1 2 3 4 5 6

Sněm léta 1599.

Úvod

487. 7. ledna 1599. Pražané novoměstští oznamují nejvyšším úředníkům a soudcům zemským, jaká opatření učinili proti moru

488. Na Poděbradech 7. ledna 1599. Hejtman poděbradský přimlouvá se k arcibiskupovi pražskému za duchovní správce v Poděbradech, Činovsi a ve městečku Sázavě

489. V Rakovníce 20. ledna 1599. Přiznavací listy Rakovnických z posudného a ze sbírky na zaplacení lidu válečnému

490. V Berouně 7. února 1599. Zpráva královského rychtáře berounského učiněná komoře české o se čtení domů v Berouně

491. Na hradě Pražském 12. února 1599. Císařský mandát, jímž sněm království Českého svolává se k 21. dni března do Prahy

492. V Poděbradech 23. února 1599. Zpráva učiněná arcibiskupovi pražskému od děkana poděbradského o některých farářích na kollaturách arcibiskupských a o bakaláři školním nechtějícím zavésti ve škole katechismus Canisiův

493. 3. března 1599. Rada města Chomutova odpovídá berníkovi kraje žateckého, kterak se děje při sčítání komínů

494. V Praze 17. března 1599. Návrh učiněný od válečné kanceláře císařské o tom, co by mělo býti předloženo příštímu sněmu českému v příčině potřeb válečných

495. V Praze 19. března 1599. Dobré zdání komory dvorské o kuších, které by měly býti pojaty v příčině potřeb válečných do předlohy sněmovní

496. 19. března 1599. Dobré zdání dvorské komory o kusech navržených komorou českou pro královskou předlohu na příští sněm český

497. V Praze 19. března 1599. Dobré zdání sepsané po poradě komory dvorské s českou komorou o článcích královské předlohy pro nastávající sněm království českého

498. 23. března 1599. Královská předloha přednesená na sněme

499. V Kadani 23. března 1599. Farář kadanský stěžuje si arcibiskupovi pražskému do obyvatelů města Kadaně strany pod obojí

500. 30. března 1599. Stavové čeští na sněme dávají své povolení, aby Alžbětě z Lobkovic byla za psána deskami zemskými jistá chalupa v Bubnech patřící k ouřadu nejvyššího purkrabství pražského

501. 31. března 1599. Stavové čeští na sněme dávají přitisknouti pečeť zemskou k listu mocnému pro osoby vypravené na Karlštejn

502. 31. března 1599. Stavové čeští na sněmu přijímají Ladislava Petha z Hethes se syny jeho za obyvatele království Českého

503. 31. března 1599. Rytířstvo české na sněmu přijímá Jana Bunsona z Bunsonu do svého stavu

504. 31. března 1599. Rytířstvo české na sněme přijímá několik nových členů do svého stavu

505. 31. března 1599. Stav rytířský na sněme českém přijímá mezi členy své Jana Jahodku z Turova

506. Na hradě Pražském 31. března 1599. Mandát císařský, jímž se nařizuje, aby dostaveni byli koně s vozy do města Vídně ku přehlídce vojenské

507. 23.-31. března 1599. Usnesení sněmu obecního

508. 1. dubna 1599. Zápis o přijetí Boleslavských do stavu třetího

509. Na hradě Pražském 15. dubna 1599. Císařská instrukcí pro úřad správce nejvyššího jegrmistrovství v království Českém

510. V Jílovém 16. dubna 1599. Městská rada jílovská odpovídá Kutnohorským o sbírce povolené sněmem z měst horních

511. Na hradě Pražském 11. dubna 1599. Císařské nařízení dané berníkům krajským, aby hned zvyupomínali a spěšně odvedli nedoplatky berně a posudného

512. V Rakovníce 28. dubna 1599. Přiznavací list Rakovnických ke sbírce z věcí prodejných

513. V Rakovníce 6. května 1599. List přiznavací Rakovnických z posudného

514. V Litoměřicích 21. května 1599. Komisaři arcibiskupští podávají arcibiskupovi pražskému zprávu o průběhu jednání svého s obcí Třebenickou v příčině přijetí katolického správce duchovního

515. V Mergentheimu 22. května 1599. Arcikníže Maxmilián píše bratru svému arciknížeti Matyášovi o nutnosti, aby císař Rudolf II. v čas zajistiti hleděl nástupnictví po sobě na trůnech svých

516. V Chebu 28. května 1599. Městská rada chebská vyzývá rytířstvo kraje chebského, aby shromáždilo se v den určený na radnici v příčině vypravení zástupců kraje toho ke komoře české

517. [13. června] 1599. Rada městská v Týně Horšově stěžuje si v příčinách náboženských arcibiskupovi pražskému do vrchnosti své, Viléma z Lobkovic, a do jeho německého predikanta

518. Na hradě Pražském 20. června 1599. Císař poroučí městské radě chebské, aby dala vyhlásiti patent císařský v příčině komisí, která vyslána bude do Chebu, aby jednala s obyvateli kraje o naléhavých potřebách země

519. Na hradě Pražském 20. června 1599. Císař oznamuje obyvatelům kraje chebského, že v naléhavých potřebách zemských vypraví k nim komisaře své

520. 22. června 1599. Chomutovští dávají některá nařízení vyslaným svým v Praze, jednajícím o povýšení Chomutova za město královské

521. V Rakovníce 28. června 1599. Přiznavací listy rakovnické ke sbírce z poddaných a z komínů

522. 3. července 1599. Arcibiskup pražský stěžuje si císaři na šíření se víry kalvínské i bratrské v Čechách a do podpory, které dostává se jí od mnohých pánův a zvlášť od university pražské

523. 6. července 1599. Zápis o jednání komisařů císařských s rytířstvem kraje chebského a městskou radou chebskou v příčině kontribuce

524. 10. července 1599. Instrukce daná od městské rady chebské syndikovi městskému do Prahy za jednáním o berni, zrušení cla, postoupení královského hradu chebského obci a o jiné věci

525. V Praze 12. července 1599. Císařská tajná rada předkládá císaři Rudolfovi II., aby pamatoval v čas na následnictví v Čechách i v Uhřích a předešel tak nepokojům i pojistil domu svému také důstojnost císařskou v říši

526. V Slaném 12. července 1599. Berníci kraje slánského podávajíce zprávu komoře české, žádají za radu, jak měli by si vésti k osobám, které se zdráhají odváděti berni

527. V Budějovicích Českých 18. července 1599. Jindřich Mat. hrabě z Thurnu omlouvá se Petrovi Vokovi z Rožmberka v příčině nekázně lidu svého

528. V Budějovicích českých 20. července 1599. Městská rada budějovická omlouvá se Pražanům staroměstským, že nemohou odvésti sbírky uložené, protože zdržuje se u nich již delší čas lid jízdný, který má býti přehlížen

529. V českých Budějovicích 20. července 1599. Rada města Českých Budějovic omlouvá se komoře české, že nemohla odeslati v čas sbírku na lid válečný

530. V Budějovicích českých 21. července 1599. Kryštof Jaroslav Trčka oznamuje zemskému hejtmanovi markrabství Moravského, že doprovodí jako komisař lid hraběte z Thurnu až do Dačic

531. Na Manetině 24. července 1599. Jeroným st. Hrobčický z Hrobčic, berník kraje rakovnického, komoře české v příčině nařčení, že povolil se soudruhem svým lhůtu některým dlužníkům berně

532. Na hradě Pražském 7. srpna 1599. Král vysvětluje článek snesení sněmovního o židovské berni z hlavy, že se dotýče pouze mužského pohlaví

533. [V Chebe] 23. srpna 1599. Městský syndik chebský dává zprávu městské radě chebské o svém jednání v Praze v příčině berně, zrušení cla, hradu chebského a j

534. V Novém Městě n. Met. 24. srpna 1599. Výkaz, kolik berně se vybralo v Novém Městě n. Met.

535. V Jaroměři 2. září 1599. Královský rychtář jaroměřský oznamuje komoře české o počtu domů v Jaroměři a vysvětluje, proč tato zpráva se liší od zprávy podané předešle

536. V Brandýse nad Labem 4. října 1599. Rada a všechna obec města Brandýsa nad Labem opětují arcibiskupovi pražskému žádost svou v příčině dosazení kněze Jana Jakobida, oznamujíce příčiny, pro které nemohou přijati faráře katolického

537. 8. října 1599. Královský hejtman na hradě Lokti dává po rozkazu císařském zboží hradní v manství obci města Lokte, kteráž je byla koupila

538. V Plzni 20. října 1599. Císař nařizuje komoře české, aby popílila se zastavením statků klášterních v čechách a rychle zaslala ke dvoru vybrané posudné

539. V Plzni 1. prosince 1599. Císař poroučí presidentovi komory dvorské, aby za svého pobytu na Moravě vyjednával o zástavu klášterního zboží moravského osobám, které by poskytly značnější půjčky k válce turecké

540. V Rakovníce 7. prosince 1599. Komora česká důtklivě upomíná Kouřimany o berni a defensí

541. V Lokti 8. prosince 1599. Komisaři císařští žádají stavy kraje chebského, s nimiž mají vyjednávati o berni, aby pro ránu morovou zuřící v Chebu dostavili se v den určený do Lokte na hrad

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP