89. Budějovičtí píší Pražanům Staroměstským, se jest jim divno, proč na nich berni vymáhají, neboť neuplynula ještě 3 léta, na která jim od císaře slevena byla; defensí že pilně vybírají.

[1595, 27. dubna.] — Manual listův od r. 1594—1596 v archivu města Budějovic Česk.

Službu svou etc. Psaní od VMtí, kterého datum léta tohoto etc. 95 v pondělí po sv. Jiří, jsme přijali i tomu co v sobě obsahuje dostatečně vyrozuměli. A předně co se takové sv. Mikulášské berně dotejče, že při sněmu tomto minulém vyslaní naši jsou takovou odvésti VMtem připověděli: tomu odpírají, poněvadž těch tří let, za která se nám taková berně passirovala, poslední termin teprv při sv. Mikuláši jest minul; a ačkoli při berni se nám to vždycky passirovalo, však při VMtech proč taková milost JMCské, nám za slušnejmi příčinami učiněná, místo a moc svou míti nemůže, nevíme. Nebo kdy jsme se koli v tom ohlašovali i takové milostivé poručení JMCské předstírali, odsvědčovati se chtěli a kvitanci na to žádali, nikda jsme toho dostati nemohli a teď nedávno minulých dnův, když vyslaný náš za některejmi příčinami v městech Pražských jest byl a u p. primasa se za touž příčinou stavěl, o tom o všem jemu dostatečnou zprávu dávajíc, nic jest obdržeti nemohl; i přes to se u p. Melichara Haldiusa též u p. Kříže stavil, kteříž, aby k berni šel a s p. Prišenkem o tu věc promluvil, jsou jemu radili a pokudby on tomu místo dal, že i oni proti tomu bejti, aby to moc svou míti nemělo, nechtí. Což učinivše od p. Prišenka jest cedulku přinesl, že to místo své míti má i s tím doložením, poněvadž se nám prvnějších pět terminů passirovalo proč by se nám i tento passirovati neměl, že tomu nerozumí, kteroužto cedulku jeho vlastní rukou podepsanou máme a ta, jak tomu rozumíme, byla jest od něho p. Křížoví a od p. Kříže p. primasovi VMtí ukázána; a když to tak od vyslaného našeho vykonáno bylo u p. Kříže se ohlásil, že domů pro příjezd p. hofrychtýře jeti musí, žádajíc ho, poněvadž v krátkejch nedělích zase se vyslání od nich stane, aby ho kdež náleží omluvná učinil.

Z těch a takovejch příčin VMtí se vší náležitou uctivostí, že nás v tom ulitovati a toho co nám tak z milosti od JMCské pána našeho všech nejmilostivějšího pro tak znamenitou a nenabytou škodu prominuto jest, žádati neráčíte, prosíme, volni jsouce VMtem toho se vždycky platně odsluhovati. Co se pak defensí dotejče, každého dne takovou osoby od nás k tomu nařízené vybírají a neumeškáme takovou v brzkých dnech VMtem odvésti, aby nebylo potřebí VMtem další starosti o tomíti, volni jsouce VMtem všelijaké líbezné a nám možné služby vždycky prokazovati. S tím milost etc. Datum eodem die ut supra.

Purkmistr a radda města Budějovic Českých.
Přihlásit/registrovat se do ISP