80. Purkmistr a konšelé města Nového Bydžova komoře české, že u nich na právě žádných peněz sirotčích neleží, a že také jinak pro císaře žádnou půjčku na potřeby válečné sehnati nemohli, vynaloživše veškeré peníze hotové i vypůjčené nedávno na zaplacení koupené vsi Zechovic.

V NOVÉM BYDŽOVĚ. 1595, 8. dubna. — Orig. v arch. místodrž. v Praze. S. 260/12.

Službu svú vzkazujeme etc. Co by v sobě milostivé poručení od VMtí nám jménem a na místě JMCské oc, pána, pana nás všech nejmilostivějšího, učiněné a odeslané, jehož datum na hradě Pražském v outerej po neděli Judica léta tohoto etc. 95, obsahovalo a zavíralo, tomu všemu jsme vyrozuměli. I oznamujem VMtem, to což samo v sobě pravda jest: že na ten čas žádných peněz sirotčích ani jiných, kteréž by na právě našem daremně ležeti jměly, v deposicí naší nemáme, též také i sousedův, kteříž by k té takové znamenité JMCské potřebě a odevřenó válce ňákou sumu peněz proti jistému zjištění JMCské propůjčili, v obci naší najíti a vyhledati jsme nemohli, což bychom rádi s vděčnosti, uznávajíce se tím JMCské povinni býti, vykonali. Nebo nedávního času, o čemž VMtem dobře vědomé jest, koupivše ves Zechovice od VMtí na místě JMCské, všechny peníze jak obecní jak sirotčí, nemajíce takové vsi odkud zaplatiti, od práva našeho jsme vyzdvihli, nad to vejše sami z sebe, co se nedostávalo, podle nejvyšší možnosti půjčku dosti obtížně (zvláště v tato nastávajíc stížná léta) učinili.

Pročež VMtí s náležitou uctivostí poníženě žádáme, že nám pro nevykonání od VMtí takového milostivého poručení v dobré obrátiti a, tuto pravdivou zprávu od nás přijmouce, nás v své milostivé a laskavé ochraně jmíti ráčíte. S tím pán nebeskej rač VMtem každého času svou božskou pomocí přítomen býti. Dán v městě Novém Bydžově v sobotu po neděli provodní léta Páně etc. devadesátého pátého.

Purkmistr a konšelé města Nového Bydžova.
Přihlásit/registrovat se do ISP