49. Komora česká Kutnohorským, aby podali zprávu, mnoho-li peněz sirotčích mají, kteréž císař k potřebám válečným vydlužiti se chce, též kteří z měšťanův peníze by zapůjčiti mohli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1595, 14. března. — Orig. v arch. Kutnohorském č. 4949.

Slovutní a poctiví přátelé naši milí! Jest vám i téměř všem vuobec vědomé, k jaké jestJMCská, pán náš nejmilostivější, odevřené válce s ouhlavním a všeho křesťanstva dědičným nepřítelem Turkem přiveden. I poněvadž k takové válce veliké a znamenité summy peněz potřebí jest, a JMCská na tom bejti a peníze sirotčí proti dostatečnému ujištění, kteréž se sice bez toho jinam vzpůjčují aneb daremně na právě leží, vyzdvihnouti chtíti ráčí: protož vám jménem a na místě JMCské poroučíme, abyste nám o tom bez prodlévání psanou zprávu na komoru učinili, mnoho-li peněz sirotčích aneb jiných na právě složených v deposici vaší jmáte, též také, jsou-li kdeří možní a mohovití spoluměšťané vaši a kdeří zejména, při nichžby někderá summa k oznámené potřebě spůsobena a objednána býti mohla, před rukami. Na tom JMCské jistu vuoli naplníte. Dán na hradě Pražském, v outerý po neděli smrtedlné léta etc 95.

JMCské president a rady zřízené komory v království Českém.

 

Přihlásit/registrovat se do ISP