1 2

Předmluva

Obsah dílu prvého.

Sněm léta 1526.

Akta sněmovní v Čechách o volbě krále Ferdinanda.

1. Na Blatné 11. září 1526. Zdeněk Lev z Rožmitála Jindřichovi Tunklovi z Brníčka o zlých novinách z Uher, o potřebě brzkého sněmu

2. Na Blatné 11. září 1526. Zdeněk Lev Pflugovi z Rabštejna o opatření království Českého, o sjezdu úředníků zemských na hrad Pražský

3. Na Blatné 11. září 1526. Lev z Rožmitála Vojtěchovi z Pernštejna o žalostivých novinách z Uher, aby také přijel na hrad Pražský

4. Na Blatné 11. září 1526. Lev z Rožmitála královskému sekretáři, aby sekret království Českého k sjezdu na hrad Pražský přinesl

5. Na Blatné 12. září 1526. Lev z Rožmitála posýlá Vilémovi z Riesmberka noviny z Uher a oznamuje, že k sjezdu do Prahy pojede

6. Na Blatné 13. září 1526. Lev z Rožmitála Vojtěchovi z Pernštejna, že někteří do Prahy již se sjeli, o zahynutí krále Ludvíka

7. Na Blatné 14. září 1526. Lev z Rožmitála Oplovi z Fictum o počtu padlých v bitvě u Mohače, o smrti krále Ludvíka a některých pánů Českých, o budoucím sněmu

8. Na Blatné 14. září 1526. Lev z Rožmitála Trčkovi o počtu zabitých v bitvě u Mohače, aby do Prahy přijel etc.

9. Na Hradci Jindřichově 17. září 1526. Nejvyšší kanclíř království Českého zve stavy kraje Vltavského a Bechyňského ke schůzi do města Tábora v příčině zachování dobrého řádu po krajích

10. Na hradě Pražském 17. září 1526. Lev z Rožmitála biskupovi Vratislavskému, že sněm na hradě Pražském brzy držán bude

11. Na hradě Pražském 17. září 1526. Lev z Rožmitála Jindřichovi z Riesmberka, kdy sněm držán bude

12. Na hradě Pražském 19. září 1526. Lev z Rožmitála synu svému, že jest mu hrad Pražský postoupen etc.

13. Na hradě Pražském 19. září 1526. Lev z Rožmitála Janovi z Kolovrat, kdy sněm držán bude

14. Na hradě Pražském 20. září 1526. Lev z Rožmitála posýlá list sněmovní Kundrátovi z Krajku

15. Na hradě Pražském 21. září 1526. Lev z Rožmitála hejtmanovi kraje Plzeňského, že Hanuš Pflug chce také býti přítomen sjezdu Plzeňskému etc.

16. 13. a 26. září 1526. Zprávy místodržících Horního Rakouska arciknížeti Ferdinandovi o listinách v příčině dědičného práva domu Rakouského na král. České a Uherské

17. Kníže Jan Bedřich Saský dává instrukcí Anarchovi z Wildenfelsu ke kurfirštovi Janovi Saskému v příčině volby nového krále Českého

18. O porážce krále Ludvíka a o volbě Ferdinanda, arciknížete Rakouského, za krále Českého

19. Na hradě Pražském 18. září 1526. List po krajích obsýlající ku sněmu

20. Podání poslův arciknížete Ferdinanda stavům Českým

21. Přísaha volenců k volbě krále Českého

22. Jména poselství, kterýmž Ferdinandovi zvoleni jeho za krále Českého oznámeno bylo

23. 1526. Instrukcí daná poslům od stavů Českých k nově zvolenému králi Ferdinandovi vyslaným

24. Články, o kterých se sněm před zvolením krále Ferdinanda usnesl

25. Přísaha krále Českého

26. Ve Vídni 25. října 1526. Král Ferdinand oznamuje kurfirštům a některým knížatům říšským, že zvolen jest za krále Českého

27. V Praze 26. října 1526. Kníže Karel Minstrberský králi Ferdinandovi, že všemožně se přičiňoval o jeho zvolení za krále Českého etc.

28. 1526. Paměť korunovací krále Českého z XIV. století s přísahou královskou

29. 1526. Odpovědi, kteréž dal král Ferdinand stavům Českým na artikule mu předložené

30. Zpráva vyslanců, kteréž byl Ferdinand vyslal k sněmu do Prahy v příčině jeho zvolení za krále Českého

31. V říjnu 1526. Nejmenovaný z Rakouských vyslanců v Praze oznamuje neznámému o volbě krále Českého

32. Zpráva o volbě Ferdinanda za krále Českého

33. Nejmenovaný abatyši řádu sv. Kláry v Bamberce nebo Norimberku o volbě Ferdinanda za krále Českého

34. 13. prosince 1526. Revers Ferdinanda krále stavům Českým

35. 30. června 1526. Výňatek z instrukcí, kterouž dal Jan Pflug z Rabštejna Petrovi Vencelíkovi z Vrchovišť k jednání s králem Ferdinandem

36. Na začátku listopadu 1526. Zpráva Hanuše Starhenberga králi Ferdinandovi o jednání Rakouského poselství se stavy Českými v příčině volby krále

37. Na hradě Pražském 10. listopadu 1526. Lev z Rožmitála Břetislavovi z Riesmberka, že tělo krále Ludvíka nalezeno a pochováno, o sněmích v Uhřích

38. V Linci 10. září 1526. Arcikněžna Anna Adamovi z Hradce o volbě krále Českého

39. V Linci 20. září 1526. Instrukci Ferdinanda poslům ke knížeti Karlovi z Minstrberka vypraveným v příčině volby Českého krále

40. V Linci 22. září 1526. Ferdinand žádá knížete Minstrberského a Lva z Rožmitála, aby poslancům jeho k sněmu do Prahy v příčině volby krále Českého vypraveným, průvod bezpečný přidali

41. V Linci 24. září 1526. Ferdinand a Anna dávají instrukci vyslaným svým k sněmu do Prahy v příčině volby krále Českého

Akta z markrabství Moravského o volbě Ferdinanda za krále Českého.

42. V Bělehradě 14. listopadu 1526. Instrukcí, s kterou Jan Zápolský posla svého vyslal k stavům Moravským

43. Odpověď stavův Moravských daná poslu Jana Zápolského

45. 1526. Odpověď stavů Moravských v Olomouci na sněmu shromážděných daná poslům krále Ferdinanda a králové Anny v příčině uznání jich za pány

46. a 47. 1526. Instrukcí ode všech stavův markrabství Moravského knězi biskupovi a jiným poslům ze všech čtyř stavův, kteří se vypravují ku králi Ferdinandovi a králové Anně

48. 1526. Poslové stavů Moravských žádají krále Ferdinanda za zevrubnou odpověď na artikule jemu jako nově zvolenému králi k potvrzení předložené

49. 17. prosince 1526. První odpověď krále Ferdinanda a králové Anny na podání stavů Moravských

50. Odpověď, kterouž dali král Ferdinand a královna Anna vyslancům Moravským v příčině potvrzení jich zemských svobod

51. Ve Vídni 20. prosince 1526. Konečná odpověď krále Ferdinanda a královny Anny stavům Moravským daná

52. Přísaha, kterouž stavové markrabství Moravského králi Ferdinandovi předložili

53. Přísaha, kterouž král Ferdinand stavům Moravským byl složil

Akta z knížetství Slezského o volbě Ferdinanda za krále Českého.

54. 1526. Instrukcí krále Ferdinanda daná poslům k stavům Slezským, aby Slezané Ferdinanda králem a choť jeho Annu královnou uznali

55. 1526. Stavové Slezští odpovídají poslům královským, že Ferdinanda i jeho chod Annu za krále a královnu uznávají

56. Odpověď stavův Slezských, za jakými podmínkami Ferdinanda a jeho choť Annu za krále a královnu uznávají

57. 1526. Odpověď stavův knížetství Svidnického daná poslům krále Ferdinanda, že ho za krále a pána svého uznávají, když svobody jich potvrzeny budou

58. Odpovědi krále Ferdinanda dané knížatům a stavům Slezským v příčině potvrzení předložených mu artikulů

59. 1526. Odpověď krále Ferdinanda na předložené mu artikule od knížat a stavův Slezských

60. 1526. Poslední odpověď krále Ferdinanda na předložené mu artikule od knížat a stavův Slezských

61. 1526. Odpověď stavův Slezských na předložení krále Ferdinanda v příčině předložených mu artikulů

Akta Lužická o volbě Ferdinanda za krále Českého.

62. 25. listopadu 1526. Prohlášení města Budyšína v příčině volby Ferdinanda za krále

63. Ve Zhořelci 27. listopadu 1526. Prohlášení města Zhořelce v příčině volby krále Ferdinanda

64. V Kutné Hoře 4. prosince 1526. Nejvyšší mincmistr v Čechách Tunkel z Brníčka králi Ferdinandovi, že vedle instrukci mu dané sněm v Dolních Lužicích rozepíše, prosí však, aby stavům svobody potvrzeny byly

65. 14. listopadu 1526. Zpráva o jednání Kašpara Minkvice s Vratislavskými, aby Slezsko od koruny České odtrženo a k Sasku připojeno bylo

66. 17. prosince 1526. Prohlášení stavův Dolno-Lužických v příčině uznání Ferdinanda za krále

Bavorské dopisy o volbě České 1526.

67. 9. října 1526. Zikmund král Polský Břetislavovi Švihovskému z Riesmberka, co by činěno býti mělo, aby bylo s prospěchem jeho i království Českého

68. V Grünwaldu 26. září 1526. Kníže Vilím Bavorský táže se bratra svého knížete Ludvíka, zda-li by nebylo radno poselství do Čech vypraviti, poněvadž i arcikníže Ferdinand Rakouský vyslance do Čech vypravil

69. 20. září 1526. Kníže Vilím Bavorský Břetislavovi z Riesmberka, aby se přičinil o zvolení některého z knížat Bavorských za krále Českého

70. V Mnichově 23. září 1526. Kníže Vilím Bavorský doktoru L. Eckovi, jaké učiněny by měly býti kroky v příčině nabytí koruny České pro Bavorsko

71. V Mnichově 26. září 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík ucházejí se při stavích Českých o korunu Českou

72. 26. září 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík Janovi z Wartmberka, že ochotni jsou stavům království Českého ku pomoci přispěti, kdyby nebezpečí od Turka jim hrozilo

73. 26. září 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík Adamovi z Hradce, že ochotni jsou stavům Českým pomocí přispěti, kdyby království Českému nebezpečí válečné od Turka hrozilo

74. V Praze 26. září 1526. Jan ze Schönthalu knížeti Bavorskému Ludvíkovi o své cestě do Prahy, o přípravách stavův k budoucímu sněmu, na kterémž volen býti má král Český

75. 26. září 1526. Zikmund Stachl z Pirglessu knížatům Bavorským o rozmluvě s nejvyšším purkrabím Pražským v příčině sporu Bavorska s panem Kotzem, oznamuje dále, jaké utvořily se strany v příčině volby krále Českého

76. V Deggendorfě 29. září 1526. Břetislav z Riesmberka knížeti Bavorskému Ludvíkovi o svém jednání se Lvem z Rožmitála, aby knížata Bavorská na trůn Český se dostala etc.

77. 1526 v září. Návrh nejmenovaného, kterak by knížata Bavorská stavům Českým v příčině zvolení některého z nich za krále Českého psáti měli

78. V září 1526. Seznam darů, kteréž by knížaty Bavorskými dány býti měly, aby stavové Čeští některého z nich za krále zvolili

79. V září 1526. Michal Karg předkládá knížatům Bavorským dobré zdání o povinnostech budoucího krále Českého a projevuje, kterak by některé rozhodující osoby ze stavů Českých pro knížata Bavorska získány býti mohly

80. Na konci září 1526. Kníže Bavorský Ludvík Wolfgangu Stachovi z Pirglessu, poněvadž Pražané a města žádají míti některého knížete Bavorského králem, aby v příčině té s Pražany vyjednával

81. Na konci září 1526. Kníže Bavorský Ludvík Michalovi Kargovi do Prahy děkuje za zprávy o příznivém smýšlení v Čechách pro volbu Bavorského knížete za krále Českého etc.

82. V Mnichově 2. října 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík ucházejí se při stavích Českých na hradě Pražském shromážděných o královskou korunu Českou

83. V Praze 3. října 1526. Wolfgang Stachl z Pirglessu knížeti Bavorskému Ludvíkovi o své rozmluvě s některými pány českými při sjezdě stavův Plzeňského kraje, z nichž mnozí příznivi jsou knížatům Bavorským, purkmistr měst Pražských že vyjádřil se, že by nejraději viděl korunu Českou na hlavě knížete Bavorského Ludvíka

84. V Praze 4. října 1526. Bernard Tychtl knížeti Bavorskému Ludvíkovi o jednání svém s pány Švihovskými v příčině volby královské, pánovi z Hradce aby v psaní netykal, poněvadž na něm mnoho záleží

85. Ve Výmaru 4. října 1526. Kníže Saský Jan přeje stavům království Českého, aby volba nového krále šťastně vypadla

86. V Praze 9. října 1526. Břetislav Švihovský z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi o jednání se stavy Českými, aby králem zvolen byl některý z knížat Bavorských

87. V Praze 9. října 1526. Weissenfelder knížatům Bavorským, kterak vyslanci Rakouští se namáhají stavy České pro arciknížete Rakouského získati, však smýšlení veřejné že není arciknížeti Rakouskému příznivé, ačkoli má pro sebe velikou stranu etc.

88. V Praze 10. října 1526. Jan z Roupova Janovi z Degenberku nabízí se při budoucí volbě krále Českého pro knížata Bavorská působiti

89. V Praze 10. října 1526. Jindřich z Švihova knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi, že dobré jsou vyhlídky na zvolení jich za krále Českého, aby poselství vypravili

90. V Praze 10. října 1526. Weissenfelder knížeti Bavorskému Ludvíkovi, že některý z knížat Bavorských zvolen bude králem Českým, aby neprodleně poselství do Čech vypravili etc.

91. V Mnichově 11. září 1526. List věřící knížat Bavorských daný vyslancům k stavům Českým v příčině volby královské vypraveným

92. V říjnu 1526. Návrh listu Břetislavem Švihovským sepsaný, jaký by od knížat Bavorských Vojtěchovi z Pernštejna v příčině volby krále Českého poslán býti měl

93. V Praze 11. října 1526. Břetislav z Riesmberka knížeti Bavorskému, že přátelé jeho Pernstejn, Švamberk, Sternberk a j. žádají od knížat Bavorských brzkou odpověď, králové Polský a Francouzský že spíše přáti budou Bavorským než Rakouským arciknížatům

94. V Praze 11. října 1526. Weissenfelder knížatům Bavorským o své rozmluvě s Francouzským vyslancem v příčině volby krále Českého, radí, aby narychlo poselství do Čech vypraveno bylo

95. V říjnu 1526. Knížata Bavorská svým přívržencům v Čechách, že když některý z nich králem Českým zvolen bude, všechny sliby vyplněny budou

96. V Schierlingu 12. října 1526. Kníže Bavorský Ludvík bratru svému Vilímovi, že Degenberga do Prahy jako posla vypravil

97. 12. října 1526. Kníže Bavorský Ludvík Jindřichovi Švihovskému z Riesmberka, že posla Bavorského do Prahy vypravil etc.

98. V Praze 12. října 1526. Weissenfelder knížatům Bavorským, aby psaní do Prahy zaslali, kterýmž by stavům Českým knížatům Bavorským náchylným ochrana slíbena byla proti odpůrcům, Pražané že knížatům Bavorským jsou náchylní

99. V říjnu 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík Weissenfelderovi do Prahy, slibují ochranu stavům Českým knížatům Bavorským příznivým, kdy by při volbě krále pro jich náchylnost k Bavorsku pronásledováni býti měli

100. Ve Straubingu 13. října 1526. List věřící knížat Bavorských Vilíma a Ludvíka daný poselstvu k stavům Českým v příčině volby krále vypravenému

101. 18. října 1526. Prohlášení vyslanců Bavorských před stavy Českými, když přečten byl přípis knížat Bavorských, kterýmž ucházeli se o korunu Českou

102. V Praze 19. října 1526. Břetislav Švihovský oznamuje knížatům Bavorským, že stavové na tom se usnesli, aby volba krále dne 20. října předsevzata byla, vyslanci Rakouští že převelice namáhají se, aby stavové pro arciknížete Rakouského získáni byli

103. V Praze 20. října 152. Bavorští vyslanci v Praze knížatům Bavorským o vyjednávání se stavy Českými a o usilovném protipůsobení vyslanců Rakouských

104. V Praze 20. října 1526. Plnomocní vyslanci knížat Bavorských slibují nejvyššímu purkrabí Pražskému, bude-li pro knížete Bavorského při volbě za krále hlasovati, že mu k spravedlnosti proti pánům z Rožmberka dopomohou a pohledávky jeho za králem Vladislavem, Ludvíkem zapraví

105. V Praze 20. října 1526. Weissenfelder knížeti Bavorskému Ludvíkovi, že nejspíše některý z knížat Bavorských za krále Českého zvolen bude etc.

106. 20. října 1526. Vyslanci Bavorští vyvrací před stavy Českými podezřívání, že by knížata Bavorská slibů svých nesplnili, kdyby některý z nich králem Českým zvolen byl

107. 22. října 1526. Břetislav Švihovský Janovi Weissenfelderovi, že s Janem ze Sternberka vyjednával, aby ho pro knížata Bavorská získal, 23. října že v kapli sv. Václava buď arcikníže Ferdinand nebo některý z knížat Bavorských králem zvolen bude

108. 22. října 1526. Jindřich Švihovský Janovi Weissenfelderovi, že zítra v kapli sv. Václava volba krále vykonána bude

109. V Praze 23. října 1526. Vyslanci Bavorští knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi, že vedle důvěrného sdělení výbor ze stavů Českých pro volbu krále Českého zvolený právě byl zvolil jednoho z knížat Bavorských králem etc.

110. 23. října 1526. Kašpar Gruber knížeti Bavorskému, že vedle výpovědi jednoho Pražana, kterýž ve výboru volebním byl, kníže Bavorský králem zvolen

111. V Praze 24. října 1526. Bavorští vyslanci knížatům Bavorským, že Česká volba královská nevypadla tak, jak vedle důvěrného sdělení byli oznámili, nýbrž že zvolen králem arcikníže Rakouský Ferdinand

112. V Praze 24. října 1526. Vilím z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi, lituje, že volba neměla pro ně úspěchu příznivého i prosí za ochranu, kdyby pro své k Bavorsku příznivé smýšlení pronásledován býti měl

113. 26. října 1526. Kníže Bavorský Vilím oznamuje bratru svému Ludvíkovi, že volba krále Českého nepříznivě pro ně vypadla

114. 28. října 1526. Jan Weissenfelder Bavorskému knížeti, jaké intriky osnovány byly, aby volba krále nepříznivě pro knížata Bavorská vypadla

115. V Hlenově 5. listopadu 1526. Vilím z Riesmberka knížeti Bavorskému Ludvíkovi posýlá usnešení sněmovní, kteréž nově zvolenému králi předloženo bude etc.

116. Ve Freisingu 15. listopadu 1526. Břetislav z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi posýlá opis dvou artikulů z usnešení sněmu Českého, že kdyby král Ludvík na živu byl, anebo Ferdinand po smrti bratra svého na trůn španělský nastoupil, Čechové že by ho králem uznávati nemusili etc.

117. Dva artikule z usnešení sněmu Českého, kdy by Čechové zvoleného krále Ferdinanda uznávati nemuseli

118. Na Rabí 19. listopadu 1526. Břetislav z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi posýlá některé listy nejvyššího purkrabí Pražského, oznamuje, že vejvoda Sedmihradský za krále Uherského korunovati se dá

119. V Praze 20. listopadu 1526. Zdislav Berka z Dubé knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi omlouvá se, že přes všechno namáhání při volbě krále Českého arcikníže Ferdinand zvolen byl

120. V Praze 23. listopadu 1526. Rada města Prahy knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi odpovídají na jich psaní, kterýmž děkovali za příznivé přijetí poslů v příčině volby krále do Prahy vyslaných

121. Na hradě Pražském 23. listopadu 1526. Lev z Rožmitála činí omluvu knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi, že nikdo z nich, nýbrž arcikníže Ferdinand králem Českým zvolen byl

122. V Praze 23. listopadu 1526. Vilím z Riesmberka knížeti Bavorskému Ludvíkovi o korunování vejvody Sedmihradského za krále Uherského etc.

123. Ve Vídni 8. prosince 1526. Kašpar Winzer knížeti Bavorskému Vilímovi o svém poslání, o poselství českem etc.

124. Na Rabí 23. prosince 1526. Břetislav z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi o jednání poselství Českého k Ferdinandovi do Vídně vypraveného, o nespokojenosti Čechů s chováním krále nového, i nejvyšší purkrabí Pražský jest nespokojen etc.

125. Ve Vídni 24. prosince 1526. Markrabí Kazimír knížatům Bavorským o volbě Ferdinanda za krále Uherského etc.

Dopisy, které došly kurfiršta Saského o volbě České.

126. 13. října 1526. Zprávy o nastávajícím sněmu říšském, o zvolení Ferdinanda za krále Českého etc.

127. 1526. Zpráva o volbě královské v Čechách

Dopisy se Saským knížetem Jiřím o volbě Českého krále.

128. V Praze 8. října 1526. Pán z Schönberga knížeti Saskému Jiřímu o namáhání se Rakouských a Bavorských vyslanců v příčině volby královské, oznamuje, že Bratří čeští chtějí míti knížete Lehnického za krále etc.

129. V Praze 12. října 1526. Hrabě Hugo Leisniz knížeti Saskému Jiřímu o přípravách k české volbě královské

130. V Praze 13. října 1526. Pán ze Schönberga knížeti Saskému Jiřímu o těžkostech, jaké se zvolení Ferdinanda za krále Českého naskytly

131. Ve Vídni 26. října 1526. Král Ferdinand knížeti Saskému Jiřímu, že zvolen jest za krále Českého

132. V Drážďanech 19. prosince 1526. Kníže Saský Jiří blahopřeje králi Ferdinandovi, že zvolen byl králem Českým

Dodatek k Slezským dopisům.

133. Ve Vídni 14. ledna 1527. Ferdinand král ujišťuje Slezany, že neobeslání jich k volbě krále Českého není na ujmu jich svobodám

Sněmové léta 1527.

I. Sněm první, dne 1. ledna 1527 zahájený.

134. Sněm na Nové léto 1527 zahájený

V Praze 9. ledna 1527. Jindřich Švihovský z Riesmberka knížatům Bavorským, že sněm jednal o odpovědi, kterouž byl dal král Ferdinand na předložené mu artikule, o korunovací že ještě ničeho neusnešeno etc.

II. Sněm druhý zahájený 14. února 1527.

Na Krumlově 7. ledna 1527. Jan z Rožmberka žádá Oldřicha Radkovce z Mirovic, aby vyzvěděl strojí-li se osoby sněmem zvolené proti králi vyjeti

Na hradě Pražském 8. ledna 1527. Lev z Rožmitála Janovi z Rožmberka, že jest od stavu panského zvolen, aby naproti novému králi vyjel

135. Ve Vídni 11. ledna 1527. Žádosti stavův Slezských králi Ferdinandovi podané

136. Na Strakonicích 12. ledna 1527. Radkovec z Mirovic Janovi z Rožmberka, že osoby zvolené, kteréž naproti novému králi na pomezí vyjeti mají, na louce u Jihlavy se sjedou

137. a 138. Ve Vídni 14. ledna 1527. Ferdinand král vyznává veřejně, že neobeslání stavův Slezských k volbě krále Českého není na újmu jich svobodám

139. Na Strakonicích 16. ledna 1527. Radkovec z Mirovic Janovi z Rožmberka, že Lev z Rožmitála naproti králi Českému na pomezí nepojede, než před Prahou ho uvítá

140. 19. ledna 1527. Bavorský kanclíř Eck knížeti Bavorskému Vilímovi, aby knížata někoho ke korunovací do Čech vyslali v příčině důvěrného vyzvídání etc.

141. Na Krumlově 21. ledna 1527. Jan z Rožmberka vladyce Vojkovskému, že již proti králi vyjede

142. 22. ledna 1527. Kanclíř Bavorský Eck knížeti Bavorskému Vilímovi, aby kníže Lvovi z Rožmitála dopsal v příčině odložení korunovací České

143. Návrh listu knížat Bavorských do Říma, že nově zvolený král Ferdinand za příčinou nesvornosti stavův Českých dosud není korunován etc.

144. Bavorský kanclíř Eck Francouzskému vyslanci o zvolení arciknížete Ferdinanda za krále Českého

145. V Praze, 23. ledna 1527. List stavův Českých stavům Slezským, kterýmž je k nastávající korunovací do Prahy zvou

146. Ve Znojmě 2. ledna 1527. Král Ferdinand žádá Slezany, aby poselství ke korunovací do Prahy poslali

147. Ve Vratislavi 9. února 1527. Stavové Slezští odpovídají králi Ferdinandovi na pozvání ke korunovací do Prahy

148. Ve Vratislavi 9. února 1527. Stavové Slezští odpovídají stavům Českým v příčině korunovací Ferdinanda

149. Na hradě Pražském 28. ledna 1527. Lev z Rožmitála Chebským, aby k času sněmování a korunování někoho do Prahy vyslali

150. Na hradě Pražském 2. února 1527. Zdeněk Lev z Rožmitála Kryštofovi z Švamberka, že nový král na hranicích Českých přísahu složil etc.

151. 1527. Král Ferdinand vyznává, že, ač při jízdě své do království Českého na korunování stavům Moravským povinnost neučinil a od nich povinnost nepřijal dle starodávného obyčeje, takové neučinění jim povinnosti nemá býti na újmu svobod markrabství Moravského

152. 1527. Zpráva Jana Löersfelta o vjezdu krále Ferdinanda do Prahy

153. Vjezd krále Ferdinanda ke korunovací do Prahy

154. 1527. Zprávy o zvolení arciknížete Ferdinanda za krále Českého a o slavném vjezdu a přivítání v městech Pražských

155. 1527. Popsání cesty krále Ferdinanda i jeho choti Anny do Prahy a slavností korunovačních

156. Obřady při korunovací Ferdinanda za krále Českého

157. Korunovací Ferdinanda za krále Českého

158. Korunovací královny Anny

159. Zpráva o korunovací Ferdinanda a jeho choti Anny

160. Berně králi Ferdinandovi při korunovací z duchovenství daná

161. Přísaha stavů kraje Chebského králi Ferdinandovi

162. 1527. Námitky krále Ferdinanda proti některým artikulům stavy Českými před jeho za krále Českého zvolením do desk zemských položeným

163. 23. února 1527. Rozhodnutí krále Ferdinanda ve sporu mezi stavem panským a rytířským v příčině nesení klenotů korunovačních

164. 1527. Předložení královské na sněm

165. 1527. Odpověď stavův Českých na proposici krále Ferdinanda v příčině změny některých artikulů, kteréž mu k potvrzení předloženy byly

166. 1527. Odpověď Ferdinanda krále stavům Českým na jich připomenutí v příčině námitek proti artikulům mu předloženým

167. 28. února 1527. Ferdinand král opírá se usnešení stavův Českých, aby artikule, kteréž mu k potvrzení byli předložili, do desk zemských vepsány byly

168. 1527. Prohlášení krále Ferdinanda k stavům Českým v příčině udržení pořádku, bezpečnosti a chránění spravedlnosti

169. 2. března 1527. Usnešení stavův Českých v příčině korunování dědice za živobytí panujícího krále

1 2Přihlásit/registrovat se do ISP