37. Zd. L. z Rožmitála Břetislavovi z Rismberka a ze Švihova: že se nelze bezpečiti, bude-li poslům ku králi volenému vyslaným náhrada za výlohy cestovní dána; tělo krále Ludvíka že nalezeno a pochováno, že vévoda sedmihradský i králová vypsali v Uhřích sněmy etc.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu před sv. Martinem (10. listop.) Orig. v tajném stát. archivu mnichovském.

Urozený pane, pane švakře můj milý etc. Jakož jste mi psali, připomínajíce, že jste mi psali dotazujíce se, bude-li co dáno Vám na stravu, kteří jeti máte v poselstvie k králi J. M. volenému, i nepamatuji, jestli mi toho psaní od Vás dodáno, než kterak jest o tom svoleno, teď Vám toho připiš posílám; než na to se nesluší bezpečiti, nežli bude-li Vám z toho co, když zase buohdá přijedete, dáno, tehdy bude vždy na pomoc toho nákladu, kterajž na to poselstvie učiníte.

Také, muoj milý pane švakře, jakož jste mi psali, což se psaní mého učinění panu kancléři dotýče, i tak jsem učinil a tak napsati dal podle zpuosobu té cedule, kterúž jste mi poslali, a teď Vám ten list posílám.

Novin zvláštních nevím, než což jsem Vám nedávno psal, že král Ludvík J. M. nalezen a na hořejšiem Bělehradě pochován. Také mi potom oznámeno, že rákos pan vajvoda sedmihradský obeslal do Bělehradu, jakož jsem Vám prvé také něco o tom psal, a králová že ráčila obeslati se panem nadišpánem do Komárna, a ten že by měl býti na den svaté panny Kateřiny. A král náš J. M. na tom jest, že by neráčil od své spravedlnosti, kterúž ke královstvie uherskému ráčí měti, pustiti, nežli jí se držeti, a že ráčí mieti na pomezí uherském na 15 tisíc lidí jiezdných a pěších.

A které jste mi noviny z Němec oznámili, rád to slyším, v čem by se zase řádové křesťanští napravovali, jakož pán Buoh všemohoucí rač to dáti, abychme při pravé víře křesťanské stojíce, byli od těch vysvobozeni, kteříž se pravé víře protiví a při ní nestojí.

Již jiného neviem, co mám nyní oznámiti, než že jest mne došlo, že někteří v Moravě obtěžují sobě, že jsme bez nich krále volili, ale mně se zdá, což jsme učinili, že jsme to slušně učiniti mohli podle svobod tohoto královstvie.

A pán Buoh všemohúcí rač dáti, muoj milý pane švakře, abychme se spolu šťastně a ve zdraví shledali.

A teď Vám také posélám připiš té přísahy, o kterúž jste mi psali.

Dán na hradě pražském v sobotu před svatým Martinem léta 26 etc.

 

Zdeněk Lev z Rožmitála.

Přihlásit/registrovat se do ISP