120. Purkmistr a rada města Prahy knížatům bavorským, Vilému a Ludvíkovi: odpovídají na jich psaní, kterýmž děkovali za příznivé přijetí poslů za příčinou volení krále do Prahy vyslaných.

L. 1526, 23. listopadu. Orig. v král. tajném stát. arch. v Mnichově. 50/3 fol. 157.

Osvícená a milostivá knížata, páni, páni nám milostiví. Vašim knížecím Milostem služby své povolné vzkazujeme.

Z psaní a listu V. kn. Mil. srozuměli jsme, kterak V. kn. Mil. ráčíte býti toho vděčni, že jsme my se k V. kn. Mil. dobrovolně, též i k oratoruom V. kn. Mil. povolně ukázali a zachovali a toho že nám i každému z našich milostí svou nahrazovati ráčíte i všelijak milostivě zpomínati. I poněvadž V. kn. Mil. ráčíte toho, že k V. kn. Mil. tudiež i k V. kn. Mil. posluom povolni jsme se podle možnosti naší ukázali, vděčni býti a nám to milostí svou nahrazovati, toho my též vděčni jsouce velice V. kn. Mil. děkujeme a pravíme, též že službami našimi chceme V. kn. Mil. takové vděčnosti se odsluhovati rádi po vše časy i ku poddaným V. kn. Mil. tak se jmíti a ukazovati, jakž přísluší. Než což se koruny dotýče, poněvadž se jest tak líbilo pánu Buohu všemohúcímu a ta vuole jeho jest byla, toho my již při tom podle stavuov jiných necháváme.

Prage XXIII die mensis Novembris anno Christi 1526.

 

Purkmistr a rada města Prahy.

Přihlásit/registrovat se do ISP