2. Zdeněk L. z Rožmitála Hanuši Pflugovi z Rabštejna o potřebě, aby království české opatřeno bylo, o sjezdu úřadníků a soudců zemských na hrad pražský.

NA BLATNÉ, v outerý po sl. hodu matky boží narození (11. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane a přieteli muoj milý etc. Ačkolivěk rád bych Vám nějaké dobré noviny oznámil, ale poněvadž jich není, tehdy to se musí oznámiti což jest; kteréžto noviny jsú jistě žalostivé a tesklivé, ač snad o tom juž nějakú vědomost máte skrze některého služebníka a to pánuov Šlikuov. Však což jest mi také z Prešpurka psáno, a včera mi sem na Blatnú přineseno, teď Vám toho přiepis posielám. I rač pán Bůh všemohoucí to všecko v dobré obrátiti, než strach jest toho, že větší díl, což jest mi tu psáno, jest to samo v sobě tak. - Pane a přieteli muoj milý! jakž kolivěk jest, tehdy proto potřebí jest toto královstvie opatřiti, aby někto nějakého spletku, buďto obyvatel zemský aneb někto soused tohoto královstvie nechtěl učiniti. Pak ač sem pátek minulý na Blatnú přijel, však, dáli pán Buoh, mám úmysl zase na hrad pražský brzo jeti, neb také kníže Karel J. M. ráčil mi o to pilně psáti. A za to mám, že také kníže ráčí Vás i jiné úředníky a soudce zemské, abyste se na hrad pražský sjeli, obsélati, ale že druhdy ta věc posly schází, a jakž kolivěk jest, rád bych abyste v Praze při této středě suchých dní najprvé příštích byli, neb proto naději se, že nás tam také něco pospolu dobrých přátel bude. a také bude potřebí brzo sněmu obecnieho. A pán Buoh všemohoucí rač dáti, pane a příteli mu oj milý, podle jeho vuole svaté nám spolu šťastné a ve zdraví shledání. Datum, etc.

Jakož jsem Vám, pane a příteli muoj milý, prvé psal, což se těch peněz, kteréž by mi se na tento čas z Jochmtálu dáti měly, dotýče, i ještě Vás za to prosím, že se k tomu přičiníte, neb v pravdě jest toho má potřeba, abych je brzo mieti mohl, jakož i sami znáti muožete, že na tento čas více mi příčin k útratám přibývá, nežli se ještě umenšuje. A tomuto poslu jest rozkázáno, aby s tím. což mi za odpověď dáte, konečně do Prahy šel.
Přihlásit/registrovat se do ISP