137. Ferdinand I vyznává veřejně, že jeho stavy Českými za krále zvolení, k němuž stavové slezští povoláni nebyli, nemůže a nemá býti na ujmu jich svobodám.

Ve Vídni. L. 1527, 14. ledna. Opis v archivu českého místodržitelství v Praze.

My Ferdinand z boží milosti český a uherský král, infant v Hispanii, arcikníže rakouský, markrabě moravské, kníže lucemburské a slezské, markrabě lužické etc. Známo činíme a vyznáváme tímto listem přede všemi vůbec za nás i na místě dědicův a budoucích našich: jakož jsme po vykročení z světa tohoto někdy krále Ludvíka ode všech stavův země české za krále voleni, přitrefilo se, že sme tolikéž za tou příčinou vyslané naše do Slezska ku pánům, knížatům a všem stavům téhož knížetství slezského vypraviti ráčili, s tou při tom pilnou žádostí, aby nás tolikéž tím způsobem, jako v Čechách se stalo, za krále a pána volili, přijali a sobě oblíbili. I ačkoli dotčeným knížatům, pánům a stavům to velice obtížné bylo, že sou oni k takovému již stalému volení do Čech povoláni nebyli, avšak sou takové jich některé ztížnosti, Nám ku poctivosti a k dobrému, na ten čas mimo sebe pustili, a Nás beze vší přísahy a volení, prohlídajíce k tomu, že naše nejmilejší manželka k témuž království nejbližší dědička jest, i také naši jim líbeznou osobu z dobré a svobodné vůle za krále a dědičného pána seznali, vyvolili a přijali, s tou při tom vejmínkou, abychom My je v tom, co se téhož volení, kteréž se nám v Čechách bez jich k tomu povolání a přítomnosti stalo, dotýče, aby oni a budoucí jich v příčině takového volení na svobodách, privilejích a spravedlnostech jich napotom žádné škody, ujmy a zkrácení nenesli, milostivě opatřiti ráčili. Poněvadž pak to zjevné jest, že jsou Nás dotčená knížata i všickni stavové zemí slezských na Naše toho vyhledávání a žádost z své dobré a svobodné vůle za krále a dědičného pána volili, seznali a přijali: tehdy nemá a nemůže jim a budoucím jich to volení, kteréž se nám v Čechách stalo, k němužto oni také na ten čas povoláni nebyli, na privilejích, svobodách a spravedlnostech jich, ač by v tom jaké nejmenší měli, k žádné škodě a ujmě býti. Tomu na svědomí k listu tomuto pečeť naši přivěsiti jsme rozkázati ráčili.

Dán v městě Našem Vídni 14. dne měsíce ledna l. 1527, a království našich prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP