SNĚMY ČESKÉ

OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

VYDÁVÁ

KRÁLOVSKÝ ČESKÝ ARCHIV ZEMSKÝ.

I.

V PRAZE.

NÁKLADEM KRÁL. ČESKÉHO ZEMSKÉHO VÝBORU. - TISKEM DRA EDV. GRÉGRA.

1877.

V KOMISSÍ KNIHKUPECTVÍ DR. GRÉGRA - FERD. DATTLA V PRAZE.

SNĚMY ČESKÉ

OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

VYDÁVÁ

KRÁLOVSKÝ ČESKÝ ARCHIV ZEMSKÝ.

V PRAZE.

NÁKLADEM KRÁL. ČESKÉHO ZEMSKÉHO VÝBORU. - TISKEM DRA EDV. GRÉGRA.

1877.

Skvělou podporou, jakouž slavný sněm český výskumům v naší historii nápomocen bývá, nashromáždil český archiv zemský po několikaleté práci na tisíce opisů pro dějiny české důležitých listin z domácích i zahraničných archivů, jež na veškeré veřejné poměry země naší se vztahují, zvláště ale politický a právní rozvin její objasňují. Aby aspoň část takových bohatých v archivu zemském uschovaných pokladů na veřejnost podána býti mohla, učinil archivář zemský veleslavnému výboru zemskému návrh na vydání tiskem nejdůležitější části celé archivní sbírky, totiž "jednání a usnesení sněmovních," počínaje r. 1526. Návrh byl přijat, k usnesení slavnému sněmu podán a náklad na tisk povolen. Vzácnou takovou štědrotou tudíž vychází na světlo pramen pro náš dějezpyt nad jiné důležitý.

Akta sněmovní sebrána jsou z různých archivů i knihoven, pramen jmenován jest vždy při každé listině.

Změny, jakéž při vydání rukopisů tiskem učiněny byly, jsou jen ortografické. české prameny již po drahný čas tisknou se novým pravopisem, a jen zvláštnosti jazykové bývají zachovávány; vydavatelé německých pramenů z 16, 17 a 18 století neshodli se dosud. Mnozí historikové tisknou německý text zcela věrně podle originálu, jiní znamenitější očisťují starý pravopis ode všech příměskúv, jakož toho příklad vidíme na dopisech a aktech o třicetileté válce právě v Mnichově bavorskou akademií vydávaných. A po takovém způsobu i ve vydání tomto starý německý pravopis jest opraven, příliš zastaralý způsob psaní na příkl. "czu" na místě "zu", každé na nepravém místě psané velké neb malé začáteční písmě, i všechna zbytečná dvojitá písmena jsou vypuštěna, na ostatek však starý způsob psaní jest zachován, zvláště na kolik se týče jmen vlastních, kteráž podána jsou věrně podle originálu.

Německý text pro tisk upravil zemský archivář Dr. Gindely a český text adjunkt při archivu zemském František Dvorský.

Historikům českým, zvláště ale těm, kteříž dějinami práva českého se zabývají, bude vydaní těchto pramenů pomocí zajisté vítanou.
Přihlásit/registrovat se do ISP