8. Zd. L. z Rožmitála Mikuláši Trčkovi: o počtu zabitých v bitvě u Moháče, o zprávách, že by král Ludvík živ byl; aby do Prahy přijel, je-li od knížete obeslán.

NA BLATNÉ, v pátek den sv. kříže povýšení (14. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený a statečný příteli muoj milý etc. Teď k Vám posielám některé služebníky své po těch 500 kop gr. č., kterýchž k mé potřebě a k žádosti chcete mi puojčiti, a prosím Vás, že je jim vydati poručíte, a také po nich posielám Vám list na ty penieze na papíře, tak jakž obyčej takové listy dělati, ježto se na takové i přísudkové při úřadu purkrabském činí, když jest kto prodléval zaplatiti. Kterýžto list má Vám dáti Jan Šváb z Chvatliny, služebník muoj; pakli se Vám bude zdáti potom, abych Vám jiný list udělal aneb s rukojměmi list hlavní na tu sumu, chci rád také učiniti při času svatého Jeronýma aneb prvé, jestliže mi oznámíte. Což se pak novin dotýče, ačkolivěk rozličné jsú, jakož jsem Vám prvé o tom něco psal, však co mi včera přineseno, co jest pan Franc hrabě od svatého Jiří a z Pezinku jednomu mému příteli psal, teď Vám toho také připiš posielám; však také včera jeden mi pravil, kterýž v sobotu minulu z Prešpurku vyjeli něco proměnně od toho přípisu, kterýž Vám posielám, a že jest v Prešpurce s panem Jindřichem Berkú mluvil, a pan Jindřich Hložek, že by se také někde ostati měl, a pánuov Šlikuov, že by tolik zbito nebylo, což mi psáno, ani lidu z obú stran, než krále J. M. lidí, že by bylo zbito okolo 12.000 a Turkuov blízko ke 30.000, ježto na tento čas dokonale ještě nevieme se čím zpraviti,

Nežli pane a přieteli muoj milý, což se krále J. M. dotýče, že by se J. M. nemohli doptati, byl jest ten hlas jakož i psáno mi, že by v nějaké zátoce dunajské utonul, kterak snad Voldřich Četrys zpravoval; než dnes mi ráno psaní přineseno a list od pana Jana Trčky strýce Vašeho, v kterémž jest datum v tento úterý minulý, že jemu přišlo poselstvie ten den v 17 hodin, že J. M. Kré pán Buoh z té bitvy pomoci ráčil a že jest živ, a že se J. M. dobře má; i rač to pán Buoh všemohoucí dáti, aby tak bylo. A jakž kolivěk jest, rád bych tomu zvláštně byl, a již dnes odsud z Blatné, dáli pán Buoh, vyjedu a buohdá zítra na hradě pražském budu, a jestliže ste od knížete J. M. obesláni, také bych rád tomu byl, abyste tento pondělí do Prahy přijeli. - Což se pak dotýče pana Zdenka bratra Vašeho a práva dopomáhání, i muoželi ta věc ještě mieti prodlení do svatého Jeronýma, při tom stuoj, pakli byste v tom obtížnost měli, tehdy nebuděteli sami v Praze, že byste tam ke mně tento pondělí aneb v outerý o to poslali. Dán etc.

Co se pomoci na Turky dotýče, již po této příhodě a bitvě, kteráž s Turky byla, neviem bude-li jaká pomoc viece učiněna, než naději se, že se tem věcem všem brzo vyrozumie.
Přihlásit/registrovat se do ISP