7. Zd. L. z Rožmitála Oplovi z Fictum: o počtu padlých v bitvě u Moháče, o smrti krále Ludvíka i některých pánův Českých, aby řád byl zachován a řádné aby bylo volení, chtěl-li by kdo bezděky králem býti; o sjezdech krajských, o budoucím sněmu.

NA BLATNÉ, v pátek den sv. kříže povýšení (14. září) l. 1520. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený a statečný pane, přieteli muoj milý etc. Byl bych Vám noviny nynější uherské prvé oznámil, než že byly rozličné, nevěděl jsem se gruntovně čím zpraviti; však psal jsem Vám v středu minulu, i také nějaké noviny poslal tudy ku Praze, toho, pak neviem, totoli psanie čili ono bude Vám prvé dodáno. A včera Váš posel ke mně s večerem přišel, ježto byl jsem hostmi zaneprázdněn, a dnes, maje do Prahy jeti, nemohu mnoho psáti než teď Vám opět noviny posielám, co mému jednomu příteli pan Franc hrabě od svatého Jiří a z Pezinku psal, ježto včera v obědy jest mi to přineseno; však včera také k večerou přijel nějaký Vodička, kterýž jest bytem v Horažďovicích, a pravil mi, že z Prešpurka vyjel tuto sobotu minulu, a že tam také rozličné noviny slyšel, ale v něčem proměnné od těchto psaných, i také v tom, že by našich nebylo více zbito než okolo 12.000, a Turkuov okolo 30.000. Pak jakžkoli jest, mnoho jest lidí v té bitvě zhynulo, než dokonale se ještě věděti nemuože, kterak samo v sobě jest, - Co ste mi pak psali, což se dopomáhání práva dotýče, k tomu se sluší před se strojiti, i také k tomu, abychme řád v tomto královstvie měli, a chtěl-li by kdo bezděky králem býti, abychme se v tom ani v jiném z našich svobod nedali vyvésti, než aby bylo řádné volení, když by toho ten čas byl.

O sjezdiech neviem, aby bylo dobře v krajiech je držeti, než abychme sněm obecní brzo, dáli pán Buoh, měli a buohdá na něm co dobrého zjednali.

Než máme býti někteří na hradě pražském, jakož jest mi oznámeno, že již pan komorník, pan sudí a pan písař tam jsú, a kníže také ráčí některé obsélati a já tam také buohdá budu s panem Švamberkem a s některými přátely tuto sobotu, totižto zítra buohdá, než neřád bych tam déle několika dní na ten čas byl, a prosím Vás, přijeďte tam také tento pondělí neb v outerý, jakož jsem Vám také něco prvé o to psal.

Což se pak Vašeho přátelstvie a přátel našich ke mně dotýče, i znal jsem to a znám a o tom nepochybuji, i jistě zase také jsem Váš a Vašich přátel dobrý přítel. - A již zvláštnieho psaní dalšieho zanechávám až buohdá do našeho shledání, kteréž rač dáti pán Buoh všemohoucí šťastně a ve zdraví. Panu Mikulášovi Trčkovi dlúho jsem neoznámil, co mi za odpověď dal pan Zdeněk bratr jeho, neb muoj posel tepruva v puol druhé neděli vrátil se, než jakž mi jako dnes psaní od pana Zdenka přineseno, poslal jsem je panu Mikulášovi na zajtří. Dán etc....

Co se dotýče cihláře, poněvadž prodlieval na Blatnú přijíti i poručil jsem již jiného zjednati.

O králi J. M. zlé noviny slyšeti a bojím se, že jsú pravé, než za to žádám, že tím nebudete hlásiti, aby ty noviny ode mne šly: že J. M. jel přes zátoku dunajská a že utonul, nežli Četrys přejel. - Také slyšeti o panu Jakubovi Válečkem z Vřesovic že utonul, a o některých přáteliech nemuožeme ještě věděti kde jsú, než o panu Kutnaurovi praví, že jest konečně v boji zabit. A o páních Šlicích praví, že toliko jeden zabit, neviem který, však ještě kde jiní jsú, kteříž v bitvě byli, doptati se nemohu. Než Vodička z Horaždějovic pravil mi, že v Prešpurce mluvil s panem Jindřichem Berku, a o panu Hložkovi že bylo slyšeti, že také někudy ujel, než proto jeho ten Vodička neviděl. A o pánu buštěhradském ještě neviem kde jest, než pan kancléř měl by z Prešpurka brzo doma na Hradci býti.
Přihlásit/registrovat se do ISP