134. Zd. L. z Rožmitála oznamuje Janovi z Rožmberka a na Strakonicích, mistru převorství českého, že jest od stavu panského zvolen, aby s jinými osobami na pomezí království českého novému králi naproti vyjel.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. L. 1527 v outerý po hodu božího křtění (8. ledna). Orig. v archivu třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, příteli muoj zvláště milý! Byste se dobře jměli a zdrávi byli, toho bych Vám věrně přál. Oznamuji Vám, že na tomto nynějším sněmu, kterýž zde na hradě pražském držán byl, svoleno jest, kteří mají proti králi J. M. pánu našemu milostivému na pomezí jíti, když J, M. Kr. na témž pomezí královstvie českého bude mieti podle starodávnieho řádu stavuom tohoto království přísahu učiniti; a též také na tom sněmu jest svoleno, kteříž jsú k tomu z stavu panského zvoleni, abych je obeslal. I pane a přieteli muoj milý! abych v tom své povinnosti dosti podle svolení sněmu obecního učinil, toto Vám oznamuji: že ste Vy také k tomu voleni, a za to Vás žádám i podle téhož sněmu svolení napomínám, že proti J. M. Kr. na to pomezí vyjedete od tohoto královstvie a od stavu panského, a v Polné že na noc v pondělí po hromnicích najprvé příští budete. A té sem naděje, že toho neobmeškáte, neb znáti muožete, ktožby toho tak vyplniti zúmyslna nechtěl podle na sněmu obecním svolení, že by mohlo snad od některých za to držáno býti, že není milovník obecního dobrého tohoto královstvie a stavu svého, ješto do Vás jistě té naděje nejsem, aby taková věc Vámi sjíti měla. A tu na ten den v Polné, jakž Vám oznamuji, mají také jiní páni a z jiných stavuov býti, kteříž také k témuž v tom jako i Vy voleni ste. I té sem vždy naděje, že tak pilné a znamenité věci nikterak neobmeškáte. Dán na hradě pražském, etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP