3. Zd. L. z Rožmitála Vojtěchovi z Pernštýna o žalostivých novinách z Uher, aby na hrad pražský, kamž někteří pánové k obeslání knížete přijíti mají, také přijel, etc.

NA BLATNÉ, v úterý po sl. hodu matky boží narození (11. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane švakře muoj milý etc. Nepochybuji, nežli že ste již ráčili slyšeti z Uher žalostivé noviny a jako řkúce všemu křesťanstvu škodné, ježto tuto nezdá mi se o tom mnoho, vypisovati, než pán Buoh všemohoucí rač nás skrze své svaté milosrdenstvie utěšiti. Já ač jsem tepruva v pátek minulý na Blatnú přijel, však znaje toho pilné a znamenité potřeby, chci zase, dáli pán Buoh, některý den na hrad pražský jeti, a prosím Vás, račte tam také brzo přijeti, neb jsú toho jistě veliké potřeby a téměř jako najpilnější tohoto královstvie. Pakli jest kníže ráčil Vám den jmenovati, žádaje, litery byste přijeti měli, tehdy na ten den vždy Vás prosím, že přijedete. A pán Buoh všemohoucí rač dáti, muoj milý pane švakře, abychme se spolu šťastně a ve zdraví shledali. Datum, etc.

Když již tento list byl jsem dal včera napsati, chtěje Vám jej dnes ráno poslati, tehdy u večer dodáno mi od Vás psaní, kteréž mi služebník Váš přinesl; pak kdy bych měl k Vám posla pěšího poslati, nemohl by u Vás tak brzo býti jako tento Váš služebník, protož posílám Vám po něm toto oboje psaní; a kteréž Vám noviny oznamuji, bojím se, že jsú pravé, ač od jednoho jsem slyšel, že by jeden z pánuov Šlikuov také někde byl raněný, to jest již pak na boží milosti, kterak jest samo v sobě.

Než toto Vám také oznamuji, že pan Kryštofor z Švamberka, švakr muoj i někteří jiní páni a přátelé moji byli jsú zde u mne na Blatné včera a ještě někteří zde jsú. I přinesen jest list také včera u večer sem od knížete J. M. ku panu Švamberkovi, kteréhož Vám teď přiepis posielám. A protož zdá mi se, abyste, pane a přieteli muoj milý, prvé nežli v středu na suché dni v Praze byli, než muožli býti, za to prosím, že tam v Praze budete tuto neděli aneb v pondělí najprvé příští, ač naději se, že jest Vám kníže také o to psáti ráčil, ale druhdy posly schází, že dlúho nedochází. Jáť, dáli pán Buoh, s panem Švamberkem tuto sobotu v Praze budu i více někteří naši přátelé. A rád bych, abyste tam také byli což najspíše býti muože, nebo znáte dobře, zeť již toho jsú vzláštně pilné a znamenité potřeby z mnohých příčin, než dlúho tam v Praze na ten čas nebudem moci býti; nebo jestliže krále nemáme, třeba se o to tak starati, aby toto královstvie mohlo tak opatřeno býti, co by jemu i nám všem obyvatelem i našim potomkóm k dobrému bylo, abychme s boží pomocí v lásce a pokoji státi a býti mohli. - Jakož ste mi také, pane a příteli muoj milý, psali, což se peněz z Jochmtálu dotýče, i ač ještě muoj posel od Vás mne nedošel, neb snad ku Praze šel, než děkuji Vám z té péče, kterúž ste v tom měli, a je, jakž ste mi psali, vyjednali. Dán, etc....

Muoj milý pane švakře! Když jsem Vám tento list napsal, tehdy potom s některými přátely na tom jsem zuostal, abychme, dáli pán Buoh, tuto sobotu v Praze byli. I prosím, račte také pospiešiti, aby ste tam brzo byli, neb z některých příčin rád bych zase z Prahy brzo na Blatnú jel, abych opět, dáli pán Buoh, zase o svatém Jeronýmu na hradě pražském byl.

Také i toto, muoj milý pane švakře, zdálo mi se Vám napsati: což se berně v Léčících dotýče; jestliže jest král z tohoto světa sešel, jakož toho strach jest, ježto i z tohoto přípisu, co knieže ráčí psáti, obsielaje na hrad pražský, tomu porozumiete, kterýž Vám tuto posielám, i mně by se zdálo, muoželi se tím protáhnuti, že by dobře bylo, a to proto, že my někteří také na ty berně zápisy máme, a proto jsme od svých spravedlivostí nepustili nébrž o ně jsme stáli a stojíme, než že jsme toho z příčin do času v mlčení nechali, neb ač pan Hanuš Bryknar na mne jest list jménem králové vymluvil, kterýž nám některým společně svědčil, a zase mi jeho od Její M. nevyjednal a nevrátil, ježto měl mi býti vrácen, ale proto o svú jsme spravedlivost nepřišli. I prosím Vás, jakž muožete najlépe to opatřte, abychme k svému uhoditi mohli. Také posielám list od Jindřicha Švihovského.
Přihlásit/registrovat se do ISP