2. Akta z markrabství moravského o volbě Ferdinanda I za krále českého.

2. Mährische Akten, die auf die Wahl Ferdinands I zum König von Böhmen Bezug haben.

42. Instrukcí, s kterou Jan Zápolský posla svého vyslal k stavům moravským.

V BĚLEHRADĚ, ve středu po sv. Martině (14. listop.) l. 1526. Opis v archivu minist. vnitra ve Vídni. I. A. 1. Mähren.

Item, najprvé od nás těm všem stavuom téhož markrabství našeho moravského milost naši královskú pověz i všeckno dobré.

Item, při tom jim povíš od nás: poněvadž z dopuštění božieho smrtí Královská Milost těchto časuo z tohoto světa sjíti ráčil, slavné a dobré paměti, že bezpochyby v dobré vědomosti mají smlúvy a zápisy, které jsú se staly mezi slavné paměti králem Matyášem a králem Vladislavem, Jich Milostmi, s povolením stavuo královstvie českého, i tudiež markrabství moravského, a to takové: že král Vladislav slavné paměti, s vuolí království českého a markrabství moravského ráčil připojiti markrabstvie moravské i některé jiné země k království uherskému, na jaký zpuosob, to zápisové ti, kteří jsú se stali, v sobě ukazují a zavierají. A bez pochyby, o tom držeti ráčíme, že to nahoře psaní stavové všeckno v dobré paměti mají; a přivedúc od nás to jim ku paměti,

item, toto žádají na místě našem na prvé jmenovaných stavích, jakožto od krále, pána jich milostivého: jestliže by od koho koli proti takovým smlúvám a zápisem a naší zjevnej spravedlivosti kam jinam potahováni byli, aby se bez vědomí našeho nic nepoddávali; a o tom nepochybně držíme, by pak takové naše jim připomenutí nebylo, že by se v tom všickni i každý zvláště k nám zachovali, jako na ctné pány a dobré lidi sluší.

Item, také jich od nás žádaj pro dobré království tohoto i tudíž markrabstvie moravského: ať k nám posly své ze všech stavuo vyberúc vypraví, a tu když při nás budu, rádi s nimi chceme o všecko slušně rozmluviti, jednati i na konci postaviti, což by k dobrému království našeho uherského tudiež markrabstvie moravského bylo.

Item, a v tom času, pokudž by svého shledání s námi neměli, a ktož koli by na ně sáhl a sáhnuti chtěl, nás v tom sobě zlehčujíc, v ničem jich opustiti neráčíme jakožto král a pán jich milostivý, jsúc jim toho spravedlivě povinovat.

Item, když to poselství jim od nás zděješ, žádaj od nahoře psaných stavuov spěšného odpravení.

Dán v Bělehradě, v středu po svatém Martině léta 1526 a kralování našeho prvního.
Přihlásit/registrovat se do ISP