11. Zd. L. z Rožmitála vypisuje Jindřichovi z Rismberka některé události po bitvě mohačské, oznamuje, kdy bude sněm obecní držán a kteří pánové na hrad pražský se sjeli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí den sv. Lamperta (17. září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Urozený pane, pane švakře muoj milý etc. Byl bych k Vám prvé poslal, než čekal jsem, bych Vám nějaké noviny oznámiti jisté mohl, - ale ještě vždy jsú noviny rozličné, ježto se ne ve všem jedny s druhými srovnávají; pak ač v Praze "te Deum laudamus" zvoniti a z děl stříleti dali, nežli jsem na hrad pražský přijel, nadějíce se, že jest král J. M. nalezen, ale potom jiné noviny přišly, že se ještě J. M. Kr. doptati nemuožem a bojiem se, že se s těžkém již doptáme, leč v nebeském královstvie. - Přijel jest také sem do Prahy pan Jindřich Hložek a před tím jeden z mladších z pánuov Šlikuov, ježto také v té bitvě turecké byli, i někteří jiní, a žádný z nich o králi J. M. kde jest, nic nevie; než pan Jindřich Berka ten ještě nepřijel, nežli o pánu hradeckém slyšeti, že jest již doma.

Toto mi také praveno, že pan markrabie Jiří jest v Prešpurce při králové Její Milosti, a že jest králová tu v městě, a že J. M. na zámek prešpurský pustiti nechtěli, a on pan markrabě že některým dává zrádce, kteříž při J. M. Kr. byli, že J. M. neopatřili, jakž jim bylo poručeno, než že, které koně pro J. M. osobu byly zachovány, že ti někteří, majíce J. M. Kr. opatrovati, i sami se opatřili na ty koně vsedavše, že by na nich ujeli aneb utekli. Také ta rozprávka, že by Bornamisa umřel a Trepka že by zabit byl, a pan vajvoda sedmihradský že by byl na Budíně, a že při sobě má na 40.000 lidí aneb více, a že k němu Uhři táhnou, snad aby jemu pomocní byli proti Turkóm, neb ten hlas jest, že císař turecký dobývá Bělehradu, a někteří praví: že když císař turecký aneb jeho některý baše zvěděl, že tolik lidí v Budíně aneb tu okolo jest, zase se od Bělehradu obrátil k svému pomezí, než že by ještě dokonce z Uher vytáhl, toho neviem. - Toto také vyprávějí, a jako by věc jistá měla býti, že králová J. M. dala Četryse Voldřicha zmučiti a potom stieti, jakoby on také jeden z těch byl, kteříž J. M. Kr. zavedli, než proto toho nejistiem; než jestliže jest tak, tehdy i v těch věcech pán Buoh ráčí své divy ukazovati, ježto nyní o tom širšieho psaní zanechávám. - Myť zde na hradě pražském o rozličné věci rozmlouváme, hledajíce těch cest, kteréž by k dobrému tohoto královstvie býti mohly; a za to mám, že bude obecní sněm položen sem na hrad pražský, aby se sjeli naň v středu po svatém Jeronýmu najprvé příští. Také zde jest nás dosti slušný počet z pánuov a z rytieřstva, i také pan Vojtěch z Pernštejna dnes sem přijel a včera pan Kundrát Krajieř, a také měl by zde býti pan Jan z Vartmberka bez meškání; a tuto neděli příští mělo by se jich sem více sjeti do Prahy i také poslové ze všech měst tohoto královstvie, protož neviem Vám nyní času jistého jmenovati, kdy budu moci z takových příčin na Blatné býti. - Vězte také, že nežli jsem do Prahy přijel, že kníže s jinými pány a z rytířstva, kteříž zde prvé byli před mým příjezdem, ráčil poslati z některé příčiny k králové J. M. pana Jana Dobřanského, a ku pánu hradeckému do Hradce pana Volfarta Planknara, i ještě se žádný z nich nevrátil, ani Rosendorf, který před tím k králi.T. M. poslán byl, ale mám za to, že jest dále Prešpurka nejezdil. A pán Buoh všemohoucí rač dáti, muoj milý pane švakře, abychme se spolu šťastně a ve zdraví shledali. Dán etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP