4. Zd. L. z Rožmitála Jiříku Žabkovi z Limberka, královskému sekretáři: aby k sjezdu na hrad pražský sekret království českého přinesl, etc.

NA BLATNÉ, v outerý po narozeni matky boží (11. září) I. 1520. Konc. v arch. třeboňském.

Pane sekretáři příteli milý etc. Psaní, kteréž ste mi učinili a žalostivé noviny i velmi lítostivé oznámili, nezdá se mi toho mnoho tuto připomínati pro obtížnost v mysli mé, neb když se často flastr od rány odjímá a věc žalostivá připomíná, není podobné, aby to mohlo snadně bez zvláštnieho obtíženie býti; pak již nyní k tomu jiného nepraviem, nežli pán Buoh všemohoucí náš rač nás skrze své svaté milosrdenstvie pro svú zvláštní dobrotu utěšiti a nás od nepřátel našich vysvoboditi, aby ti, kteříž jeho právě neznají, mocí jeho svatú rozptýleni a pohubeni byli i zahubeni, a aby dokonale poznati mohli, že pán Buoh náš lidu svého křesťanského ráčí obránce a pomocník býti. - Kdež ste mi také napsali, což by ste měli činiti s sekretem království českého, i mně se zdá, aby ste do Prahy o svatém Jeronýmu, totižto ten týden po svatém Václavu přijeli, neb na ten čas bude znamenitý sjezd, a naději se i obecnie sněm tohoto královstvie, ač i prvé brzo po některém dni něco se nás, dáli pán Buoh, spolu sjede na hrad pražský. A jak jsem těchto časuov předešlých byl na hradě pražském, hned potom když zde na Blatné u mne od Vás služebník byl, než tepruva v pátek minulý přijel sem zase sem na Blatnú, a opět zase na hrad pražský brzo některý den jeti musím, zvláště pro příčinu těch novin žalostivých, kteréž ste mi oznámili; ač před tiem den bylo mi také něco o těch věcech psáno, ale tepruva tomu jsem uvěřil, když mi od Vás psaní přineseno, neb prvé měl jsem to na nějakém omylu. - A žádám Vás, zvieteli co jiného a lepšieho o králi J. M., že mi to oznámíte, i také kterak se Budínu vede, a jestli ještě kto v královstvie uherském, že by pán Buoh všemohoucí ráčil skrze něho z toho královstvie Turky vyhnati, aneb jak se tam vede; a té jsem naděje, že sobě toho poselstvie neobtiežiete pro mne do Prahy učiniti. A rač pán Buoh všemohoucí dáti podle vuole své svaté nám se spolu šťastně a ve zdraví shledati. Dán etc....
Přihlásit/registrovat se do ISP