46. Instrukcí ode všech stavuo markrabstvie moravského knězi biskupovi Jeho Milosti a jiným pánóm poslóm ze všech čtyř stavuov, kteří se vypravují ku králi Ferdinandovi a králové Anně, Jich Milostem.

1526. Opis v archivu minist. vnitra ve Vídni. (I. A. 1. Mähren.)

Najprvé Jich Královským Mil. služby od nás povězte, a při tom, že bychom Jich Královským Mil. zdravie a ščastného královánie za dlúhé časy přáli.

Při tom Jich Královským Mil. připomeňte Odpověď, kteráž jsme Jich Mil. po poslích Jich Mil. z sněmu tohoto dali, kterak Její královu Mil. jakožto dědičku a Jeho Mil. jakožto pána a manžela po Její Mil., za pány jsme přijali, tak, když nám povinnost učiniti a svobod našich, jakž jsú předkové Jich Mil. činili, potvrditi ráčí, jakož Jich Mil. tou svrchu dotčenou odpovědí spraviti se ráčí. A protož Jich Mil. žádajte: ať Jich Mil. do tohoto markrabstvie přijeti ráčí, a s Jich Mil. zuostaňte, aby Jich Mil. ke dni určitému a jmenovitému do Brna přijeti a nám Jich Mil. od sebe učiniti ráčili, to což nám od předkuov Jich Mil. činěno, a Jich Mil. aby se od nás stalo, to což jsme předkóm Jich Mil. činili. A tyto artikule duole psané Jich Mil. oznamte, a za to žádajte, aby nás Jich Mil. při nich zachovati a toho při příjezdu svém majestátem svým potvrditi ráčili.

Tento artikul Vaší Královské Mil. řekli jsme napsaný dáti, kterýž nám také v instrukci poručen jest na Vaši Královskú Mil. vznésti.

Potom Jich Mil. povězte: poněvadž jest věc spravedlivá a spasitelná každému člověku, předkem, o spasení svém najvíce péči jmieti, kteréžto spasení bez viery pravé křesťanské a zákona božieho býti nemuože; a protož Jich Královských Mil. za to prosie: aby Jich Mil. nás všecky i jednoho každého při vieře zákona božieho a náboženství křesťanském zuostaviti bez překážek všelijakých ráčili, tak aby jeden každý mohl pánu Bohu svobodně a pokojně slúžiti podle toho, což by kdo za dobré podle zákona a naučení Páně poznal, a v tom aby Jich Královská Mil. nám útiskuov činiti neráčili, ani jinému činiti dopouštěli. Avšak pro svornost, jednotu a lásku křesťansko Jich Královských Mil. prosie: ať Jich Král. Mil. při papeži, císaři, králích, knížatech a jiných páních křesťanských jednati ráčí, aby Jich Mil. o to se srovnati a snésti ráčili, aby concilium obecné křesťanské zřízené v městě slušném, a což najspíš býti muože, položeno bylo, a tu aby se ukázati mohlo, jestliže by kteří co bludného smýšleli a drželi mimo zákon a naučení Páně, ti aby tu zákonem Páně napraveni býti mohli.

Item, jakož skrze posly, kteréž Jich Král. Mil. na tento sněm mezi nás poslati ráčili, nám jest připovědíno, že nás Jich Král. Mil. ráčí při našich i všech svobodách, práviech, obdarování, zápisích, pořádcích a starodávních zvyklých dobrých obyčejích a spravedlivosiech zachovati, za to Jich Král. Mil. prosie: aby nás podle takového přirčení ráčili zachovati, a při tom aby nám Jich Král. Mil. za živnosti své žádného za pána do této země dávati neráčili, a nám toho listem svým potvrditi, učiníc nám předkem povinnú přísahu, tak jakž jsú předkové Jich Král. Mil. činiti ráčili.

Item, což se majestátuo a listuov Jich Král. Mil. dotýče, ty aby Jich Král. Mil. ráčili vydávati z kanceláří svých, z kterýchž se Jich Mil. zdáti bude, tak jakž jsú jiní králové předkové Jich Král. Mil. činili a toho moc jměli.

Item, pána země abychom nepřijímali než svobodného a žádnému nezavázaného, a také jestliže by který pán budúcí aneb potomní země této býti jměl a več se komu prvé, než by od nás za pána přijat byl, zavázal neb zapsal co učiniti buď osobě neb osobám, že takoví závazkové neb zápisové místa jmieti nemají, a stavové tohoto markrabstvie všickni nemají toho dopouštěti žádnému užiti.

Item, což se dluhuov spravedlivých do týče, kteréž by po králi Vladislavovi a králi Ludvíkovi: Jich Mil. v tomto markrabstvie zuostaly, ty aby Jich Mil. ráčili zaplatiti a o ně s lidmi v slušném i času uhoditi o zaplacení.

Item, což se mince dotýče, Jich Král. Mil. i předložte: jaké škody tato země skrze minci brala a po dnes bére, a prosie, ať Jich Král. Mil. v zemích i svých minci na zrno srovnati ráčí, aby země tou mincí jedny od druhých hubeny nebyly.

Také jestliže bysie poznali, že by se z které i strany co při Jich Král. Mil. jednalo, ježto by bylo proti svobodám a pořádkóm markrabstvie tohoto starobylým, s Jich Král. Mil. o takovú věc rozmluvte a to Jich Mil. předložte a od nás prosie: ať Jich Mil. nás v takových věcech, což by na odpor svobodám a starobylým zvyklostem markrabstvie tohoto a nás obyvateluov bylo, milostivě a spravedlivě ráčí opatřiti, a k tomu, což by škodného nám bylo, nepovolovati, ani toho ztvrzovati.

Tyto artikule známe škodné býti markrabstvie moravskému:

Item, což se přísahy dotýče, kteréž páni Čechové na Jeho Král. Mil. žádají, by Jeho Mil. Král. v těch ve všech sloviech v tej přísaze položených jim tu přísahu tak vykonati ráčil. Známe, že takovou přísahou stavóm markrabstvie moravského znamenitě by se ublížilo, a že bychom od Jeho Král. Mil. při tej svobodě a při takových milostech zachováni býti nemohli, tak jakž jsú předkové naši i my také od prvních králuov českých a pánuov svých zachováni byli; neb i té přísaze, kteréž na Jeho Král. Mil. žádáme, aby ji nám učiniti ráčil, tak jakž jsú ji první páni naši tomu markrabství činili, nic nového nezamýšlejíc, Jeho Mil. Král. dosti by učiniti nemohl pro tu přísahu, kteréž páni Čechové na Jeho Mil. žádají. A protož Jeho Mil. prosíme jako pána našeho milostivého, aby Jeho Mil. Král. v to se dávati neráčil, čím by Jeho Mil. přísaze své ublížiti jměl. Kdež pak, milostivý králi! což sobě v tej přísaze, kteréž na Vaší Král. Mil. páni Čechové žádají, obtěžujem, to jest Vaší Král. Mil. v širších slovích oznámeno.

Item, což se úřaduov dotýče, kdež ten artikul také postavili, toho žádajíc na Vaší Král. Mil., aby jim potvrzen byl: aby úřadové v království českém a v zemích k tomu království příslušejících, na ty abyste Vaše Král. Mil. žádného jiného saditi ani jich dávati žádnému mohli nežli cechu přirozenému; milostivý králi! kdyby ten artikul od Vaší Král. Mil. podle žádosti pánuo Čechuo jim potvrzen byl, známe, že by se nám obyvatelem toho markrabstvie znamenitě ublížilo, a z toho bychom vyvedeni byli, čehož jsme od starodávna v tom království při úřadech zemských užívali. Neb to se pokázati muože, že jest viece na úřadech zemských v království českém rodilých Moravanú bývalo, kteří jsú se z markrabstvie moravského do královstvie českého vystěhovali a tam svuoj byt jměli, nežli přirozených Čechuov na úřadech zemských v markrabstvie moravském. A protož Vaší Král. Mil. prosíme, jako pána svého milostivého, že toho artikule potvrzovati neráčíte, znajíce Vaše Královská Milost to, jak by se tím Moravanóm znamenitě ublížilo nynie i na časy budúcí.
Přihlásit/registrovat se do ISP