1 2

170. Prohlášení krále Ferdinanda k stavům Českým v příčině korunování dědice za živobytí krále panujícího

171. 1527. Odpověď stavův Českých na námitky krále Ferdinanda v příčině obsazování úřadů zemských

172. V Praze 5. března 1527. Psaní krále Ferdinanda své sestře Marii

173. V Praze 14. března 1527. Psaní krále Ferdinanda bratru svému Karlovi V.

174. V Olomouci 24. dubna 1527. Instrukcí Ferdinanda krále daná poslu ke knížatům Bavorským vypravenému v příčině protikrále Jana v Uhřích, před jehož piklemi je varuje

175. V Mnichově 26. května 1527. Knížata Bavorská odpovídají poslu krále Ferdinanda v příčině protikrále Uherského etc.

III. Akta o sjezdu rytířstva na hradě Pražském, kterýž okolo 10. května 1527 odbýván byl a o sjezdech krajských v červenci toho roku.

176. Ve Vratislavi 10. května 1527. Král Ferdinand rytířům, kteříž se na hradě Pražském sjedou, že k nim posly své posýlá

177. Ve Vratislavi 10. května 1527. Ferdinand král dává instrukci vyslaným svým, co by na sjezdu stavu rytířského na hradě Pražském jednati měli

178. V Praze 28. července 1527. Lev z Rožmitála Břetislavovi z Riesmberka, že písař zemský do Vídně ku králi jel, v krajích sjezdové rytířův že držáni byli etc.

IV. Akta o třetím sněmu, kterýž léta 1527 na den sv. Alžběty svolán byl.

179. Na Krumlově 1527. Jan z Rožmberka stěžuje si, že ho žádný sněmovní list nedošel

180. 8. listopadu 1527. Instrukcí krále Ferdinanda komisařům na sněn Český vypraveným

181. V Bělehradě 11. listopadu 1527. Ferdinand komisařům na sněmu, aby s komorní radou uvážili, zda-li by některé artikule stavům k jednání předloženy býti měly

182. 1527. Přednešení královské na sněmu Českém

183. 1527. Artikulové někteří králem Ferdinandem stavům Českým předložení

184. Usnešení sněmovní léta 1527

Sněmové léta 1528.

I. Sjezd stavův Českých dne 4. února 1528.

185. Na Budíně 21. ledna 1528. Ferdinand král dává instrukci komisařům, co by se stavy v Praze shromážděnými při napravování práva jednati měli

II. Sněm 16. dubna 1528.

186. Na Krumlově 4. dubna 1528. Jan z Rožmberka prosí některé pány, aby do Prahy na sněm přijeli

187. V Praze 30. dubna 1528. Poslové Kutnohorští oznamují radě města Hor Kuten, že o věci obecní na sněmu ještě se nejedná

188. V Praze 3. května 1528. Vyslanci Kutnohorští na sněmu v Praze oznamují radě Hor Kuten, že proti povolené pomoci na vojenský lid svobodami svými se ohradili

189. Na hradě Pražském 4. května 1528. Revers krále Ferdinanda na práva a svobody koruny České i jednotlivých stavův

190. V Praze 6. května 1528. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hor Kuten, že sněm dosud uzavřen není

191. V Praze 14. června 1528. Vyslanec Kutnohorský v Praze oznamuje radě města Hor Kuten, že povinnost svou svědomitě vykonával

192. V Praze 23. června 1528. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hory Kutné, že pilně jednají, aby Kutnohorští pomoc peněžitou odváděti nemuseli

193. V Praze 8. srpna 1528. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hory Kutné, že na sněmu jednalo se o mincování

194. V Praze 10. srpna 1528. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Kutné Hory, že na sněmě za mincování malého peníze na Horách Kutných se přimlouvali

195. V Praze 10. září 1528. Poslové Kutnohorští radě města Hory Kutné o sněmovním jednání

196. V Praze 11. září 1528. Poslové Kutnohorští v Praze radě města Kutné Hory, že s pánem z Wartmberku již o měď mluvili, sněm že ještě zavřín není

197. V Praze 24. září 1528. Ferdinand král činí výpověď na sněmě mezi Pražany a městy královskými s jedné a horníky se strany druhé o sbírky a pomoc ze statků městských

198. Usnešení sněmovní

199. 1528. Výkaz o berni korunovační a pomoci válečné

III. Sjezd stavův Českých dne 19. května 1528.

Sněmové léta 1529.

I. Akta o sjezdu stavův panského a rytířského, kterýž za příčinou urovnání sporu mezi těmito stavy dne 20. ledna odbýván byl.

200. Na hradě Pražském 12. prosince 1528. Nejvyšší purkrabí, hofmistr, komorník etc. žádají stav panský, aby k urovnání sporu mezi stavem panským a rytířským na hrad Pražský se dostavil

201. Na Krumlově 29. prosince 1528. Jošt z Rožmberka oznamuje některým pánům, že k urovnání rozdílu mezi stavem panským a rytířským na sjezd do Prahy přijeti nemůže

202. Na hradě Pražském 30. ledna 1529. Úředníci zemští rytířům kraje Slánského posýlají sepsání, co mezi stavem rytířským a panským na sjezdu jednáno bylo

203. Na hradě Pražském 29. ledna 1529. Úředníci zemští rytířům kraje Slánského oznamují, co na sjezdu jednáno bylo

204. Jednání na sjezdu

II. Akta o sněmu, jenž držán byl v únoru a březnu 1529.

205. V Inspruku 8. února 1529. Ferdinand král dává instrukci svým vyslaným, co a jak mají se stavy Českými na sněmu o pomoc proti Turku jednat

206. (1529.) Vilím z Pernštejna sdílí Ferdinandovi králi výsledky držaného sněmu

207. 16. dubna 1529. Ferdinand král pánovi z Pernštejna o ukončení sněmu etc.

III. Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 24. května 1529

208. Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 24. května 1529

IV. Akta o sněmu, jenž v Budějovicích Českých dne 8. července 1529 zahájen byl.

209. V Linci 7. června 1529. List Ferdinanda krále po krajích království Českého rozeslaný, aby stavové na sněm obecní do Českých Budějovic za příčinou ohrožení zemí Uherských nepřítelem Turkem se sjeli a o pomoci proti Turku jednali

210. Na hradě Pražském 14. června 1529. Nejvyšší písař stavu rytířskému, aby se sjeli na sněm do Budějovic

211. Ferdinand král rozepisuje sněm Český do Budějovic na den 8. července 1529

212. Sněm v Budějovicích Českých dne 8. července 1529 zahájený

V. Sjezd stavův pod obojí dne 15. srpna 1529.

213. Sněm pod obojí způsobou s povolením krále

VI. Sjezd stavův pod obojí dne 3. října 1529

VII. Sněm 4. října držaný.

214. Usnešení stavův Českých na sněmu při času sv. Františka

VIII. Sněm, jenž 1529 13. prosince držán byl.

215. Usneseni sněmovní

IX. Dodatek k roku 1529.

216. Memorial, jak by dobro krále šetřeno býti mělo

217. Odpověď Ferdinanda krále stavům Českým

218. 1529. Předložení vyslanců královských k stavům Českým o pomoc proti Turku

Sněmové léta 1530.

I. Sněm jenerální v Budějovicích Českých v měsíci lednu 1530.

219. 8. ledna 1530. Proposicí královská pro sněm jenerální v Budějovicích

II. Akta o sněmu 1530, jenž držán byl při času sv. Matěje.

220. Artikule sněmu obecního při času sv. Matěje 1530

221. [1530.] Odpověď stavův Českých poslům stavů Dolnorakouských v příčině pomoci proti Turku

222. 1530. Přípis krále Ferdinanda stavům Českým v příčině dluhů královských, veřejné bezpečnosti

223. Na hradě Pražském 12. března 1530. Lev z Rožmitála Jaroslavovi z Šelnberka, že z úřadu purkrabského již jest propuštěn

224. Na hradě Pražském 16. března 1530. Lev z Rožmitála Tunklovi z Brníčka, že na sněmu jedná se o pomoc proti Turku

III. Sjezd stavův pod obojí dne 19. června 1530.

225. Sjezd stavův pod obojí dne 19. června 1530

Sněmové léta 1531.

I. Akta o sněmu, kterýž na den 5. března 1531 do Kolína položen byl.

226. Na Pardubicích 28. ledna 1531. Vojtěch z Pernštejna žádá komoru království Českého v příčině úrady o rozepsání sněmu, aby sešli se do Nymburka

227. V Nymburce 7. února 1531. Úředníci zemští komoře české, aby zámek Kolín ku přebývání krále vším potřebným zaopatřila

228. V Rakovníce 10. února 1531. Komora česká králi Ferdinandovi, aby sněm do Kolína položen byl

229. V Linci 15. února 1531. Král Ferdinand radám komory české v příčině zařízení zámku Kolína k jeho přebývání

230. 5. března 1531. Proposicí královská na sněm

231. V Linci 5. března 1531. Král Ferdinand komoře české, že sněm za příčinou moru nikoliv v Praze nýbrž v Budějovicích držán bude

232. V Budějovicích 11. března 1531. Král Ferdinand vyzývá stavy, aby na sněm do Budějovic se dostavili

II. Zpráva o sněmu, jenž dne 17. dubna 1531 na hradě Pražském odbýván byl.

233. Po 20. únoru 1532. Usnešení sněmovní, jaká mince v Čechách berná býti má a za mnoho-li českých peněz

III. Svolení stavův pod obojí způsobou učiněné na sjezdu dne 11. června 1531.

234. 11. června 1531. Jaký pořádek a zřízení stavové království Českého pod obojí přijímající na sjezdu Pražském l. 1531 ustanovili a zavedli

IV. Akta o sněmu zemí koruny České, jenž dne 18. července 1531 v Budějovicích Českých zahájen byl.

235. Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům

236. Královská proposicí na jenerální sněm v Budějovicích l. 1531

Sněmové l. 1532.

Sněm 1. května 1532.

237. V březnu 1531. Instrukce knížete Bavorského Ludvíka pro vyslance k stavům Českým, aby Čechové králi Ferdinandovi pomoc proti Turku nesvolili etc.

238. Usnešení sněmovní 1532

239. Část proposice královské ku sněmu z r. 1532 v příčině přijímání léna

1533.

Artikulové ze zřízení zemského a ze sněmův vybraní proti nepřátelům království Českého.

240. 1533. O odpovědnících a zhoubcích království Českého

Sněmové l. 1534.

I. Sněm, jenž 2. března zahájen byl.

241. Usnešení sněmu zahájeného 2. března 1534

242. Německý překlad usnešení sněmovního z 1534 2. března

243. a 244. Na hradě Pražském 30. března 1534. Narovnání mezi stavy na sněmu o hory a kovy

245. 5. dubna 1534. Zpráva Jindřicha Konritze Janovi Minkvicovi o jednání na sněmu Českém

II. Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 13. září 1534

Sněmové l. 1537.

I. Akta o sněmu, jenž zahájen byl dne 5. března 1537.

246. Ve Vídni 30. ledna 1537. Rozepsání sněmu králem Ferdinandem ke dni 5. března 1537

247. Ve Vídni 30. ledna 1537. Král Ferdinand stavům kraje Prachenského, aby k sněmu 5. března se dostavili

248. Vznešení královské na sněm

249. 16. března 1537. Odpověď stavův Českých na vznešení královské

250. Druhé vznešení královské na stavy České

251. 5. března 1537. Artikule sněmovní

II. Zpráva o krajském sjezdu v kraji Prachenském, jenž na den 16. dubna 1537 do Písku položen byl.

252. 25. března 1537. Král Ferdinand pokládá stavům kraje Prachenského sjezd krajský do města Písku

III. Akta o sjezdu stavův Českých pod jednou i pod obojí způsobou, kterýž na den 28. května 1537 položen byl.

253. 13. května 1537. Král Ferdinand napomíná stavy pod jednou i pod obojí způsobou v království Českem, aby na den po sv. Trojici na hrad Pražský se sešli

254. Jednání na sjezdu

IV. Listy o sněmovním jednání v I. 1537.

255. 17. srpna 1537. Král Ferdinand Joštovi z Rožmberka, aby k jednání sněmovnímu na hrad Pražský najíti se dal

256. 29. srpna 1537. Ferdinand král Joštovi z Rožmberka, aby se k sjezdu dne 22. října dostavil

257. 9. října 1537. Ferdinand král Joštovi z Rožmberka, že sjezd odložen jest

Sněmové léta 1538.

I. Akta o sněmu, jenž na den 22. ledna 1538 svolán byl.

258. Na hradě Pražském 4. ledna 1538. Ferdinand král pokládá sněm na den 22. ledna 1538

259. Vznešení královské na sněm

260. Jednání a odpověď stavův král. Českého na vznešení královské

261. Dobré zdání na vznešení královské o volení na koncil

262. Žádost a vznešení. stavův o některé artikule ústní na krále

II. Akta o sněmu, kterýž svolán byl na den 20. března 1538.

263. Na hradě Pražském 17. února 1538. Král Ferdinand pokládá sněm na den 20. března 1538

264. Vznesení královské na sněm

III. Akta o sněmu, kterýž na den 29. dubna 1538 svolán byl.

265. Na hradě Pražském 5. dubna 1538. Ferdinand král zve stavy kraje Prachenského na sněm do Prahy

266. Vznesení královské

267. Druhé vznešení královské na stavy

268. Artikule sněmovní

Dodatek k roku 1538.

269. Úředníci zemští králi, aby za příčinou některých potřeb sněm držán byl

270. Stavové odpovídají králi, že po usnešení sněmovním některých artikulů měniti nemohou

Sněm a sjezdy stavovské l. 1539.

I. Sněm léta 1539, jenž zahájen byl dne 28. dubna.

271. Ferdinand král pokládá obecní sněm na hrad Pražský k pondělí po sv. Jiří 1539

272. Vznesení královské

273. Artikule sněmovní

II. Sjezd stavův strany pod obojí dne 11. května 1539.

274. Sněm v kolleji Veliké stavu duchovního i světského strany pod obojí l. 1539 11. května

III. Sjezd stavův strany pod obojí dne 24. srpna 1539.

275. Sněm v kolleji Veliké stavu duchovního i světského strany pod obojí

Sněm l. 1540.

Sněm na hradě Pražském léta 1540 21. ledna držaný.

276. Vzneseni královské na sněm

277. Artikule sněmovní

Sněmové l. 1541.

I. Sněm první, jenž položen byl na den 28. března.

278. Ve Vídni 9. března 1541. Ferdinand král pokládá sněm obecní na hrad Pražský na den 28. března

279. Ve Vídni 23. března 1541. Instrukcí královská poslům na sněm do Prahy vyslaným daná

280. Odpověď úředníků a soudců zemských poslům královským na sněm Český vyslaným

281. Stav panský odpovídá poslům královským na vznešení sněmovní

282. Stav rytířský odpovídá poslům královským na vznešení sněmovní

283. Stav městský odpovídá poslům královským na vznešení sněmovní

284. Ve Vídni 5. dubna 1541. Ferdinand král odpovídá komisařům, kteří na sněm do Prahy za příčinou rychlé pomoci proti Turku vyslaní byli

II. Sněm druhý l. 1541, jenž položen byl ke dni 12. září.

285. V Novém městě v Rakousích 22. srpna 1541. Ferdinand král pokládá sněm obecní na hrad Pražský na den 11. září 1541

286. Linci 10. září 1541. Instrukcí králem Ferdinandem poslům královským na sněm Český dne 12. září 1541 na hradě Pražském vyslaným daná

287. Artikule sněmovní l. 1541 12. září

III. Sněm třetí I. 1541, jenž položen byl na den 4. prosince.

288. V Linci 21. října 1541. Ferdinand král pokládá sněm obecní na den sv. panny Barbory do Hory Kutné

289. Kutné Hoře 30. října 1541. Nejvyšší mincmistr království Českého radám komory české v příčině jich obydlí za času sněmováni v Hoře Kutné

290. V Linci 12. listopadu 1541. Reskript královský radám komory v příčině přeložení sněmu z Kutné Hory do Prahy

291. V Linci 14. listopadu 1541. Ferdinand král stavům kraje Žateckého, aby do Prahy k sněmu najíti se dali

292. Předložení královské na sněmu 5. prosince 1541

293. Artikule sněmu obecního, kterýž zahájen byl 5. prosince 1541

294. Usnešení o napravení pohořelých desk zemských, kteréž se stalo na sněmu 5. prosince 1541 zahájeném

295. Jindřich Könneritz kurfirštovi Saskému o jednání sněmovním

Sněmové léta 1542.

I. Zprávy o poradách, kteréž dály se v Praze v měsíci březnu 1542 mezi vyslanými z Čech a Horních i Dolních Rakous za příčinou zjednání pomoci proti Turku.

296. V Praze 3. března 1542. Usnešení zástupců Českých a Rakouských zemí v příčině pomoci proti Turku

297. V Lublani 29. března 1542. Zikmund z Weichselbergu výboru stavovskému v Korutanech o jednání a usnešení zástupců zemí koruny České a zemí Rakouských v příčině pomoci proti Turku

298. V Celovci 20. dubna 1542. Výbor stavovský v Korutanech děkuje Zikmundovi z Weichselberu, zástupci stavův Krajinských, za zprávu o usnešení zástupců zemí koruny České a zemí Rakouských v příčině pomoci proti Turku, i slibuje mu, poněvadž země Štýrsko, Korutansko, Tyrolsko při sjezdu v Praze zastupoval, útraty při tom vzešlé zapraviti

II. Sněm, jenž svolán byl na den 23. dubna 1542.

299. Ve Špýru 22. března 1542. Ferdinand král rozepisuje sněm Český na den 23. dubna 1542

300. Předložení královské na sněm

301. Usnešení sněmovní ze dne 4. května 1542

302. Odpověď královská na usnešení sněmovní léta 1542 4. května

Sněmové léta 1543.

I. Akta o sněmu, jenž položen byl na den 5. března 1543.

303. V Norimberce 28. ledna 1543. Ferdinand král pokládá sněm obecní na den 5. března 1543

304. V Norimberce 26. února 1543. Instrukce královská komisařům na sněm Český vyslaným

305. Usnešení sněmu dne 5. března 1543 zahájeného

II. Rozepsání sněmu na den 22. dubna 1543.

306. V Norimberce 21. března 1543. Král Ferdinand rozepisuje sněm Český na den 22. dubna 1543

III. Akta o sněmu, jenž svolán byl ke dni 29. dubna 1543.

307. V Norimberce 28. března 1543. Ferdinand král odkládá sněm na 22. dubna položený na den 29. dubna 1543

308. Vznešení královské na sněm l. 1543 30. dubna

309. Usnešení sněmovní léta 1543 30. dubna

310. Odpověď královská na usnešení sněmovní

IV. Některé listiny o jednáni stavův pod obojí s králem Ferdinandem.

311. Odpověď královská stavům pod obojí 1543 16. května

312. Odpověď královská stavům pod obojí 1543 15. června

313. Odpověď královská stavům pod obojí 1543 21. července

314. Reces administratoru Pražskému pod obojí daný 1543 4. srpna

V. Listiny o sněmu, jenž položen byl na den 26. listopadu 1543.

315. Ve Vídni po sv. Havle 1543. Ferdinand král pokládá sněm na den 26. listopadu 1543

316. Předložení sněmovní léta 1543 26. listopadu

Sněm léta 1544.

317. Na hradě Pražském 24. prosince 1543. Ferdinand král pokládá sněm Český na den 7. ledna 1544

318. Na hradě Pražském 26. prosince 1543. Rady komory české žádají Kutnohorské, aby posla vypravili, kterýž by s listem obsýlacím, že sněm obecní svolán jest, po kraji Čáslavském chodil

319. Usnešení sněmovní l. 1544 7. ledna

Sněmové léta 1545.

I. Sněm, jenž zahájen byl dne 7. ledna 1545.

320. Na hradě Pražském na konci října 1544. Král Ferdinand pokládá sněm Český na den 7. ledna 1545

321. Na Krumlově 2. ledna 1545. Petr z Rožmberka omlouvá se králi Ferdinandovi, že k sněmu obecnímu pro nemoc přijeti nemůže

322. Královská předloha sněmovní l. 1545 7. ledna

323. Artikule, kteréž stavové Čeští v příčině pomoci proti Turku králi byli podali

324. Odpověď; jakouž byli dali stavové králi Ferdinandovi v příčině veřejné hotovosti

325. Odpověď stavův králi na některé artikule

326. Ústní přednešení krále Ferdinanda k stavům Českým v příčině pomoci proti Turku

327. Usnešení sněmovní

328. Odpověď královská na usnešené artikule sněmovní

329. 1545. Zprávy pánu z Rožmberka zaslané, že stavové nesvolí k prodeji hrabství Kladského, že žoldáci, kteříž mzdu nedostali, surově si počínají etc.

II. Některá uzavření poslanců krajských království Českého v Praze dne 13. dubna 1545 shromážděných.

330. Některá usnešení, kteráž stala se od poslanců krajských a komisařů královských dne 13. dubna 1545

III. Druhý sněm I. 1545, jenž svolán byl na den 13. května.

331. Ve Vratislavi 31. března 1545. Král Ferdinand pokládá sněm na den 13. května 1545

332. Ve Vratislavi 31. března 1545. Král Ferdinand Pražanům, aby k sněmu obecnímu najíti se dali

IV. Třetí sněm I. 1545, jenž svolán byl na den 17. srpna.

333. Ve Vurmusu 22. července 1545. Ferdinand král pokládá sněm na den 17. srpna 1545

334. Usnešení sněmovní l. 1545 17. srpna

335. Na hradě Pražském 2. září 1545. List krále Ferdinanda, kterýmž vyznává, pod jakými výminkami po smrti krále Ludvíka za krále Českého zvolen byl

336. Stavové království Českého ohražují se králi Ferdinandovi proti usnešení říšského sněmu ve Vurmusu, na němž osobovali sobě stavové Německé říše právo země koruny České do rozvrhu berní potahovati1 2Přihlásit/registrovat se do ISP