1 2

Předmluva

Obsah dílu druhého.

Sněm léta 1546.

1. V Řezně 12: června 1546. Král Ferdinand pokládá sněm obecný na 7. července 1546

2. V Schneebergu 5. července 146. Asmus z Könneritz kurfirštovi Saskému o vyjednávání se stavy Českými a o jich prohlášení, že proti Sasku nic nepřátelského nepodniknou etc.

3. Vznesení královské na sněm l. 1546

4. V Praze 9. srpna 1546. Psaní stavů Českých kurfirštovi Saskému a Iantkraběti Hesenskému v příčině válečného zbrojení císaře proti nim

5. Usnešení sněmu obecného l. 1546, 27. července

6. Svobody království Českého od l. 1212 až 1535, jakž čteny byly na sněmu 1546

7. V Jáchymově 5. září 1546. Zpráva Kryštofa z Gendorfu králi Ferdinandovi o dosud učiněných válečných opatřeních, o srozumění sněmu Českého s kurfirštem Saským etc.

8. Na hradě Pražském 10. září 1546. Ferdinand král vyzývá stavy kraje Pražského, aby sněmem svolenou veřejnost vypravili

9. Na hradě Pražském 11. září 1546. Šebestian z Weitmille napomíná stavy kraje Pražského v příčině výpravy válečné

10. V Praze 13. září 1546. Zpráva Planitze nejmenovanému, co na sněmu jednáno bylo a jaká opatření válečná v Čechách se stala

11. Zřízeni krále Ferdinanda I. o vybírání posudního sněmem l. 1546 svoleného

Sněmové léta 1547.

Akta o chování se stavův Českých a obyvatelův království v době od 12. ledna až do 16. února 1547.

12. Na hradě Pražském 12. ledna 1547. Mandát krále Ferdinanda, aby obyvatelé království Českého lid jízdný i pěší proti kurfirštovi Saskému do pole vypravili

13. V Jáchymově 15. ledna 1547. Zpráva Albína Niederhaidera komoře české o dolech Jáchymovských

14. V Jáchymově 21. ledna 1547. Zpráva Albína Niederhaidera komoře české o počtu vojska kurfiršta Saského

15. 25. ledna 1547. Zpráva nejmenovaného o porodu královny Anny, o tažení vojska Českého k Litomeřicům etc.

16. Na hradě Pražském 28. ledna 1547. Ferdinand poroučí, aby obyvatelé dle svých povinností do pole vojensky se vypravili a u Litoměřic najíti se dali

17. U Žatce 30. ledna 1547. Minkwitz kurfirštovi Saskému o bezúčelném namáhání se krále Ferdinanda, aby stavové Čeští proti němu, kurfirštovi, válečně se zdvihli etc.

18. Obec Starého města Pražského purkmistru a starším obecním, že vedle nařízení královského do pole proti Hanušovi Fridrichovi, kurfirštu Saskému vypraviti se nemohou

19. Na hradě Pražském 1. února 1547. Odpověď královská Pražanům Staroměstským v příčině jich odepření pomoci válečné proti kurfirštovi Saskému

20. Jednání v Litoměřicích

21. 11. února 1547. Zpráva o vyjednávání krále Ferdinanda se stavy Českými v Litoměřicích v příčině pomoci knížeti Saskému Moricovi

22. V Jáchymově 15. února 1547. Albin Niederhaider komoře české, že vojska kurfiršta Saského ohrožují Jáchymov

23. V Litoměřicích 16. února 1547. Zpráva z Litoměřic, že vyjednávání krále Ferdinanda se stavy Českými, v příčině poskytnutí pomoci knížeti Saskému Moricovi, nemělo úspěchu etc.

24. 1547. Zpráva o výtržnosti, kterouž někdo za přítomnosti krále urážlivými řečmi proti králi byl způsobil

II. Sjezd stavovský položený na den 17. března 1547.

25. V Praze 14. února 1547. Stavové z desíti krajův, Pražané a poslové z některých měst království Českého v Praze shromáždění žádají krále Ferdinanda, aby sněm obecný k středopostí do Prahy položil

26. V Praze 15. února 1547. Snešení stavův z desíti krajův, Pražanů všech tří měst a některých měst království Českého v Praze shromážděných proti mandátu krále Ferdinanda, jenž vydán byl na úkor právům a svobodám zemským

27. Po 15. únoru 1547. Artikule, o kteréž Mikuláš Minkwitz s Pražany a jinými stavy království Českého, kteříž se nedávno spojili, jednati má

28. 17. února 1547. Psaní knížete Hanuše Fridricha Saského stavům a hejtmanům některých krajův království Českého, aby králi Ferdinandovi proti němu vojensky nepomáhali

29. V Praze 17. února 1547. Pražané všech tří měst žádají Ferdinanda krále, aby pohrůžlivým řečem o zkažení města Prahy, kteréž služebnici královští roznášejí, přítrž učiněna byla, jináče že by zprávami takovými pobouřený lid ukrotiti nemohli

30. V Ústí nad Labem 19. února 1547. Ferdinand pokládá sněm na pondělí po provodní neděli, zapovídá stavům, aby o středopostí do Prahy se nesjížděli a sjezdů krajských nedrželi

31. V Ústí nad Labem 20. února 1547. Ferdinand král Pražanům, že služebníci při dvoře královském pohrůžek žádných městům Pražským nečinili etc.

32. V Altenburku 20. února 1547. Kníže Jan Fridrich, kurfiršt Saský, Pražanům, aby Ferdinandovi vojensky proti němu nepomáhali

33. V Praze 28. února 1547. Komora česká králi Ferdinandovi, že toho času není možno 2000 šancknechtů sehnati

34. V Drážďanech 8. března 1547. Ferdinand král městu Chebu, aby se Janu Fridrichovi, kurfirštovi Saskému, nepoddávali

35. V Drážďanech 8. března 1547. Král Ferdinand napomíná Jáchymovské, aby věrnými zůstali

36. V Drážďanech 8. března 1547. Ferdinand král vyzývá obyvatele království Českého, aby hranice proti kurfirštovi Saskému brániti pomáhali

37. V Drážďanech 9. března 1547. Král Ferdinand nejvyššímu hofmistru království Českého, aby pozoroval schůze stavův v městech Pražských a opatření činil v příčině zásobování vojska

38. V Praze 11. března 1547. Pražané králi Ferdinandovi v příčině vybytí zlé mince v království Českém

39. 12. března 1547. Hanuš Fridrich, kurfiršt Saský, děkuje stavům Českým, že vytrvali při smlouvách s domem Saským učiněných, slibuje jim pomoci, kdyby král Ferdinand pro přátelství jich k domu Saskému je trestati chtěl

40. V Drážďanech 15. března 1547. Ferdinand král Pražanům, že k žádosti jich minci slezskou toho času srovnati na zrnu dáti nemůže

41. V Drážďanech 15. března 1547. Ferdinand král napomíná město Cheb k vytrvalosti etc.

42. Snešení stavův učiněné na sjezdu v Praze zahájeném 17. března 1547

43. a 44. V Jáchymově 20. března 1547.- Nejvyšší Saského vojska oznamují stavům Českým, že město Jáchymov dobyli

45. V Drážďanech 21: března 1547. Král Ferdinand nařizuje nejvyššímu hofmistru Českému, aby bděl a pozoroval počínání stavů Českých, zvláště jich schůze etc.

46. V Praze 21. března 1547. Stavové Čeští oznamují Šebestianovi z Vejtmíle, že k vyzvání jeho proti kurfirštovi Saskému nepotáhnou

47. V Praze 21. března 1547. Stavové Čeští v Praze žádají Jana kurfiršta Saského, zda-li pravdivé jsou zprávy, že by do království Českého válečně vpadouti chtěl

48. V Guntzenhausenu 22. března 1547. Císař Karel V. napomíná místodržící České, aby králi svému proti kurfirštovi Saskému nápomocni byli

49. V Praze 22. března 1547. Stavové Čeští kurfirštovi Saskému Janu Fridrichovi v příčině zachování smluv učiněných mezi královstvím Českým a domem Saským

50. 22. března 1547. Vyzvání stavův na sněmu o středopostí, aby ti, kdož k sněmovnímu jich snešení přistupují, listy přiznávací zaslali a na sněm králem svolaný všickni se dostavili

51. V Drážďanech 22. března 1547. Král Ferdinand poroučí hejtmanovi hradu Pražského, aby městům novou střelbu ještě nevydával

52. V Praze 23. března 1547. O nařízení veřejné hotovosti ode všech tří stavův království Českého

III. Akta o chování se stavův po sjezdu o středopostí a před zahájením sněmu v měsíci dubnu 1547.

53. V Praze 24. března 1547. "Zřízené osoby" oznamují nejvyšším kurfiršta Saského, že odpověď na jich přípis odkládají až k plnému sněmu; žádají, aby Jáchymovské příliš neobtěžovali

54. V Hasenštejně 24. března 1547. Šebestian z Lobkovic Gotschalkovi oznamuje o četné a bouřlivé schůzi stavů Českých v Praze

55. V Praze 25. března 1547. Zřízené osoby od stavův napomínají knížete Saského Maurice, aby s knížetem Augustem a s vojskem svým z Čech vytáhl, jinak že by museli jiné opatření učiniti

56. V Praze 25. března 1547. Zřízené osoby od stavův a Pražané stěžují si Ferdinandovi králi, že knížata Mauric a August do Čech vpád učinili, žádají, aby království ihned opustili, jinak že by sami na obranu pomyslili

57. V Teplicích 26. března 1547. Král Ferdinand biskupovi Vratislavskému, že s vojskem k Mostu táhne, aby s knížaty Saskými Mauricem a Augustem se spojil a potom k Chebu táhl

58. V Mostu 26. března 1547. Ferdinand král osobám zřízeným ode všech stavův a Pražanům odpovídá, že knížata Saská Mauric a August žádného nepřátelského vpádu do Čech neučinili, nýbrž že s ním k císaři táhnou, aby Hanuše Fridricha potrestali

59. Na Bečově 27. března 1547. Kašpar Pflug z Rabštejna radám ode všech stavů voleným, že kníže Maurlc na Jáchymov táhne

60. V Mostu 27. března 1547. Ferdinand král zřízeným osobám od stavův a Pražanům, že pro ochranu dcery jeho i měst Pražských v hotovosti válečné býti nemusí

61. V Praze 29. března 1547. Zřízené osoby od stavův a Pražané žádají hejtmana markrabství Moravského za oznámení stavům Moravským, aby Čechům spěšnou pomocí přispěli

62. V Praze 29. března 1547. Zřízené osoby od stavův a Pražané stavům Moravským, že do Čech vpád nepřátelský učiněn, žádají za pomoc

63. V Praze 30. března 1547. Zřízené osoby od stavův a Pražané stavům Moravským, že císař s mocí válečnou se blíží, vyzývají je, aby jim na pomoc přitrhli.

64. V Žluticích 30. března 1547. Ferdinand král Pražanům, aby hradu Pražského neosazovali

65. V Mašťově 30. března 1547. Ferdinand král hejtmanovi hradu Pražského, aby městům novou střelbu vydal a na hrad Pražský žádnou větší posádku nepřijímal

66. 1. dubna 1547. Kurfiršt Saský Hanuš Fridrich slibuje Kašparovi Pflugovi z Rabstejna, že vojsku Českému některé puškaře zašle etc.

67. 1. dubna 1547. Kurfiršt Saský stavům Českým, aby obapolní plnomocníci jich se sešli a staré smlouvy mezi královstvím Českým a Saskem obnovili, žádá za přivážení mu potravin

68. 2. dubna 1547. Kurfiršt Saský Hanuš Fridrich napomíná stavy České k vytrvalosti a setrvání při erbanuňcích mezi královstvím Českým a knížetstvím Saským

69. Na Winterberce 3. dubna 1547. Rytířstvo a města kraje Prachenského oznamují Pražanům a zřízeným osobám od stavův, že jim na pomoc táhnouti nemohou

70. Na Bečově 4. dubna 1547. Kašpar Pflug z Rabstejna Pražanům a radám od stavův voleným, že lidu nepřátelského do Čech stále přibývá a tudíž zemi nebezpečí hrozí

71. V Praze 4. dubna 1547. Zřízené osoby od stavův a Pražané králi Ferdinandovi, aby za příčinou hrozícího nebezpečenství do Prahy se navrátil, sněm svolal a císaře od dalšího válčení odvrátil

72. 6. dubna 1547. Zřízené osoby od stavův a Pražané vyzývají po třetí stavy České, aby s výpravou válečnou déle neotáleli, poněvadž svobody královské v největším by byly nebezpečenství

73. V Praze 6. dubna 1547. Stavové Čeští kurfirštovi Saskému Hanušovi Fidrichovi, že schůzi v příčině obnovení smluv mezi královstvím Českým a Saskem toho času obeslati nemohou; že prosili krále za zprostředkování míru mezi císařem a jím kurfirštem etc.

74. Ve Hbě 7. dubna 1547. Ferdinand král nařizuje Pražanům, aby s lidem vojenským do pole vypraveným domů se navrátili

75. Ve Hbě 7. dubna 1547. Mandát Ferdinanda krále, kterýmž nařizuje všem stavům, aby válečnou. výpravu, kterouž proti němu do pole vypravili, domů nazpět povolali

76. V Praze 13. dubna 1547. Zřízené osoby od stavův napomínají obyvatele království Českého, aby proti Hanušovi, kurfirštovi Saskému, nebojovali

77. Ve Hbě 11. dubna 1547. Ferdinand král odpovídá Pražanům a osobám od stavů zvoleným na jich list ze dne 4. dubna

78. 11. dubna 1547. Kurfiršt Saský Hanuš Fridrich odpovídá stavům Českým na jich list ze dne 6. dubna 1547

79. V Praze 12. dubna 1547. Zřízené osoby od stavův a Pražan králi Ferdinandovi, že vojsko do pole vypravené domů povolati nemohou

80. 1547. Instrukce pro A. Schmidta, písaře Mikuláše Minkwitze, v příčině jeho jednání v Čechách

81. 1547. Zprávy nejmenovaného o usnešeních mezi stavy Českými, o událostech v Praze a na poli válečném

82. Zprávy Kašpara, Strnada, kteréž mu od zřízených osob oustně dány byly, když na Moravu poslán byl

83. Kurfiršt Saský Hanuš Fridrich dává instrukci svému poslanci, co by při nejvyšším hejtmanu vojska Českých stavuv jednati měl

IV. Akta o sněmu, jenž zahájen byl na hradě Pražském dne 18. dubna 1547.

84. Ve Hbě 13. dubna 1547. Instrukcí Ferdinanda krále dána poslům k sněmu vypraveným

85. V Lokti 14. dubna 1547. Nejvyšší kurfiršta Saského prosí Kašpara Pfluga a stavy České za rychlou pomoc pro kurfiršta

86. 15. dubna 1547. Kutnohorští stavům na sněmu o úpadku hor za příčinou uvedeného obyčeje německého etc.

87. Usnešení sněmovní ze dne 18. dubna 1547

88. V Míšni 19. dubna 1547. Kurfiršt Saský Hanuš Fridrich nejvyšším svého vojska v Čechách, kam by měli táhnouti

89. Odpověď ze sněmu na instrukci královskou

90. U Míšně 21. dubna 1547. Kurfiršt Saský Hanuš Fridrich stavům Českým, aby přijali do spolku knížete Slezského Fridricha staršího

91. 22. dubna 1547. Řeč nejvyššího purkrabí Pražského, že úředníci zemští v příčině obnovení některých svobod se stavy se srovnávají

92. 25. dubna 1547. Ferdinand král oznamuje biskupovi Olomouckému, hejtmanovi markrabství Moravského a některým jiným o vítězství nad Hanušem, kurfirštem Saským, u Mühlbergu

93. V Drážďanech 27. dubna 1547. Adam ze Sudoměře podává zprávu Kavkovi z Říčan o bitvě u Mühlberga

V. Akta o sněmu, jenž zahájen byl dne 20. května 1547.

94. V Drážďanech 15. května 1547. Ferdinand král žádá nejvyššího hofmistra, aby s jinými úředníky zemskými pozoroval bedlivě jednání sněmovní

95. U Witmberka 15. května 1547. Instrukcí Ferdinanda krále daná poslům na sněm ke dni 20. května do Prahy vyslaným

96. Odpověď stavův na sněmu shromážděných na instrukci královskou

97. Usnešení sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 20. května 1547 na hradě Pražském

98. Valentin biskup Hildesheimský, vyslanec císařský, napomíná stavy České, aby od jednoty mezi sebou učiněné upustili

99. V Praze 27. května 1547. Valentin biskup Hildesheimský oznamuje císaři Karlovi V. v příčině svého jednání se stavy Českými, aby od jednoty mezi sebou prohlášené upustili

100. Na Pardubicích 11. června 1547. Jan z Pernštejna pánovi ze Švamberka o vyjednávání královských a císařských poslů se stavy Českými

VI. Pokoření a potrestání stavů Českých.

101. V Perně 1. června 1547. Král Ferdinand žádá kurfiršta Jáchyma Braniborského, aby se slíbenou pomocí na hotově byl, kdyby potřebí bylo do Čech vtrhnouti

102. V červnu 1547. Ferdinand král žádá kurfiršta Maurice Saského za pomoc proti neposlušným stavům Českým

103. V Perně 1. června 1547. Král Ferdinand žádá biskupa Pasovského, aby pro zdání zbrojil a přehlížel vojska, jako by mu proti neposlušným stavům Českým pomoci chtěl

104. V Oustí 2. června 1547. Královská instrukcí daná Ottovi z Neudecku, co by při falckrabí Rýnském, knížeti Bavorském a arcibiskupovi Solnohradském v příčině dosažení pomoci proti stavům Českým jednat měl

105. V Oustí 2. června 1547. Král Ferdinand žádá kurfiršta Maurice Saského, aby se slíbenou pomocí pohotově byl a, kdyby potřebí bylo, do Čech vtrhnouti mohl

106. V Litoměřicích 3. června 1547. Mandát Ferdinanda krále do všech krajů, že do Čech se navrátil

107. V Litoměřicích 8. června 1547. Král Ferdinand žádá kurfiršta Braniborského, aby slíbenou pomoc proti stavům Českým, 300 koní, ihned vypravil

108. 8. června 1547. Kurfiršt Saský Mauric žádá krále Ferdinanda, aby slibu v příčině poskytnutí válečné pomoci proti stavům Českým sproštěn byl

109. V Mnichově 9. června 1547. Otto z Neydecku dodává králi Ferdinandovi zprávu o výsledcích jednání svého s knížetem Bavorským Vilímem v příčině poskytnutí válečné pomoci proti stavům Českým

110. V Kolíně nad Sprévou 9. června 1547. Kurfiršt Braniborský Joachym králi Ferdinandovi, prohlašuje, že slíbenou pomoc 300 koní proti stavům Českým mu poskytne etc.

111. V Litoměřicích 11. června 1547. Král Ferdinand žádá kurfiršta Saského Maurice za pomoc proti neposlušným stavům Českým

112. 12. června 1547. Kurfiršt Saský Mauric králi Ferdinandovi v příčině slíbené pomoci proti neposlušným stavům Českým

113. V Drážďanech 13. června 1547. Kašpar z Herberstejnu králi Ferdinandovi o odtažení praporce žoldáků Oldřicha z Miltic

114. 14. června 1547. Kurifiršt Saský Mauric omlouvá se králi Ferdinandovi, že slíbenou pomoc mu ještě neodeslal etc.

115. V Litoměřicích 5. června 1547. Král Ferdinand kurfirštovi Saskému Mauricovi, aby mu slíbenou pomoc brzy odeslál etc.

116. V Litoměřicích 15. června 1547. Král Ferdinand knížeti Bavorskému Vilímovi, jaká opatření proti neposlušným stavům Českým učiniti pomýšlí etc.

117. V Litoměřicích 15. června 1547. Instrukcí královská pro posla k falckrabímu při Rýně a ke knížeti Bavorskému v příčině pomoci proti neposlušným stavům Českým

118. V Litoměřicích 15. června 1547. Král Ferdinand kurfirštovi Braniborskému Jáchymovi v příčině slíbené pomoci proti neposlušným stavům Českým

119. 17. června 1547. Kurfiršt Braniborský Joachym odpovídá králi Ferdinandovi, že mu slíbenou pomoc 300 koní pošle

120. V Litoměřicích 17. června 1547. Král Ferdinand žádá kurfiršta Saského Maurice, aby slíbenou mu pomoc proti neposlušným stavům Českým rychle do Čech vypravil

121. V Litoměřicích 18. června 157: Královská instrukcí poslům ke knížeti Augustovi Saskému v příčině pomoci proti neposlušným stavům Českým

122. V Drážďanech 21. června 1547. Poslové královští oznamují Ferdinandovi, že kníže August Saský se slíbenou pomocí brzy do Čech vytrhne

123. 29. června 1547. Král Ferdinand Bádá v kurfiršta Saského Maurice, aby vojska jeho proti neposlušným stavům Českým ještě déle užíti mohl

124. 30. června 1547. Zpráva Mikuláše Vrchoty králi Ferdinandovi v příčině postavení 500 pěších z města Jáchymov, proti čemuž město se vzpírá etc.

125. V Litoměřicích 1. července 1547. Ferdinand král obsýlá Pražany před soud královský

126. Na hradě Pražském 4. července 1547. Mandát Ferdinanda krále po království Českém rozeslaný, že žádnému proti právu křivditi nechce

127. Jména osob, které s králem v soudu nad povstalci zasedaly

128. Soud s Pražany všech tří měst dne 8. července 1547

129. 9. července 1547. List kurfirštů Maurice Saského a Joachyma Braniborského, kterýmž nabízejí se býti prostředníky mezi králem Českým a jeho poddanými

130. V Praze 12. července 1547. Ferdinand král oznamuje vládám dědičných svých zemí, že Pražané na milost a nemilost se mu poddali

131. Soud s Vilímem Křineckým z Ronova dne 20. července 1547

132. Soud dne 20. července 1547 s Arnoštem Krajířem z Krajku, Divišem Slavatou z Chlumu, Bořivojem z Donína, Zdislavem Vrabským, Bernardem Barchancem, Hynkem Krabicí Vejtmile a Melicharem Růrem

133. Soud zahájený dne 21. července nad městy Žatcem, Litoměřicemi, Táborem, Hradcem Král. a Klatovy

134. Soud dne 23. července s hrabaty Kašparem a Jindřichem Šliky

135. Soud Kašpara Pfluga z Rabstejna dne 23. července

136. V Praze 31. července 1547. Instrukcí daná královským komisařům vyslaným k zabrání statků Kašpara Pfluga1 2Přihlásit/registrovat se do ISP