6. Svobody království Českého od r. 1212-2535, jakž čteny byly na sněme obecním r. 1546.

Orig. v archivu třeboňském.

Léta 1546 v outerý po sv. Petru v okovách přečteny privilegia, majestáty, zlaté bully a svobody království Českého. Poněvadž se pospěšně čtlo, nemohlo se to vše, což v sobě zavírají, popsati, než což se koli vnáhle mohlo psáti, to po pořádku najdeš:

Léta 1395 majestát kr. Václava na Lipnici. (?)

Léta 1502 majestát kr. Vladislava, že hrabata nemají se nad pány výšiti, než panskému stavu zároveň býti.

Opět majestát byl čten, v němž datum po sv. Martinu.

L. 1510 majestát kr. Vladislava, jenž datum v pátek po sv. Třech Králích, aby nic od království Českého nebylo odcizováno a král nemá nic pryč dávati bez povolení všech tří stavů král. Českého, by pak na krále co připadlo.

Majestát krále Ludvíka v táž svrchu psaná slova.

L. 1528 majestát krále Ferdinanda, v němž se zavazuje a slibuje, všecky artikule svobod našich nám tvrdí a též nad řádem právem že chce ruku držeti a nás při všech svobodách, řádech starých zvyklostech zůstaviti, též se zavazuje, že od království Českého ničehož rozdávati ani odcizovati nechce.

L. 1345 zlatá hulla Karla císaře, v ní doloženo, co od falckrabuov za své peníze koupil a tomuto království přivlastnil; množství zámků, měst, městeček a vsí, v nichž pokuta, hrdlo, čest, statek, kdož by co od toho království odcizoval anebo pryč dal.

L. 1395 majestát kr. Václava, jenž dán na zebráce, vztahuje se na rozličné dobré zemské a zvlášť, aby berně dána nebyla a brána mimo staré nařízení.

L. 1485 majestát kr. Vladislava, jak ouřady na věčné časy osazovány býti mají.

L. 1485 druhý majestát kr. Vladislava, jak ouřady osazeny býti mají. Datum na Horách Kutných.

Majestát kr. Vladislava, v němž množství artikuluov, což se soudcuov zemských dotýče, pod královskou zemskou pečetí.

Nálezy a výpovědi kr. Vladislava mezi pány a rytířstvem s jedné, Pražany a jiných měst z strany druhé o piva vaření a jiné věci.

Majestát téhož krále, že pod jednou a pod obojí způsobou mohou ouřady osazovány (?) býti.

L. 1510 majestát kr. Vladislava, v němž se podvoluje, aby český král dcery své žádnému nedál bez povolení království Českého všech tří stavuov.

L. 1514 majestát kr. Vladislava, že všecky majestáty moří Pražanuom a jiným městuom, jestli by které měli na škodu stavu panskému a rytířskému.

L. 1502 majestát kr. Vladislava, že hrabata v tomto království českém toliko za pány držáni býti mají a nad pány se výšiti nemají. Datum v středu po květné neděli.

L. 1501 majestát kr. Vladislava: má a povinnen jeden každý rod svuoj do čtvrtého kolena prokázati.

L. 1499 majestát kr. Vladislava, jehož datum v outerý po sv. Martinu v Prešpurce: cožkoli pryč komu dáno, to každému za dědictví zůstati má; ale po datum listu tohoto na věčné časy žádný král nic pryč dávati, zapisovati, připisovati nemá bez vůle tří stavuov království tohoto Českého. ;-. L. 1510 majestát kr. Vladislava, jehož datum v Praze v pátek po sv. Třech Králích: co jest zastihl, to aby on ani žádný král na věčné časy v král. Českém a v jiných zemích k němu příslušejících nic neodcizoval: ouředníci ve všech zemích k tomuto království náležitých Čechové býti mají. o L. 1522 král Ludvík tvrdí všecky majestáty, aby nic nebylo odcizováno. Dán v Praze po sv. Šimonu a Judu.

L. 1515 král Vladislav dává majestát, že při právu a řádu zůstaveni býti máme. Dán na nové léto.

L. 1522 král Ludvík dává majestát, jehož datum po sv. Lidmile, a moří listy a majestáty knížatuom Slezským, jež jim ten zrádce Najdekar písař v kanceláři bez vědomí toho času nejvýš. pana kanclíře vydal.

L. 1528 majestát kr. Ferdinanda, jehož datum na den sv. Filipa a Jakuba, v něm přiříká a slibuje, že všecky majestáty, privilegia a svobody nám držeti chce od kr. Otakara a jiných všech po něm, ve všech punktích, artikulích, klauzulích a při starých řádech, zvyklostech že nás zůstaviti ráčí.

Kr. Ferdinand dává majestát, že berně, kteráž dána, svobodám našim k ujmě býti nemá. Datum na květnou neděli.

L. 1534 král Ferdinand nám dává polovici desátku, jestliby se kde hory na našich gruntech začaly a perkmistr má též králi zavázán býti, avšak ho pán vrchní může zsaditi. Dán v pondělí po květné neděli na hradě pražském.

L. 1212 císař Fridrich dává to obdarování českému králi, že za císařem aneb k volení jeho král český není povinen dále jeti než do těch tří měst Normberku, Pomberku a Meřburgu.

L. l216 téhož císaře zlatá bulle; opět téhož císaře zlatá bulle.

L. 1348 císaře Karla majestát na knížetství Vratislavské; téhož léta dva majestáty c. Karla.

L. 1347 majestát c. Karla o mazání krále českého.

Bulle zlatá Klimenta papeže.

Bulle zlatá téhož papeže o mazání krále českého.

List na šenkovství krále českého.

L. 1526 dva listy kr. Ferdinanda, že nás proti každému, kdož by na nás mocí sahati chtél zastati chce.

L. 1526 list na kompaktáta a na všecky svobody tohoto království se vztahující téhož krále Ferdinanda.

Majestát kr. Zikmunda, že Čechové mohli sobě vzíti za pána, kohoby se jim dobře vidělo. O tom nevědí kamť se poděl.
Přihlásit/registrovat se do ISP