82. Zprávy Kašpara Strnada, kteréž mu na věřící list ze dne 30. března 1547 od "zřízených" osob oustně dány byly, když na Moravu poslán byl.

"Akta těch všech věcí" etc.

Sepsaní artikulové od Kašpara Strnada, na věřící list oustně daní. Toto jest jisté tak, že císař J. M. do Normberka jest přinesený mezi koňmi, nebo ráčí býti velmi nemocen a tu jest s J. M. veliký a znamenitý počet Španieluo a Taliánuo pěších i na koních i jiných národuo přitáhl, ti znamenité a ukrutné a sodomské škody lidem dělají, tak jako o nich se píše; a to jejich přitažení jest tu středu před smrtedlnou nedělí. J. M. pan Kašpar Pfluk psáti ráčí, že jest přitáhlo pět tisíc Španieluo do města Veidova, od Čech leží toliko tři míle za lesem, ti také znamenité škody dělají i sodomské.

J. M. C. psáti ráčí do Čech, že by se chtěl k Čechuom přiblížiti i také na díl skrze ni táhnouti, aby jeho lidu profant byl vezený.

Toto naši špehové oznamují i jiní dobří přátelé píší, že to slyší od některých hajtmanuo i obecních lidí, že by J. M. C. na tom býti ráčil, aby se do Čech položil s svými vojsky; nebo praví, že slyší, že jest hojná země.

V sobotu před smrtedlnou nedělí J. M. Kr. do města Mostu jest ráčil s některými knížaty vtrhnouti a tu husaři i jiní po všech znamenité škody činí.

Toto máme jistou výstrahu, že jest mluvil markrabie, kterýž jest jat, jak se jest psaní stavuom stalo, na tom jest rada zavřína, že když kurfiršta ven z země i s jeho dětmi vyženeme, tehda do cech potáhneme a ty neposlušné trestati budeme a všecky statky zápisné aby byly všem odjaty.

Již jest kurfirštovi psáno, budeli toho potřeba, aby nás retoval.

Tento pondělí minulý J. M. pan Kašpar Pfluk, hajtman najvyšší, do pole jest se položil s některými bližšími a má při sobě více než deset tisíc lidu a na každý den táhnou.

Páni Pražané konečně tento pátek minulý také jich něco vytáhlo a bez meškání jich více pošlí.

O padesáte artikuluo sou se stavové snesli, co by měli na tomto sněmu budoucím jednati, a ti artikulové jsou všickni na větším díle dobré království tohoto.

82. Mittheilungen des Casper Strnad, als er nach Mähren mit dem Briefe der " Verordneten" der böhm. Stände dd. 30. März 1547 dahin abgeschickt wurde.

Ohne Datum. - Aus den "Akten aller Handlungen" etc.

Es ist gewiss, das die kais. Mt. gen Nürnberg in einer Senfften ankumben, dann Ihr Mt. fast krank und ist mit Ihrer Mt. ein ansehenliche Anzal Hispanier und Italianer auch andre Nationen zu Ross und Fuss eingezogen, welches dann grausamen und sodomischen Schaden dem Volk zugefugt, als man dann von ihnen schreibt und ist solicher Ihr kais. Einzug am Mitwoch vor Judica geschehen.

Es schreibt auch Sein Gnad der Herr Casper Pflueg, das fünf Tausend Hispanier in die Stat Weiden, so nur drei Meil Wegs von Beheim unterhalb des Walds ligt, gezogen und die thun auch ansehenlichen und sodomischen Schaden.

Ihr kais. Mt. haben auch in Beheim geschriben, das sich Ihr. Mt. in die Cron begeben und den Zug zum Theil durch Beheim nemben wellen, auf das Ihr Mt. Volk profant zugefurt wurde.

Unsere Kuntschaft lauten also, wie es dann auch andere gute Freund von sich schreiben, das sie von etlichen Hauptleuten auch anderen aus der Gemein hören, wie das Ihr kais. Mt. gesinnt, Ihr Mt. Leger mit derselben Kriegsvolk in Beheim zu schlagen, als Ihr Mt. verneinen, so sei dasselb ein gut und fruchtbar Land.

Am Sambstag vor Judica ist die kön. Mt. mit sambt etlichen Fürsten zu Brixen einkomben und alda thun die Hussaren auch andere in den Dörfern merklichen Schaden.

Wir haben auch ein entliche und gewisse Warnung, das der Markgraf, so gefangen worden, gered haben sol, vermüg eines Schreiben den Stenden geschehen, das im Rath beschlossen und darauf verbliben worden, wann der Churfürst mit seinen Kindern aus dem Land vertriben, so wellen alsdann die kais. Mt. auf die Beheim ziehen und die Ungehorsamen strafen, so solten auch alle verschribne Guter widerumb eingezogen werden.

Dem Churfürsten ist auch schon geschriben worden, das er (wofern soliches die Noturft erforderen) uns zu Hilf und Retung kume.

Am verschinen Montag ist der öberist Hauptman Caspar Pflug mit etlichen seinen Nachpauren in das Veld geruckt und hat uber die zehn tau-sent Man bei sich und ist teglich meer Volk am Zug.

Die Prager sind auch zum Theil den verschinen Montag ausgezogen und werden on Verzug meer schicken.

Es haben ihnen die Stende fünfzig Artikel, so sie auf kuftigem Landtag handien wellen, furgenomen, weliche Artikel alein zu Nutz disem Königreich gemeint werden.
Přihlásit/registrovat se do ISP