11. Zřízení krále Ferdinanda I o vybírání posudního sněmeml. 1546 svoleného. Tisk v knihovně knížete Jiřího z Lohkovic v Praze.

Ferdinand z boží milosti etc. český král etc.

Jakož sou nám všickni stavové království Českého na sněme obecním, kterýž držán jest na hradě Pražském v outerý po sv. Jakubu apoštolu božím léta tohoto čtyřidcátého šestého, posudné z bílých a ječných piv za čtyry léta pořád zběhlá, počnouc ode dne svatého Havla již minulého, dávati a platiti jednomyslně svolili a nám při tom tu moc dali, abychom o vybírání toho posudného řád udělati ráčili a vedle toho nařízení každý tak se zachovati povinen byl, jakž sněmovní artikul slovo od slova takto zní:

Item, jakož jest J. M. Kr. na stavy království tohoto také v artikuli žádost vzložiti ráčil strany posudného, jak a z které příčiny toho J. M. Kr. potřebovati ráčí pro vychování dvoru J. M. vlastního, jakž to vše v témž artikuli od J. M. Kr. podaném šíře vysvětleno jest: i na tom sme se všickni tři stavové snesli, že na takové milostivé J. M. Kr. předložení a žádost k témuž posudnímu do čtyř let pořád zběhlých J. M. k vybírání a dávání svolujem na způsob níže psaný, totiž: kteříkoli ze všech stavův pivo na prodaj vystavují aneb navaříc v domích svých za peníze vyšeňkují, aby z jednoho každého věrtele piva bílého sedm peněz bílých anebo čtrnácte peněz malých dáno bylo a z každého starého neb jiného ječného piva, kteréž se též na prodaj vařiti a vystavovati bude, dáváno má býti z každé kopy míšeňské 11 peněz malých a tak vejš neb níže, za jakouž se ho koli sumu prodá. Však jeden každý věrteluov pivných, kteréž se na prodaj vystavují, aby v té rovnosti a míře zanechali a nepřivětšovali ani neumenšovali, než jakž v jednom každém kraji až posavad jich užívali a užívají, tak zůstavili. A poněvadž to do těch čtyř let pořád zběhlých J. M. Kr. k vlastnímu užívání na vychování dvoru J. M. Kr. i s Její M. královou stavové svolují, pak aby v tom spravedlivá rovnost zachována byla, jakýkoli J. M. Kr. řád v tom vybírání, pokudžby najpořádněji a najužitečněji býti mohlo, ustanoviti ráčí, a v tom jedenkaždý povinnen jest se tak zachovati, neb to při vůli J. M. Kr. a mocnosti se zuostavuje. A takové vybírání posudního má se počíti vybírati na den svatého Havla najprvé příštího a trvati do čtyř let pořád zběhlých a dále nic. - Podle kteréhožto svolení zemského stav panský a rytířský, kteříž pivovary na svých statcích, též města a městečka aneb vsi, ješto se v nich pivo na prodej vaří, mají to sami při sobě i při týchž poddaných svých skrze purkmistry, konšely a rychtáře své, vydadouc jim na to přísahy bez našeho nákladu a přičinění, dostatečně opatřiti, aby počnouc ode dne svatého Havla již minulého všecka piva bílá i ječná, co se varuov zvaří a věrteluov neb jiných nádob na prodej vystaví, v registra pořádná zapisovali a kdežby psáti neuměli, na vruby vary věrtele i kopy za ječná piva vroubili a tak zapisujíc to všecko zouplna a bedlivě každého téhodne, neb jakž o tom týž stav panský a rytířský při svých pivovařích i poddaných jejich jinač dostatečně nařídí, a my jim toho na jich svědomí jakožto věrným poddaným našim milým věřiti a na ně se bezpečiti ráčíme, po vyjití čtvrt léta ode dne svatého Havla, jakž dotčeno, počítajíc, počnouc totiž v sobotu po božím křtění léta příštího čtyřidcátého sedmého v osmi dnech pořád zběhlých; druhého čtvrt léta tu sobotu před provodní neděli též v osmi dnech; třetího čtvrt léta v sobotu po rozeslání apoštoluov božích též v osmi dnech a čtvrtého čtvrt léta a posledního toho léta čtyřidcátého sedmého v sobotu před svatým Havlem. A tak vždycky na ty dni a časy až do vyjití těch čtyř let pořád zběhlých každá osoba ze svrchu psaných stavuov sám od sebe z svého vaření, též od poddaných svých výběrčímu našemu, kterýž v tom kraji usazen jest, a prvního čtvrt léta v sobotu po božím křtění a potom i na jiné dni, jakž svrchu psáno, do města krajského, tu kdež sjezdové bývají, přijede a těch osm dní pořád tam zuostane, ta registra pořádná a zsumovaná i vruby odtud, kdežby psáti neuměli, s listy přiznávacími, jakž notule doleji svědčí, též s penězi z každého věrtele bílého piva 1la prodaj vystaveného neb jakžkoli vybytého kromě toho, což sobě sám k svému vlastnímu dvoru doma zanechá, po sedmi bílých penězích a tak z jiných nádob podle velikosti a malosti což dáti přijde, a z každé kopy grošů českých za všelijaké ječné pivo, které v tom času prodá, po jedenácti penězích bílých počítajíc témuž výběrčímu posílati má; toho žádný pod pokutou ještě jednou tolikéž sumy, cožby mu dáti náleželo, propadení, při vyjití prvního čtvrti našemu do toho města, jakž dotčeno, sneseno a zouplna vypraveno bylo. Též také stav městský způsobem svrchu psaným jako páni a rytířstvo při tom se zachovati a purkmistr a konšelé v každém městě podle ouřaduov a povinností svých netoliko v městě, ale i při svých pozemských statcích a poddaných i jiných všech pod jich správu náležících, kdež se jedny piva na prodej vaří, to skutečně a dostatečně i bedlivě, tak jako i přední stavové bez našeho nákladu a přičinění, naříditi a skutečně opatřiti mají, aby ze všeho bílého piva z věrtele po sedmi bílých penězích, z tejnského neb z puol věrtele puol čtvrtá peníze bílého, a tak podle velikosti a malosti nádob, též ze všelijakého ječného piya, z kopy grošuov českých po jedenácti penězích bílých a nadto z všelijakých cizích piv, kteréž se do království Českého vezou a v městech vyšenkují neb jekžkoli jinač odbudou, z kopy grošův též po jedenácti penězích českých, aby posudní nám každého čtvrt léta zouplna vycházelo; a od purkmistra a konšel s listem přiznávacím a s registry pořádnými, vezmouc to na své přísahy a povinnosti konšelské, výběrčímu toho kraje na ty časy a dni jakž výš dotčeno, odsíláno bylo. - Co se pak dotýče krčem svobodných a výsadních, v nichž se piva vaří, též jiných všech našich svobodníkův, nápravníkuov, manuov a sumou všech jiných lidí, kteříž kdežkoli piva vaří, ti mají též na ty časy a dni k témuž výběrčímu s registry neb vruby svými, co sou toho čtvrt léta bílých i starých piv svařili, na prodej vystavili a sami vyšenkovali, přinášeti a posudní, jakž svrchu dotčeno, spraviti, příjmouc to na svou přísahu a svědomí, že jest v tom čtvrti létě více piva bílého ani ječného nevystavil, neprodal a nevyšeňkoval. A týž výběrčí takové vyznání jednoho každého s pilností do registr zapsati má.

Notule listu přiznávacího a kvitancí.

Já N. vyznávám tímto listem vůbec přede všemi, že sem ode dne svatého Havla léta 40 až do Soboty po božím křtění to jest ve dvanácti nedělích N. věrteluov udělal, a z těch ze všech varuov N. věrteluov bílého piva a za N. kop všelijakého ječného piva prodal a odbyl, z každého věrtele bílého piva po sedmi bílých penězích a z každé kopy grošuov českých ječného piva po 11 bílých penězích počítajíc, učiní obojího N. kop grošuov českých; kteréž teď po služebníku svém i s registry, jak to pivo vařeno a vybyto jest, výběrčímu krejskému posílám, a že sem v tom času více bílého piva na prodej nevystavil a nevyšeňkoval, též že sou poddaní moji mně více registr, vrubuov a peněz z jich piva vaření v tom času, tak jakž sem to při nich nařídil a dostatečně opatřil, neodeslali a já jich více nepřijal, než což tuto po služebníku svém svázaných a zapečetěných posílám, to jest v pravdě tak a beru to k svému svědomí. A pro lepší jistotu pečeť svou vlastní k listu tomuto sem přitiskl. Datum etc.

Proti tomu od výběrčího má kvitován býti takto:

Já N. krále J. M. výběrčí kraje N. vyznávám touto kvitancí, že sem od urozeného Vt. list přiznávací s registry a s posudním podle sněmovního svolení, kteréhož se za bílé pivo Jí. kop a za všelijaké ječné pivo N. kop v N. nedělích z pivovaru jeho sešlo, též od poddaných jeho za bílé pivo N. kop a za ječné N. kop s registry přijal, z toho ze všeho já dotčeného N, i jeho poddané na místě J. M. Kr. kvituji a prázdna činím. Tomu na svědomí pečeť svou vlastní k této kvitancí sem přitiskl.

Tak také i ouřadové, totiž purkmistr a konšelé, co sou z týchž měst i z svých poddaných posudního kterého čtvrt léta vybrali, podle svých ouřadních povinností pečetí městskou spečetíc listy přiznávací s registry i s penězi vybranými, nic při tom na dluzích při osobách neukazujíc, zouplna výběrčímu toho kraje posílati a oni proti tomu kvitováni býti mají.

O výběrčím krajském, jak se při svém ouřadu chovati má.

Předkem, dotčený výběrčí nemá toho obmeškávati v sobotu po božím křtění léta 47 najprv příštího i jiné čtvrti léta, jakž napřed dotčeno, do města v tom kraji, kdež sjezdové bývají, přijížděti, tak aby osoby z krajuov, přinášejíc svá posudní a listy přiznávací, nenejdouc ho tu, nadarmo nejezdily a toho sobě neztěžovaly, a zůstanouc tu ten týden, má ode všech z toho kraje i z měst a jiných osob, jenž piva vaří, to posudní s listy přiznávacími a s registry od týchž osob z stavuov i od jich poddaných přijímati a do obzvláštních a pořádných registr všecky příjmy, kdy a na který den od koho a co sumy jest přijal, s pilností zapisovati. Kterémužto vyběrčímu mají purkmistr a konšelé toho města z sebe vydati dvě osoby přísežné, ty s dotčeným výběrčím ten celý týden na tom posudním sedati a proti němu všecky jeho příjmy do zvláštních registr (kteréž oni s pilností pro budoucí počet chovati mají), zapisovati, a ty peníze se do truhlice po vrchu derou sypati mají. A kdyby již všickni z toho kraje ten týden to posudní poslali a snesli, týž výběrčí má spolu s jmenovanými osobami registra, svá proti jich registrům a listuom přiznávacím přehlídnuti, příjem zsumovati a proti tomu peníze vyčtouc do truhly dobře opatřené se dvěma dobrými zámky s týmiž listy přiznávacími i se všemi registry a vruby vložiti, od kteréžto truhly výběrčí jeden klíč a purkmistr s konšely druhý míti mají. A jestli bychom my prvé, nežby ten výběrčí z toho města odjel, těch peněz nepožádali, tehdy od téhož purkmistra a konšel pod pečetí městskou přiznání vzíti má s tím doložením, že jest za nimi peněz nám náležitých tolik a tolik kop k věrné ruce zanechal, s tímž purkmistrem a s konšely na tom konečně zuostanouc a to bedlivě opatříc, aby ta truhla v místo bezpečné, tu kdežby se od týchž peněz nic ujíti a nám ublížiti nemohlo, postavena byla. A když-bychom již od toho výběrčího sami neb na místě našem zřízené rady komory naší požádali, aby je. týž výběrčí vyzdvihnouti a vydati mohl.

Item. prvé než týž výběrčí odjede, má vajtah z registr svých, co jest z pozemských statkuov, též obzvlášť z městských pivováruov posudního toho čtvrt léta se zběhlo, s přípisem toho přiznání, kteréž od purkmistra a konšel strany té sumy schované, jakž dotčeno, vezme i jinač dostatečná správu, jak se při tom dávání pořádně chovají, nám neb na místě našem zřízeným radám do komory naší české (kterýmiž se pak týž výběrčí v tom ouřadu ve všem spravovati má) posílati a toho nikdy nepomíjeti, abychom o tom dle potřeby naší každého času vědomost míti ráčili.

Také jmenovaný výběrčí náš tím častěji v kraji k osobám, kdež se pivo vaří. též do měst i městeček dojížděti a k tomu. jaký řád o tom udělán jest, přihlédati, též všecky pivováry kdekoli v tom kraji sou, z nichžby posudní vycházeti mělo, vyhledati a sepsati, a nám do též komory naší sepsané poslati a druhého přípisu sobě nechati má, tak aby se věděti mohlo, že ze všech pivovárů takové posudní každého čtvrt léta vyšlo a vychází. Kdežby pak seznal, žeby se kdo podle tohoto pořádku našeho tak konečně a všelijak nezachovával, to přezvědouc nám neb týmž radám do komory oznámiti má, abychom my. neb na místě našem dotčené rady věděli se k tomu každému jakožto k tomu, kterýžby nám tím na škodu býti chtěl, zachovati. A kdyžbychom koli od téhož výběrčího z ouřadu jeho počtu požádali, ten nám neb týmž radám pořádně bez odporu učiniti povinen bude.

I poněvadž my, jakž z počátku tohoto nařízení o tom doloženo jest, všem stavům vybírání toho svoleného posudního jim na jich svědomí a povinnosti ouřadní věřiti ráčíme, té sme k týmž stavům všem i k jednomu obzvlášť, jakožto k věrným poddaným našim, celé a nepochybné důvěrnosti,že oni všickni v tom ve všem spravedlivě, věrně, právě se zachovají a mezi sebú i poddanými svými o tom bedlivě a s pilností i dostatečně nařídí, aby to posudní tak a na ty časy výše psaným způsobem zouplna a bez zmatku a ublížení nám vycházelo. Pakliby se to při kom jinač našlo, (jakož té víry o žádném nejsme) k tomu každému věděli bychom se podle jeho provinění jak zachovati.

Však proto nicméně podle moci nám ode všech stavuov sněmem napřed položeným dané, to sobě při tom každého času do těch svolených let pozuostavovati ráčíme, abychom tento pořádek všecken neb na díle zrušili, znovu udělali neb k němu přidali, jakž by se nám koli zdálo a vidělo a potřeba naše to ukazovala. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek na den svatého Martina léta etc. 46 a království našich římského šestnáctého, uherského dvacátého a českého dvacátého prvního.

 

Ferdinand.

Přihlásit/registrovat se do ISP