9. Šebestian z Veitmile napomíná stavy hraje Pražského v příčině výpravy válečné.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. L. 1546, 11. září. Přepis v dvorní knih. Vídeňské 13718 f. 333.

Urození etc...

Já Šebestian z Veitmile a na Chomutově, nejvyšší hejtman polní království českého, službu svou V. M. a Vám vzkazuji a na vědomí dávám: jakož při sněmu nyní minulém, kterýž na hradě Pražkem při sv. Jakube držán byl, ode všech stavův tohoto království Českého svolení se stalo, tak kdyžby J. M. Kr. s nejvyšším hejtmanem polním a hejtmany krajskými k tomu zřízenými potřebu tu uznali, že by s tou veřejnou hotovostí k ochraně a k dobrému tomuto království a zemím příslušejícím, jestližeby kdo byl na toto království aneb země příslušející sáhl aneb sáhnuti chtěl, aneb co by odjal aneb odjíti chtěl a škody činiti, aby každý podle napomenutí J. M. Kr. a hejtmana polního takovou veřejnou hotovost na ně uloženou ke dni a místu, kterýžby jmenován byl, vypravil. I jsouce já s jinými pany hejtmany válečnými krajskými k J. M. Kr. obeslán a rozvažujíc podle J. M. Kr. s těmi pány hejtmany nastávající nebezpečenství tohoto království a zemí příslušejících, tolikéž potřeby a cožby dobrého a užitečného témuž království a zemím příslušejícím býti mohlo: našlo se jest, jakž pak tomu všemu dále z mandátu J. M. Kr. vyrozuměti ráčíte. I z těch a jiných znamenitých a hodných příčin zvláštní potřeba toho káže, aby se stržení a hnutí další s tou veřejnou hotovostí až do dne sv. Martina stalo. Protož podle ouřadu svého a dání moci od pánuov a stavův, V. M. a, Vás napomínám v kraji Vašem Pražském, abyste V. M. a Vy, cožby tak podle sněmovního svolení na jednoho každého dáti přišlo, lid jízdný a pěší, úpravně podle náležitosti s penězi ku panu hejtmanu Vašemu krajskému [Nařízení služeb:

Item,

hejtmanu krajskému na jeho leitingara

25

fl.

"

trubači

12

"

"

furyraru k jeho první službě ještě

4

"

"

na fendrycha k pěti stem pěším, kterýžto fendrych aby osoba hodná a zachovalá byla

16

"

"

fendrychovému leitingaru

8

"

"

k jednomu praporci jeden pištěc a bubenník, na jednu osobu

8

"

"

barvíři

16

"

"

k jednomu praporci rotmistra, na osobu jeho

16

"


vše na měsíc a za jeden zlatý po 24 gr. bílých aneb po 14 pacích počítajíce.] na den a místo, kterýž Vám od něho při mustruňku jmenován bude, vypravili a to tak nařídili, aby téhož pana hejtmana poslušní byli a v tomto království škody činiti se.uvarovali, tak aby týž pan hejtman s lidem svým na den sv. Václava u města Kadaně při mně najíti konečně se dáti mohl. Kdež vědouc V. M. a Vy toho potřebu býti, nepochybuji, že podle sněmovního svolení a pomníc jeden každý na povinnost svou v tom se volně a bez výmluv zachovati ráčíte.

Dán spěšně na hradě Pražském v sobotu po narození panny Marie léta 46.

 

Šebestian z Veitmile.

Přihlásit/registrovat se do ISP