46. Páni, rytířstvo, Pražané i jiní poslové z měst království Českého v Praze shromáždění oznamují Šebestianovi z Vajtmile, že k vyzvání jeho proti kurfirstu saskému nepotáhnou.

V PRAZE. 1547, 21 března. - "Akta všech těch věcí" etc.

Službu svou vzkazujeme, urozený pane, pane příteli náš milý! Věděti Vám dáváme, že jest nás došlo psaní Vaše, kterýmž podle mandátu J. M. Kr. nás opět, abychom všickni tři stavové zbuoru byli a k Šlakumverdu táhli, napomínáte, předkládajíce, kterak by kurfiršt J. M. saský do království tohoto vpád učiniti chtěl, jak též psaní Vaše v sobě plněji svědčí. V pravdě nad tím nemalou těžkost a spravedlivě máme, nebo psaní J. M. kurfiršta, nám těchto časuov učiněné, na jiný rozum se vztahuje, kterýmžto nás k zachování smluv dědičných napomínati i žádati a v též se poddávati ráčí. A druhé, víte dobře, že vyměřený čas hajtmanství Vašeho, kteréžto jest na Vás ode všech tří stavuov království tohoto a na jaký zpuosob vloženo, již vyšel, ješto se nám vidí, žebyste již spravedlivě v tom sobě tudíž i nám pokoj dáti měli. A protož Vás žádáme, poněvadž z psaní J. M. kurfiršta příčin k nepokoji žádných sobě daných nenalézáme, že Vy také, pokudž ode všech stavuov, tak jakž zřízení zemská tudíž i svobody království tohoto ukazují, poručení o tom míti nebudete, takovému předsevzetí svému pokoj dáte. Leč chceteli co od osoby své bez vznášení toho na stavy království tohoto před se bráti, v tom my nejsme a nechceme povinni býti podlé Vás státi, nébrž, přišloli by co skrze to osobou Vaší neb skrze kohožkoli jiného z obyvateluov království tohoto na království toto, k Vám i k každému tomu o to bychom hleděti chtěli.

Dán v Praze 21 dne měsíce března léta etc. 47.

46. Die Herren, Bitter und die in Prag versammelten Vertreter der königlichen Städte berichten dem Sebastian von Weitmühl, dass sie seiner Aufforderung gegen den Kurfürsten von Sachsen zu ziehen, nicht nachkommen werden.

dd. PRAG, den 21. März 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen".

Unsern Dienst zuvor wolgeborner lieber Herr und Freund. Wir geben euch zu erkennen, das wir von euch ein Schreiben entpfangen, in welchem ihr uns abermals neben Ihrer kün. Mt. Mandaten ermant, das wir alle drei Stende auf sein sollen und uns gen Schlackenwerd verfugen aus Ursachen, das der Churfürst von Sachsen Sein f. G. in dises Künigreich ein Einfal thun wil, vermüg eurs Schreibens. Ob welichem wir aber in der Warheit pillich nit ein keine Beschwerung tragen, dann das Schreiben, so Sein churf. G. uns dise Tag gethan, vil ein anders vermag, darinnen uns Sein churf. G. zu Erhaltung der Erbeinigung vermanen und sich dasselb auch zu thun erbieten thut. Zum andern wisset ihr auch, das die Zeit der Hauptmannschaft und waserlei Gestalt dieselb euch auferlegt schon verschinen, derhalben uns für billich ansieht, das ihr numer von solichen Sachen absteen und euch zu Rue geben muget, begerund an euch, dieweilen wir aus Seiner f. G. Schreiben einicherlei Ursach, so uns von ihme zu Unfrid gegeben wäre, nicht finden noch spuren mugen, das ihr auch so lang die Landsordnung und Freiheit des Kunigreichs Beheim ausweist, einigerlei Bereich derwegen nit haben werdet, von solchem eurn Furnemen numeer absteet, allein ihr wellet für eur Person unbefragt und one Anzeigung der Stende des Kunigreichs Beheim was furnemen. In solichem wellen wir euch wie wir dan auch nicht schuldig weder hilflich noch retlich sein. Wo derhalben durch eur Person oder sunst jemand andern dises Königreich Inwonern, was auf dises Königreich kumben, wurden wir darumben zu euch und derselben jeden sehen wellen.

Geben Prag den xxi. Tag des Monats Martii anno etc. xlvii.
Přihlásit/registrovat se do ISP