63. Zřízené osoby od stavův a Pražané oznamují stavům moravským, že jich došla zvěst o blížení se císaře s velikou mocí válečnou i vyzývají je, aby ihned jim na pomoc přitrhli k Bečovu neb ku Praze.

V PRAZE. 1547, 30 března. - Opis v arch. Jindřicho-Hradeckém.

Urozeným pánóm etc. My zřízené osoby od stavuov království Českého a Pražané všech tří měst Pražských V. M. a Vám služby své vzkazujíce, oznamujem a listem tímto naším na vědomí dáváme, jakož sme V. M. a Vám předešle psaní učinili, žádajíce, když bychom V. M. a Vám podruhé oznámili, aby ste zhůru byli a nám na pomoc táhnouti ráčili, jakž též psaní naše to vše v sobě šíře obsahuje: i oznamujem V. M. a Vám, že této hodiny přišlo jest nám psaní od najvyššího najímaná polního, kterýmž nám oznamovati ráčí, že císař s velikou mocí k království tomuto se přibližuje a v některých městech též i v Praze položiti se chce, majíc s sebou nemalý počet lidu přesodomského hispánského, kteříž v tom tažení a zvláště nyní okolo Normberka sodomsky živi jsou a těch nemalý počet že se již dnes datum na pomezí království tohoto položiti má. I poněvadž znáti ráčíte, přijdeli jaký pád na království, že oudové království též toho neujdou a tak abychom všickni z svobod našich, kterýchž sou předkové naši pracně dobyli, mocí vysazeni nebyli, protož V. M. a Vás prosíme a podle přátelské povinnosti napomínáme, abyste hned V. M. zhuoru byli a k najvyššímu hajtmanu polnímu k Bečovu aneb ku Praze, kudyž V. M. a Vám najblíže bude, bez meškání táhnouti a nás retovati ráčíte a budete.

Kdež pak pro lepší zprávu vyslali jsme k V. M. a k Vám pana Kašpara Strnada z Tryskovic, jemu o tom, aby V. M. a Vám lepší i širší o tom zprávu učiniti mohl, poručivše. A protož V. M. a Vás prosíme, že jemu tak, jako bychom tu sami byli, věřiti ráčíte a budete.

Dán v Praze v středu po neděli Judica jinak smrtedlné léta tisícího pětistého 47.

63. Die " Verordnete" der böhm. Stände und die Prager ťheilen den mährischen Ständen mit, dass sie Nachricht von dem Heranzug des Kaisers mit einer grossen Truppenzahl erhalten hätten und fordern sie auf, rasch nach Petschau oder Prag zu kommen. Kaspar Strnad werde ihnen nähere Nachrichten bringen.

dd. PRAG, am 30. März 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen".

An die Stende in Märhern. Wir N. die verordenten Personen von den Stenden des Kunigreichs Beheirn und die Prager aller dreier Stet, empieten E. G. und euch unsere Dienste und geben E. G. und euch mit diesem unsern Brief zu verneinen: nachdem wir an E. G. zuvor schriftlichen gelangen lassen, wann wir E. G. und euch zum andernmal schreiben wurden, das ihr uns zu Hilf ziehen sollet etc als solich unser Schreiben merers in sich vermag. Geben derhalben E. G. und euch zu erkennen, das dise Stund ein Schreiben von unserm obristen Feldhauptmann zukumben, in welichem er uns anzeigt, das der Kaiser mit grosser Macht sich zu disem Kunigreich Beheim nehre und sich in etlichen Steten auch zu Prag legern welle und habe mit ihme nit ein kleine Anzal sodomisch und hispanisch Volk, weliche in solichem ihren Zug, sonderlich aber umb Nürnberg ein unchristlich und sodomisch Wesen verfuren und das sich derselben schon ein merkliche Anzal heut dato an ditz Kunigreich Beheim Grenitzen legern sollen. Dieweil ihr dann erkennen mügt, woferr sich einicherlei Fai auf dieses Kunigreich begeben wurde, das auch solichem desselben zugethane Glider nit entgeen, sonder wir dardurch aller unserer Freiheiten, weliche unsere Vorfarn mit grosser Mühe erworben, mit Gewalt entplöst wurden, derhalben bitten wir E. G. und euch und wellen euch vermüg der freundlichen zugethanen Pflicht vermanet haben, das ihr alsbald auf Seit und zum obristen Feldhauptman gen Petschau oder Prag, wo es E. G. und euch am negsten sein wirdet, on allen Verzug ziehet und uns rettet. Und zu pesserem Bericht haben wir zu E. G. den Casper Strnad abgefertigt und ihme auferlegt alles dises Handels E. G. gnugsamen Bericht zu thun, begern darauf E. G. wellen ihme als uns selbst volkumblichen Glauben geben.

Datum Prag am Mitwochen post Judica anno etc. xlvii.
Přihlásit/registrovat se do ISP