16. Ferdinand I. poroučí listem otevřeným do všech krajů v království Českého, aby obyvatelé vedle povinností a závazků svých do pole vojensky se vypravili a u Litoměřic najíti se dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek po sv. Pavlu na víru obrácení, (28 ledna) 1547.

"Akta všech těch věcí etc."

Ferdinand etc. Urozeným etc. Věrní milí! Jakož sme Vás všech i jednoho každého skrze mandáty naše otevřené tištěné, abyste se někteří krajové bližší v pondělí již minulý a někteří krajové další v středu na den panny Marie hromnic nyní příští u Litoměřic při nás neb synu našem najmilejším, pro nastalé náhlé potřeby najíti dali, napomenouti ráčili, jakž ti mandati naši to siřeji v sobě obsahují. Kdež sme pak na jiném nebyli než abychom před hromnicemi do Litoměřic, podle takového našeho rozepsání, přijeti aneb syna našeho vypraviti byli ráčili: ale věděti Vám žalostivou myslí dáváme, že jest pán Buoh všemohúcí, podle vuole své svaté, dne včerajšího najjasnější kněžny paní Anny, římské, uherské a české etc. králové, etc. manželky naší najmilejší, z tohoto světa povolati ráčil, jejížto milé duši Pán nebeský rač milostiv býti, i z té příčiny zármutku našeho příjezd náš a syna našeho k Litoměřicím se prodlel; avšak proto nicméně ve čtvrtek neb v pátek nyní příští, konečně osobně dáli Buoh v Litoměřicích býti ráčíme. Protož Vás všech i jednoho každého obzvláště, podle týchž předešlých mandátuov našich tištěných (nemohouc toho, ač bychom rádi, pominouti a majíc také zprávu od komisařuov našich k Litoměřicím vypravených, že sou někteří z Vás, přijedouc k Litoměřicím, zase přes jich napomenutí odjeli, čehož sme se nenadali) žádati, milostivě poroučeti i napomínati ráčíme: abyste se všickni i jeden každý z Vás osobně při nás a synu našem na výš psaný den (pamatujíc na povinnosti a závazky Vaše i dědičné smlouvy vzdělané a utvrzené, kterýmiž ste pode ctmi a vírami zavázáni) najíti dali. Pakli by vždy kdo z Vás, z stavu panského a rytířského, buď pro starost, mladost, nemoc aneb jiná zaneprázdnění svá, osobně se vypraviti nemohli, tehdy aby kdož má syna, bratra, strejce, ujce a přítele dorostlého neb jinou osobu z stavu panského neb rytířského na místě svém poslal a tak jeho s poetem, kterýž na koho dáti přijde, vypravil; aby odtud z Litoměřic, pro dobré a obranu tohoto království a zemí k němu příslušejících, bez výmluv, jakž jste toho povinovati, táhl a to, což dobrému náleží, činil. A který pak statku za tisíc kop gr. českých nemá, tehdy snesouc se spolu až do té sumy, jednu osobu z sebe s počtem vypravili. Kdež o Vás všech i jednom každém nepochybujem, že se v tom poslušně, povolně i hotově, jakž ste to předešle po vše časy činívali, zachováte a my Vám to vší milostí naší královskou zpomínati i nahrazovati ráčíme. Neb i toho před Vámi tajiti neráčíme, jaké sou nám psaní a napomenutí stavové Dolních Lužic učinili, z kteréhož výpisu příležitého tomu vyrozumíte, jaké nebezpečenství tomuto království a jim Lužičanuom i jiným zemím k království náležitým nastává. Přitom Vám také poroučíme, aby ste poddaným svým přístně přikázali, aby všelijaké spíže k vojsku k Litoměřicím vezli; neb mají všech cel, dokudž tak k vojsku povezou, prázdni býti.

16. Offener Befehl Ferdinands an die Stände Böhmens, dass sie sich ihrer Verpflichtung gemäss für den Krieg ausrüsten und bei Leitmeritz einfinden möchten.

dd. PRAGER SCHLOSS, den 28. Januar 1547.

Aus den "Akten aller Handlungen" etc.

 

Wir Ferdinand etc. Lieben Getreuen! Als wir euch allen und jedem insonderheit durch unser offne gedruckte ausgangne Mandat, das ihr euch, die so nehener gesessen, an verschinem Montag, und aber in fernere Kreis am jetzt künftigen Mittwoch Purificationis zu Leitmeritz bei uns oder unserm geliebten Sohn wegen vorhandner eilunder Gefahr finden lassen sollt, gnedigist ermant, in-massen solche unsere Mandat ferner mit sich bringen etc. wie wir dann nicht änderst gesinnt gewesen, dann das wir noch vor Purificationis vermüg unserer Ausschreiben persönlich gen Leitmeritz ankumben oder aber unsern Sohn abfertigen haben wollen: wir geben euch aber mit getrübtem Gemüt gnedigist zu erkennen, das der Allmechtig nach seinem göttlichen Willen und Gefallen gestriges Tags die durchlauchtigist Fürstin Frau Anna römische, hungerische und beh-mische etc Künigin etc unser freundliche liebste Gemahl von dieser Welt beruft und erfordert, welcher lieben Seel der ewig Gott gnedig und barmherzig sein wolle. Derhalben und von wegen unsers zugestandnen Leides hat sich gedachte unser und unsers Sohns Reis gen Leitmeritz ver-lengert. Doch wollen wir nichts desto weniger negst künftigen Pfinztag oder Freitag mit Hilf des Allmechtigen endlichen eigner Person gen Leitmeritz ankumben und euch darauf hiemit alle und jede insonderheit vermüg unsers zuvor ausgangnen Mandats, welches wir nicht umbgehen mügen, darzu auch von unsern Commissarien, so wir gen Leitmeritz abgefertigt, Bericht empfangen, das etlich aus euch dahin gen Leitmeritz ankumben, aber wiederumb uber unserer Commissarien ver-manen, des wir uns nicht versehen, verruckt, nochmals gnediglich begehrt und vermant haben, das ihr euch alle und ein jeder persönlich bei uns und unserm geliebten Sohn auf obangezeigten Tag bei Leitmeritz (in Betrachtung eur Pflicht und Verbündnuss, auch der aufgerichten und bekreftigten Erbeinigungen, damit ihr bei Treuen und Ehren verbunden) finden lasset. Im Fall aber do Jemand aus euch von Herrnoder Ritterstand von wegen seines Alters, Jugend, Krankheit oder anderer seiner Obligen halben je nicht persönlich kumben möchte, das derselben jeder der einen gewachsnen Sohn, Brüdern, Vettern und Freund hat oder ein andere Person vom Herrnund Ritterstand anstatt seiner mit der Anzahl, die ihme zu geben geburt, abfertige und dermassen Befehl gebe, das er von Leitmeritz zu Gutem und Rettung dieser Krön und der eingeleibten Land, inmassen ihr es zu thun schuldig und verpflicht seint ohne Ausred, fortrucke und ziehe und dasjenige, was einem ehrlichen Mann zustehet, handle und thue. Diejenigen aber, so nicht für ein Tausend Schock Groschen Werth haben, das sie sich zu andern bis zu Erfüllung und Vollziehung derselben Summa zusammen-schlahen und ein Person mit der Anzahl aus ihrem Mittel abfertigen. Wie wir dann gar nicht zweiflen, ihr werdet euch hierinnen, inmassen ihrs je und allwegen zuvor gethan gutwillig und gehorsamlich verhalten. Das wollen wir gegen euch allen und jeden insonderheit in allen Gnaden erkennen und bedenken. Zu dem wellen wir euch gnediger Meinung unangezeigt nicht lassen, das uns die Stende in Niederlausitz ein Schreiben und Vermanung gethan, welches Abschrift wir euch hiemit zuschicken, daraus ihr vernemben werdet, was für Geferligkeiten dieser Krön und gemelten Stenden in Lausitz, auch andern zu der Krön gehörigen Landen zustehen. Wir wollen euch daneben befohlen haben, das ihr dermassen ernstliche Einsehung bei euren Unterthanen thut, auf das sie allerlei Proliant zu dem Leger gen Leitmeritz füren, dann es soll ihnen alles zollfrei gepassiert werden. An dem allen beschieht unser endliche Meinung

Geben auf unserm küniglichen Schloss Prag am Freitag nach Pauli Bekehrung den achtund- zwanzigisten Januarii. Anno im xlvij, unser Reiche ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP