50. Vyzvání stavův na sněmu o středopostí v Praze shromážděných, aby ti, kdos k sněmovnímu jich snesení přistupují, listy přiznávací v příčině té do neděle velikonoční zaslali a na snem králem svolaný všichni se dostavili.

1547, 22 března. - "Akta všech těch věcí" etc.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst království Českého při času středopostí v Praze shromáždění tento artikul níže položený rozkázali sou dáti vytisknouti, aby všickni věděli a uměli se spraviti.

Item, každý z stavu panského, rytířského a městského, kdo chce k našemu křesťanskému obecnému snesení a srovnání přistoupiti, listy přiznávací, jakž o tom v našem předešlém snesení vyměřeno jest, konečně do veliké noci najprvé příští mezi nás aby dali, a kteříž by ten čas, jakž dotčeno, obmeškali a těch listuov přiznávacích nedali, tehdy aby potom žádný k nám a k našemu snesení a opatrování přistoupiti nemohl, nébrž budem moci poznati, kdo náš přítel a milovník obecného dobrého království tohoto jest a kdo nepřítel; leč by ode všech nás to uznáno bylo, že někdo z hodných a bezelstných příčin na předešlý čas toho přiznání učiniti jest nemohl, ten bude moci připuštěn k nám býti. A jakož jest sněm obecní od J. M. Kr. ten pondělí po provodní neděli položen, pak buď J. M. Kr. na tom sněmu osobně neb nebuď, však proto všickni ze všech stavuov, kteříž jsou koli k tomu snesení přistoupili a přiznali se neb přiznají a kteříž jsou milovníci, obecného dobrého, kdož pro mladost neb starost může, leč by pro nemoc neb jak bezelstně (což by ukázati se mohlo) přijeti nemohl, aby se do Prahy nadjíti dali a tak se k tomu připravili, aby na témž sněmu až do konce, neodjíždějíce, setrvati mohli.

Stalo se v outerý po sv. Benediktu léta tisícího pětistého čtyřidcátého sedmého.

50. Aufforderung der in Prag zu Mitterfasten am Landtage versammelten Stände, dass alle, die zu ihren Beschlüssen beitreten, eine schriftliche Erklärung darüber bis zum Ostersontag einsenden und dass sich alle zu dem vom Könige einberufenen handtage einfinden möchten.

dd. 22. März 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen" etc.

Die Herrn, Ritterschaft, Präger und andere Gesandten aus den Stetten, so zu Prag versamlet, haben umb Mitfasten disen nachgeschribnen Artikel in Druck ausgeen lassen, darnach sich meniglieli wiss zu richten.

Item ein jedlicher aus dem Herrenund Ritterstand, auch denen von Stetten, so zu disem un-serm cristlichen gemeinen Vertrag und Vereinigung treten will, sol ein Bekantnus-Brief, wie in unserm Vertrag angezeigt, auf nechstkunftig Ostern ge-wisslich unter uns geben, wofern aber einer zu obbestimbter Zeit soliche Bekantnus-Brief nit gebe, sol alsdan in unsern solichen Vertrag und in un-sern Schutz nit komben noch eingelassen werden, alsdann werden wir mugen merken und spuren, wer unser und des Königreichs Beheim Freund auch Liebhaber des gemeinen Nutz, desgleichen wer desselbigen Feind ist, allein es wurde von uns allen erkent, das irgent ein soliches zu diser Zeit aus notwendigen und ungeferlichen Ursachen nit thun het konen oder mögen, derselb sol noch mit zu und eingelassen werden. Und als ein gemeiner Landtag von Ihr kön. Mt. den Montag nach Quasi-modogeniti angesetzt worden, wofernu Ihr kön. Mt. gegewertig sein werden oder nit, so sollen sich nichtsdestweniger alle Stende, so zu diser unserer Verwilligung getreten und Liebhaber des gemeinen Nutz sein, wo sie änderst Jugent oder Alters halben, oder sonst Ongefer (die sie beweisen sollen) nit kumen möchten, zu Prag finden lassen und erscheinen und sich dermassen darnach gefast machen, damit sie alda bis zu End desselben Landtags verharren mügen.

Geschehen am Erichtag nach Benedicti anno im siebenundvirzigsten.
Přihlásit/registrovat se do ISP