Sjezd stavovský položený na den 17 března 1547.

Listiny s názvem uvedeným podávají skrovné jen zprávy o sjezdu stavovském, osvětlují však spojení stavů českých s kurfiřštem saským a rostoucí odpor proti Ferdinandovi. Sjezd tento nepojmenovali jsme sněmem, poněvadž usnesení na něm učiněné nebylo do desk vepsáno, jako snesení sjezdů ze dne 18 dubna a 20 května, kteréž také s názvem "sněmy" jsou uvedeny.


25. Stavové z desíti krajův, Pražané a poslové z některých měst království Českého v Praze shromáždění žádají Ferdinanda I., aby sněm obecný k středopostí do Prahy položil.

V PRAZE, v pondělí den sv. Valentina (14 února) 1547. Opis v archivu JindřichoHradeckém.

Nejjasnější králi a pane! etc. V. Kr. M. psaním tímto naším oznamujeme, že slyšíce o tom, kterak pro znamenité a veliké potřeby, kteréž v sobě mandát V. Kr. M. obsahuje a zavírá, drahný počet z jiných krajuov, ze všech tří stavuov království tohoto, za položení sněmu obec ního V. Kr. M. sou prosili: což i my také uznavše to za slušné i spravedlivé býti a že se nás tolikéž jako jich dotyce a mnozí z nás souce té naděje, že V. Kr. M. z Litoměřic na hrad Pražský již navrátiti ste se ráčili, protož sme k stolici V. Kr. M. do Prahy přijeli, souce toho oumyslu, abychom spolu s jinými stavy království tohoto českého za položení takového obecního sněmu V. Kr. M. žádali i prosili. Ale poněvadž, přijevše sem do Prahy, V. Kr. M. na hradě Pražském sme nenalezli, z té příčiny za slušné nám jest se vidělo a zdálo psaní toto k V. Kr. M. učiniti, jímžto V. Kr. M., jakožto pána svého milostivého, se vší poddaností a ponížeností žádáme i prosíme, že pro takové znamenité a veliké věci sněm obecní, což může najspíše býti, rozepsati a na jistý čas V. Kr. M. položiti ráčíte, na kterémžto sněmu o takové a tak znamenité i také jiné obecní, V. Kr. M. i nás všech obyvateluov království tohoto českého potřeby, mohlo by se k dobrému a užitečnému jednati. Neb, milostivý králi! na jiném nejsme nežli na tom, abychom ve vší náležité povinnosti i poddanosti k V. Kr. M., jakožto ku pánu svému milostivému, všelijak se chovali: než aby takové vojenské vytažení bez snesení sněmu obecního dobře se nám trefiti mohlo, toho sme nijakž u sebe najíti ani vyrozuměti nemohli, a takový obecní sněm od V. Kr. M. mezi tímto časem a středopostím najprvé příštím při stolici V. Kr. M. v království tomto českém aby položen a časně rozepsán byl, nepřestáváme V. Kr. M. poníženě za to prositi. Jestliže by pak na naše takové prositedlné žádosti V. Kr. M. toho nám učiniti neráčila, ač té naděje do V. Kr. M., jakožto do pána našeho milostivého, nejsme a takovým sněmem prodlévati ráčil a my dle takových znamenitých velikých potřeb, V. Kr. M. i nám všem obyvateluom království tohoto nastávajících, k tomu času a ke dni středopostí, že bychom se do Prahy sjeli a při tom času středopostí že bychom oč takového obecního dobrého zpuosobem sněmovním jednali: věříme i také poddaně prosíme, že to V. Kr. M. proti nám na těžkosti a protimyslnosti žádné nebude.

Dán v Praze v pondělí den sv. Valentina, léta etc. 47.

V. Kr. M. poddaní

páni a rytířstvo z Hradeckého, Chrudimského, Čáslavského, Boleslavského, Kouřimského, Bechyňského, Prachenského, Vltavského a Podbrdského krajův na tento (as v Praze shromáždění; purkmistři a konšelé, starší obecní i obce Starého, Nového i Menšího mest Pražských i jiní z některých měst království Českého vyslaní poslové.


25. Die aus neun Kreisen in Prag versammelten Stände sammt den Vertretern der Prager und anderer königlichen Städte ersuchen Ferdinand I, dass er einen Landtag auf Mitfasten einberufe.

dd. PRAG, den 14. Februar 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen".

Genedigister Künig! E. kün. Mt. zeigen wir mit diesem unserm Schreiben an, als wir vernom-ben, das von wegen grosser und wichtiger Sachen, so E. kün. Mt. Mandat vermag ein grosse Anzal aus andern Kreisen von allen dreien Stenden diser Cron E. kün. Mt. umb Ansetzung eines gemeinen

Landtags gebeten, welches auch wir für pillich und recht geacht und das es zugleich uns, als sie angeen und betreffen wil und ir vii aus uns sein der Hoffnung gewesen, das E. kün. Mt. von Leitmeritz widerumb auf das Prager Sloss numals geruckt, derhalben sein wir zu E. kün. Mt. Stul gen Prag ankumben des Willens, E. kün. Mt. neben andern Stenden diser Cron umb Ansetzung solches gemeinen Landtags zu pitten und zu be-gern. Als wir aber zu Prag erschinen, haben wir E. kün. Mt. auf dem Prager Sloss nit gefunden, derhalben uns für pillich angesehen und bedunkt, dises Schreiben E. kün. Mt. zu thun, darinnen wir E. kün. Mt. als unsern genedigisten Herrn in aller Underthenigkeit ansuchen und bitten, das von wegen solcher grossen und wichtigen Sachen E. kün. Mt. einen gemeinen Landtag mit eistem es gesein kan, gnedigist auszuschreiben und auf ein benante Zeit bestimben und anzusetzen geruchten, darauf man solcher grosser und hochwichtigen auch anderer gemeinen E. kün. Mt. und aller unser diser Cron Inwoner Sachen und Noturft halben zu Guten und Frumen handien möchten. Dann genedigister Künig, wir seind nit änderst gesinnet, dan das wir uns aller gepürlicher Pflicht und Underthenigkeit gegen E. röm. kün. Mt. als unserem genedigisten Herrn alweg verhalten. Das uns aber solcher gemeiner Feldzug ohne Vergleichung eines gemeinen Landtags gepurn wolte, das haben wir niente bei uns befinden noch versten mügen. Und das solcher gemeiner Landtag von E. kün. Mt. zwischen hie und Mitfasten schierist bei derselben E. kün. Mt. Stul in diser Cron Beheim angesetzt und zeitlich ausgeschriben wurde, darumben wir E. kün. Mt. unaufhörlich in aller Underthenigkeit bitten. Wo aber auf solche unsere underthenigste und demütige Bitt E. kün. Mt. solches (des wir uns doch zu E. kün. Mt. als zu unserm gnedigisten Herrn nit versehen) nit thun, sonder mit gemeltem Landtag zu verziehen gedechten und wir aber von wegen solcher grossen und hochwichtigen Rehaft, so E. kün. Mt. und uns allen Inwohnern diser Cron anligt zu bemelter Zeit Mitfasten gen Prag zusamben kumben und darauf etwas solches von gemeines Nutzs wegen gleichförmig einem Landtag handlen würden, bitten wir, sein auch der Zuversicht, dass ob solchem E. kün. Mt. kein Beschwer noch Widerwillen gegen uns fragen werden.

Datum Prag am Montag Valentini im M. D. xlvii.

E. kün. Mt. getreue Unterthane

N. Die Herrn und Ritterschaft aus dem Grätzer, Chrudimer, CSaslaioer, Buntgier, Kaurzimer, Bechyner, Prachner, Wltauer und Podbrder Kreisen jetzt zu Prag versamblt und N. Burgermeister, Rat, geschworne Eltisten, auch die Gemeinen der Alten, Neuen und Kleinern Stet Prag auch die Gesandten aus etzlichen Steten der Cron Beheim.

Přihlásit/registrovat se do ISP