SNĚMY ČESKÉ

OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

VYDÁVÁ

KRÁLOVSKÝ ČESKY ARCHIV ZEMSKÝ.

II.

1546-1557.

V PRAZE.

NÁKLADEM KRÁL. ČESKÉHO ZEMSKÉHO VÝBORU. - TISKEM DRA EDV. GRÉGRA.

1880.

V druhém dílu "Sněmů českých" uveřejněny jsou prameny z různých archivů, zvláště z Vídeňských a Pražských. Vedle neznámých listinných dokladů otištěn též spis, který již l. 1548 vydán byl s názvem: "Akta těch všech věcí, které jsou se mezi Ferdinandem králem a některými osobami z stavuov panského, rytířského a městského království Českého léta 1547 zběhly". Stalo se za příčinou, aby zprávy o odporu stavův českých i o jednání stavovskéml. 1547 na kolik možno doplněny byly, a aby události dějinné v "Aktech těch všech věcí" nesrovnale podané, ve "Sněmích českých" však chronologicky spořádané, historiku přístupnějšími byly.

Jako v prvním takž i v druhém dílu "Sněmů" jest při všech pramenech udáno, jestli otištěny jsou z originálů, konceptů neb opisů. Není-li při opiších zde vytištěných jiné poznámky, považovány vždy přepisy takové za současné. Vydavatelé zamýšleli také přidati k roku 1547 "Paměti dvou nepokojných let" sepsané kanclířem Starého města Pražského Sixtem z Ottersdorfa; upustili však od takového záměru, poněvadž v publikací této, jako díle přísně chronologickém, otištěny býti musely velmi mnohé kusy z "Akt těch všech věcí", kteréž také vepsány jsou do "Pamětí" Sixtových, a kdyby zase v "Památných knihách dvou nepokojných let" vynechány a jen revokovány byly, vzáctné dílo takové bylo by všechno kusé. Snad by se uveřejnění Sixta z Ottersdorfa předce v skutek bylo uvedlo anebo se tak stane, že dodatečně k druhému dílu přidán bude, jestli soukromým docentem na universitě pražské Dr. Rezkem takové "Paměti" jako zvláštní kniha vydány nebudou. Jmenovanému pánu vzdává archiv zemský díky za pomoc při publikací tohoto dílu poskytnutou.

Vydání druhého dílu "Sněmů" obstarali redaktoři, kteříž v prvním dílu již byli jmenováni.

Na konec budiž ještě nedopatření opraveno: listina znamenaná číslem 76 položena budiž za číslo 79. Že listina pod číslem 136 nebyla položena za číslo 150 omlouvá se tím, že s číslem 135 úzce souvisí.

Přihlásit/registrovat se do ISP