74. Ferdinand I. nařizuje Pražanům Starého a Nového města Pražského, aby s lidem vojenským do pole vypraveným domů se navrátili.

Ve HBĚ. 1547, 7 dubna. - "Akta těch všech věcí etc".

Ferdinand etc. Zprávu míti ráčíme, že byste předce přes nejedno milostivé napomenutí a rozkaz náš do pole vojensky vytáhnouti měli, což jest nám do Vás s nemalým, nébrž velikým podivením, že častému oznámení a psaní našemu Vám učiněnému místa dávati a víry přikládati nechcete, než lecjakýms postranním a nejistým i negruntovním zprávám o císaři římském J. M., pánu a bratru našem najmilejším, i o nás se namlouvati dáte, jako by císař J. M. i my s lidem naším obojím válečným stavuom a obyvateluom království našeho českého škody činiti chtěli etc. což jest J. M. C. ani nám nikdá na mysli nepřišlo a ještě na tom býti neráčíme, abychom dotčeným stavuom a obyvateluom jmenovaného království našeho Českého jaké vpády, škody neb záhuby činiti měli. Než proto sme se a z žádné jiné příčiny včera s císařem a s lidem J. M. válečným i naším sem do Hba strhnouti ráčili, abychom s pomocí pána Boha všemohúcího Hanuše Fridricha, kterýž se knížetem saským jmenuje, pro jeho neposlušnost a zlé předsevzetí zkrotiti a ztrestati ráčili, tak aby království naše České a obyvatelé v něm a země k témuž království příslušející před nepřátely v dobrém pokoji, lásce, svornosti státi a trvati mohli; o čemž také do všech krajuov království našeho Českého psáti a oznamovati ráčíme, kteréhožto psaní Vám teď výpis, jemuž siřeji vyrozumíte, posíláme. Protož Vás, jakž i předešle tak i nyní, napomínáme a poroučíme, abyste hned, jakž Vás toto psaní naše dojde, zase s lidem svým do pole vypraveným domuov se obrátili a tak se při tom, jakž Vám psáti ráčíme, povolně, poslušně i všelijak pokojně až do šťastného dáli Buoh příjezdu našeho na hrad Pražský (pamatujíc na povinnosti Vaše, kterýmiž jste nám jako králi a pánu svému zavázáni) jakž o Vás nepochybujem, zachovali. A my Vám to milostí naší královskou zpomínati i nahrazovati ráčíme. Pakli by ste se vždy, přes toto naše milostivé napomenutí i spravedlivý rozkaz náš, upokojiti nechtěli a lidu válečnému Vašemu z pole se navrátit bez meškání nerozkázali a válku v zemi pozdvihli a tudy škody i záhuby na poddané naše a obyvatele dotčeného našeho království Českého, ač se toho do Vás nenadějem, uvedli, přislali by skrze takové neposlušenství jaká těžkost na Vás, musili by ste sobě (že jest to skrze Vás a příčinou Vaší se stalo) vinu přičítati.

Dán v Hbě, v zelený čtvrtek, léta etc. 47.

74. Ferdinand I. befiehlt der Altund Neustadt Prag, dass sie ihr ins Feld ausgerüstetes Volk nach Prag zurückrufen möge.

dd. EGER den 7. April 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen".

Ferdinand etc. Wir werden bericht, das ihr nit allein uber ein, sonder manigfeltig unser Ermanen, Befel und Verbot fort in das Feld zu rucken Willens, welches uns nit wenig von euch befrembden thuet, das ihr unserm often Anzeigen und euch gethanem Schreiben nit statgeben, noch demselben glauben wellet, sonder euch vil mer mit allerlei anderen hinderrucks gestellten Ungewissen und ungrundhaftigen Berichten, von der kais. Mt. unserm lieben Herrn und Bruedern, auch von uns überreden lasset, als wolten Ihr kais. Mt. auch wir mit unsern habenden Kriegsvolk den Stenden und Inwonern unser Cron Beheün Schaden zufuegen etc., weliches doch weder Ihrer kais. Mt. noch uns nie zu Gemüt kumben und noch des Willens nit sein, den Stenden und Inwonern gedachts unsers Königreichs Beheim eini-cherlei Einfal, Schaden oder Verderb zu thuen, sonder sind allein derwegen sambt der kais. Mt. und derselben auch unserm Kriegsvolk alhie zu Eger zusamben geruckt, das wir mit Hilf des Allmechtigen Johanns Friderichen, so sich Herzog zu Sachsen nent, von wegen seiner Ungehorsam und pösen Furnemben, demütigen, strafen und zu geburlichem Gehorsam bringen möchten, damit unser Kunigreich Beheim desselben Inwoner auch andere incorporirte Lande vor den Feinden in gutem Frid, Lieb und Einigkeit steen und bleiben möchten. Welches wir auch in alle Kreis unsers Künigreichs Böheim schriftlichen anzeigen lassen, des wir euch hiemit Abschriften, euch darnach ferrer zu richten habe, übersenden. Und ist derwegen an euch wie zuvor unser genedig Ermanen und Beuelhen, das ihr zu Stund an, alspad euch ditz unser Schreiben zuekumbt, widerumb mit dem in das Feld abgefertigten Kriegsvolk anheimb ziehet und euch also, wie ditz unser Schreiben ausweist, willig, underthenig und alles Gehorsams bis zu unser glücklichen wider geen Prag Ankunft (in Betracht euer Eidspflicht, damit ihr uns als eurem Künig und Herrn zugethan und wir gar nit zweiflen) verhaltet, wellen wir gegen euch in Gnaden erkenen. Wofer ihr aber uber solich unser genedigs Ermanen und billichen Bereich euch nit zu Rue stellen und eurem in das Feld abgefertigten Kriegsvolck abzuziehen nit verschaffen wolte, dardurch ir Krieg im Land erwecken auch in Schaden und Verderb unsere dieses Königreichs Unterthanen (wiewol wir der Zuversicht zu euch nit sein) bringen, ob derhalben und solichs eurs Ungehorsams willen ainiche Beschwer uber euch kumben, würdet ir euch selber (das soliches durch euch und eure darzu gegebne Ursachen geschehen) die Schuld zu messen.

Geben in unser Statt Eger am Grünen Donnerstag anno etc. im xlvii unserer Reich ut supra.




Přihlásit/registrovat se do ISP