1 2

137. Soud nad hrabětem Alb. Šlikem dne 23. července

138. Soud nad hrabětem Mauricem Šlikem dne 23. července 1647

139. Soud Jindřicha Vidpacha dne 23. července

140. Soud Adama z Wartmberka dne 23. července

141. Na hradě Pražském 24. července 1547. Patent Ferdinanda krále českým a německým jazykem po všech zemích jeho rozeslaný, aby uprchlý Vilém Křinecký z Ronova, Melichar Růr z Rorova a Jindřich z Vidpachu zatčeni a na další rozkaz královský uvězněni byli

142. Soud města Kouřimi dne 26. července

143. Soud devatenácti měst dne 26. července

144. Soud Václava Pětipeského dne 26. července

145. Na hradě Pražském 26. července 1547. Král Ferdinand obec Čáslavskou pod jistými výminkami opět na milost přijímá

146. Na Táboře 28. července 1547. Adam Řepický z Sudoměře a Petr Bechyně z Lažan, královští komisaři, přimlouvají se ku králi za Táborské

147. Na hradě Pražském 29. července 1547. Otevřený list krále Ferdinanda po všech krajích království Českého i po jiných jeho zemích rozeslaný, kterýmž se nařizuje, aby hraběte Albina Šlika a Kašpara Pfluga z Rabštejna, kteříž po nálezu soudním čest, hrdlo i statek ztratili, žádný nikde nepřechovával etc.

148. Soud města Berouna dne 29. července

149. Soud Bohuše Kostky z Postupic dne 30. července

150. Soud Jiříka Vchynského a Jana Čejky z Olbramovic dne 30. července

151. Soud Petra Velemického dne 3. srpna

152. Soud Šebestiana a Jindřicha Hasištejnského z Lobkovic, Václava Doupovce a Volfa mladšího z Krajku dne 3. srpna

153. Soud Viléma a Jiřího z Waldštejna, Arnošta Jilemnického, Václava Žehušického, Zikmunda Anděla, Jindřicha Haugvice a Jana Vrabského dne 3. srpna

154. Soud Václava z Wartmberka, Václava Valkouna a Jetřicha Špetle dne 3. srpna

155. Soud Petra Malovce z Chejnova dne 3. srpna

156. Soud Davida Boryně ze Lhoty dne 3. srpna

157. 3. srpna 1547. Mandát krále Ferdinanda po všech zemích koruny České rozeslaný, aby odsouzený a uprchlý Petr Velemický, kde by uptán a postižen býti mohl, vězením byl opatřen až na další rozkaz královský

158. V Praze 15. srpna 1547. Ferdinand král kurfirštovi Saskému Mauricovi, kterak by vedle společné smlouvy proti uprchlým odbojníkům Českým zachovati se měl

159. 1547. Seznam osob, které po českém odboji v r. 1547 popraveny neb jiným způsobem potrestány byly

160. Výtah z reversů šlechty České r. 1547 odboje se účastnivší, jejíž statky pobrány a v léna změněny byly

161. Poznamenání osob stavu panského a rytířského, jichž statky léta 1547 v manství uvedeny byly

162. Seznam statků a panství v Čechách, které léta 1547 konfiskovány byly a jak s nimi naloženo bylo

VII. Listiny o sněmu, jenž zahájen byl dne 23. srpna 1547.

163. Na hradě Pražském 31. července 1547. Otevřený list krále Ferdinanda do všech krajův království Českého, kterýmž pokládá sněm obecní na hrad Pražský ten pondělí před sv. Bartolomějem

164. První vznešení královské na sněm, kterýž dne 23. srpna 1547 na hradě Pražském zahájen byl

165. Druhé vznešení královské na sněm podané dne 25. srpna 1547

166. Artikule z předlohy krále Ferdinanda na sněm l. 1547 podané

167. 23. srpna 1547. Stavové snáší se s žádostí královou, aby sněmové 18. dubna a 20. května 1547 z desk zemských vymazáni byli

168. Usnešení sněmu obecního, jenž zahájen byl l. 1547, 23. srpna na hradě Pražském

169. Usnešení osob sněmem volených a úředníků zemských o minci l. 1547

170. Artikulové o čeledi léta 1547

171. 25. srpna 1547. Ferdinand král činí zvláštní milosti primasům, purkmistrům, konšelům i vší obci měst Plzně, Č. Budějovic a Oustí nad Labem, aby pro jich osvědčenou věrnost po Pražanech Starého a Nového města nejpřednější hlas a místo v sněmích, přímluvách a jiných věcech měli

VIII. Listiny, kteréž vztahují se na pokutování stavův v měsících červenci a srpnu I. 1547.

172. Na hradě Pražském 17. září 1547. Ferdinand král nařizuje Kutnohorským, aby za příčinou jich proti němu přečinění dvě osoby přední z konšelův, dvě ze starších obecních a dvě z obce sousedův usedlých s plnou mocí na hrad Pražský postavili

173. Na hradě Pražském 24. září 1547. Ferdinand král obmezuje svobody Kouřimských rychtářem císařským a nařizuje, jak se chovati mají ve schůzích obecních, při apelací, v kupování a prodávání řemesel, při odoumrti a dovozu soli

174. 24. září 1547. Ferdinand navraceje a potvrzuje městu Stříbru privilegia s obmezením některých svobod

175. Na hradě Pražském 24. září 1547. Ferdinand král navraceje a potvrzuje Nymburským některá jich privilegia, obmezuje však jich svobody

176. Na hradě Pražském 24. září 1547. Ferdinand navraceje Táborským privilegia s obmezením některých svobod

177, Na hradě Pražském 24. září 1547. Ferdinand král městu Čáslavi navraceje privilegia odňatá a nový řád s obmezením jich svobod ustanovuje

178. V Praze 25. září 1547. Magdalena Pflugová z Rabštejna slibuje, že seznam dluhů svého manžela jakož i horní knihu komoře královské vydá

179. Na hradě Pražském 28. září 1547. Král Ferdinand zůstavuje města Pražská i jiná královská při třetím stavu království Českého

180. Na hradě Pražském 30. září 1547. Ferdinand král pozůstavuje všechny důchody a platy zádušní Kouřimským, kteréž jim byl někdy odjal, i zavazuje se, že nikdy více odcizovány nebudou

181. 30. září 1547. List omluvný Kutnohorských ku králi Ferdinandovi v příčině účastenství a podílu jich v odporu stavovském l. 1547

182. V Praze 30. září 1547. Král Ferdinand vrací Novému městu Pražskému odňaté statky církevní a špitální

183. V Praze 5. října 1547. Mikuláš z Prachňan a Jan Zlatník z Liboslavě i jiní poslové Kutnohorští píší mincířům a prejířům Kutnohorským, aby práva svá na hrad Pražský poslali

184. Na hradě Pražském 8. října 1547. Instrukcí Ferdinanda krále rychtáři Jiříkovi Komedkovi z Rovin daná, jak by se v ouřadě svém v Starém městě Pražském chovati měl

185. Na Písku 15. října 1547. Purkmistr a rada města Písku žádají komoru českou, aby zbroj a braně při městě jich proti zhoubcům zemským a pro jarmark zanechána byla

186. Na Písku 15. října 1547. Zpráva Viléma Přecha z Čestic a Petra Řepického z Sudoměři komoře české o ponechání zbroje městům Písku a Vodňanům

187. Na hradě Pražském 17. října 1547. Psaní arciknížete Ferdinanda královským celným v Čáslavi, že král městu cla odňatá opět navrátil

188. Ve Vodňanech 22. října 1547. Vodňanští žádají komoru českou za ponechání zbroje

189. Na hradě Pražském 31. října 1547. Arcikníže Ferdinand oznamuje městům Táboru, Písku, Vodňanům a Sušici, že komisaře královské k nim vysýlá

190. 1547 (?) Kutnohorští prosí krále Ferdinanda za navrácení jim práv a privilegií, poněvadž proti němu ničím se neprovinili

191. 17. ledna 1548. Táborští žádají krále Ferdinanda za odpověď na prosbu jich v příčině navrácení statků propadlých

Akta z roku 1548.

192. V Augšpurku 17. ledna 1548. Instrukcí daná rychtářům královským v pět a dvaceti městech, jak by se v ouřadech svých chovati měli

193. V Augšpurku 20. ledna 1548. Instrukcí královská daná osobám nad apelací ustanoveným, kterak při úřadě svém chovati se mají

194. V Praze 28. ledna 1548. Arcikníže Ferdinand táže se svého otce, jak by komisaři královští, kteří zámky a statky královské, jež některá města od klášterů v zástavě drží, ohledati mají, zachovati se měli

195. V Praze 1. února 1548. Král Ferdinand arciknížeti Ferdinandovi, aby Buriana Prostibořského, jenž by o Kašparu Pflugovi z Rabstejna nejspíše zprávu podati mohl, na Křivoklát do vězení vzal

196. V Bečově 25. května 1548. Správce v Bečově podává arciknížeti Ferdinandovi zprávu o domu sestry Kašpara Pfluga v Slavkově, o důchodech a správě panství Bečovského

197. V Praze 29. června 1548. Zpráva arciknížete Ferdinanda králi Ferdinandovi o prosbě manželky Jana Fictuma, sestry Kašpara Pfluga, v příčině jí darovaného a konfiskovaného domu v Slavkově

198. 12. října 1548. Arcikníže Ferdinand králi o prosebné žádosti města Klatov i jiných měst v příčině umírnění jich bídy, do kteréž padla konfiskováním statkův

199. Ve Vídni 21. října 1548. Král Ferdinand synu svému arciknížeti Ferdinandovi, že rozhodnutí na prosebnou žádost Českých měst v příčině zmírnění jich bídy až do příchodu svého do království Českého odkládá

200. V Praze 28. října 1548. Arcikníže Ferdinand podává králi Ferdinandovi dobré zdání o některých osobách, které odboje se byly účastnily

201. Ospravedlňovací spis Kaspara Pfluga z Rabštejna

Jednání léta 1549.

I. Sněm léta 1549, 14. února na hradě Pražském.

202. Na hradě Pražském 20. ledna 1549. Ferdinand král pokládá sněm obecní v království Českém na hrad Pražský i nařizuje, aby stavové 13. února na hradě Pražském k jednání sněmovnímu najíti se dali

203. Instrukcí královská k sněmu, kterýž zahájen byl dne 14. února 1549

204. Snešení sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 14. února l. 1549

205. Snešení sněmu Českého r. 1549 o berni královské

206. Na hradě Pražském 19. února 1549. Stavové při sněmu obecním na hradě Pražském shromáždění oznamují arciknížeti Maximilianovi, že jej přijali za krále Českého

207. 30. března 1549. Žádost krále Ferdinanda ku stavům Slezským, aby přijali jeho nejstaršího syna Maximiliana za krále Českého

II. Listiny, kteréž doplňují a opravují nálezy soudní z r. 1547, snešení o čeledi, řemeslnících a jež jednají o opravách zřízení zemského.

208. V Drážďanech 14. března 1553. List kurfiršta Saského Maurice ku stavům Českým týkající se Kašpara Pfluga

209. V Drážďanech 14. března 1553. List kurfiršta Saského Maurice k arciknížeti Ferdinandovi týkající se Kašpara Pfluga

210. V Praze 12. dubna 1549. Reskript královský na komoru českou v příčině připsání propadlého statku Breitenštejna Kašpara Pfluga Florianu Griespekovi

211. Na hradě Pražském 8. a 27. května 1549. Listy královské, jimiž Ferdinand některé důchody a statky Starému a Novému městu Pražskému a dvaceti pěti městům královským v Čechách navracuje

212. 18. května 1549. Nařízení a snešení strany čeledi, řemeslníkuov, nádenníkuov a jiných věcí potřebných, kterak a pokud se při tom všickni obyvatelé v království Českém chovati mají

213. Na hradě Pražském 17. června 1549. Mandát královský do všech krajův rozeslaný, aby se stavové na hrad Pražský strany napravování zřízení zemských v neděli před Sv. Václavem sjeli

214. V Praze 6. srpna 1549. Nejvyšší kancléř Hendrych z Plavna oznamuje králi Ferdinandovi, že oprava zřízení zemského, jmenovitě pak článků o moci královské jednajících, nutna jest

215. 8. srpna 1549. Ferdinand král nařizuje královskému prokurátoru, místopísaři království Českého a Janovi Kolskému, aby zřízení zemská srovnali a opravili, zvláště ty artikule, kteréž se mocnosti královské dotýkají

216. 16. srpna 1549. Město Norimberk odpovídá na nařízení krále Ferdinanda v příčině pátrání po věcech, kteréž Kašpar Pflug u jednoho měšťana Norimberského zůstaviti měl

217. Na hradě Pražském 17. srpna 1549. Ferdinand král nařizuje některým osobám, aby na hrad Pražský k přeslyšení opravených zřízení zemských přijely

III. Sjezd strany pod obojí na hradě Pražském dne 5. prosince 1549.

218. Na hradě Pražském 13. listopadu 1549. Mandát královský do všech krajů království Českého rozeslaný, aby strana pod obojí dne 4. prosince 1549 do Prahy se sjela a druhého dne na hradě Pražském k sjezdu najíti se dala

219. V Praze 13. listopadu 1549. Administrator konsistoře pod obojí oznamuje všem děkanům v království Českém, že král Ferdinand rozepsal sjezd stavův pod obojí etc.

220. Předložení královské na sjezdu strany pod obojí na hradě Pražském dne 5. prosince l. 1549

221. Artikulové podaní na sjezdu strany pod obojí dne 5. prosince l. 1549

222. Odpor od některých děkanů a farářů krajských proti 12 artikulům podaným na sjezdu strany pod obojí 1549 dne 5. prosince

K roku 1551.

223. Ve Vídni 23. května 1551. Instrukcí královsky daná Petru Bechyňovi z Lažan na Pičíně, hejtmanu v Starém městě Pražském, kterak se při témž úřadu chovati má

Sněm všeobecný léta 1552.

224. Ve Vídni 17. listopadu 1551. Ferdinand král pokládá sněm na hrad Pražský a nařizuje stavům, aby dne 3. ledna do Prahy se sjeli etc.

225. Vznešení královské na sněm l. 1552 dne 4. ledna

226. Snešení sněmu obecního vší koruny České l. 1552 4. ledna

227. Snešení sněmu obecního v pondělí po Novém roce 1552 v Praze shromážděného o berni, která králi ze všech zemí koruny České jako pomoc proti Turku odvedena býti má

228. Na hradě Pražském 23. ledna 1552. Král Ferdinand stanoví na základě snešení sněmovního z r. 1552 řád o kšaftování kněží pod jednou i pod obojí způsobou

229. 1552. Povinnosti děkana a seniorův

230. 1552. Povinnosti kněží všech

231. Administrátoři arcibiskupství Pražského prosí krále Ferdinanda za změnu artikule stavům na sněmu předloženého, jenž jedná o pozůstalosti kněží

Sněm léta 1553.

232. V Hradci Št. 12. prosince 1552 a 10. ledna 1553. Král Ferdinand rozesýlá čtrnácte mandátův do království Českého o rozepsání sněmu, kterýž na hradě Pražském dne 23. ledna léta 1553 držeti se má etc.

233. V Hradci Št. 8. února 1553: Ferdinand král oznamuje knížeti, stavům a obyvatelům království Českého při sněmu na hradě Pražském shromážděným, že na místě svém arciknížete Ferdinanda k nim vysýlá, aby potřeby královské jim předložil a s nimi o to jednal

234. Vznešení královské na sněm obecní, jenž zahájen byl na hradě Pražském l. 1553 dne 20. února

235. Snešení sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 20. února l. 1553 na hradě Pražském

Jednání léta 1554.

I. Sněm léta 1554.

236. Ve Vídni 26. července 1554. Ferdinand král pokládá sněm obecní na hrad Pražský a nařizuje stavům království Českého, aby 27. srpna do Prahy se sjeli etc.

237. Ve Vídni 26. července 1554. Král Ferdinand arciknížeti Ferdinandovi, aby listy krajské v příčině rozepsání sněmu obecního na den 28. srpna 1554 po království Českém do každého kraje posly rozeslati dal a o tom poručil, aby poslové ke všem stavům s pilností s těmi listy docházeli

238. Ve Vídni 6. srpna 1554. Král Ferdinand dotazuje se syna svého arciknížete Ferdinanda, které berně by měl na nejbližším sněmu v Praze od stavův Českých požadovati

239. Vznešení královské na sněm, jenž zahájen byl dne 28. srpna 1554 na hradě Pražském

240. Snešení sněmu obecního, jenž zahájen byl na hradě Pražském dne 27. srpna léta 1554

241. Snešení sněmu, jenž o sv. Bartoloměji 1554 v Praze držán byl, o peněžité pomoci na vedení války proti Turku

Jednání "předních osob" z koruny České ve Vídni l. 1555.

242. Předloha královská při sjezdu obecném ve Vídni léta 1555

243. Odpověď "předních pánů" z koruny České do Vídně obeslaných na předložení královské

Jednání léta 1556.

I. Sněm obecný vší koruny České léta 1556.

244. Ve Vídni 25. února a 2. března 1556. Ferdinand král pokládá sněm obecní na hrad Pražský i nařizuje stavům království Českého, aby 15. března 1556 do Prahy se sjeli etc.

245. Předložení královské na sněm obecní, jenž zahájen byl na hradě Pražském dne 15. dubna 1556 při přítomnosti krále Ferdinanda

246. Replika královská po usnešení sněmovním

247. Artikule sněmovní léta 1556

248. V Praze 4. září 1556. Zdeněk Mezeřický z Lomnice a na Ledči Václavovi z Švamberka o jednání na sněmu etc.

II. Pře pánů z Rožmberka s knížaty z Plavna o přednost v sedáni na sněmích, v soudech zemských, při volení a korunováni králů, v radách královských, relacích sněmovních a zemských.

249. Pán z Šternberka dává radu Vilímovi z Rožmberka, jak by při, kterouž s pány z Plavna má, předsevzíti měl

250. Počátek pře mezi pánem z Rožmberka a pány z Plavna a co jest v té věci za dřívějšího sněmu jednáno

251. Druhý spis pana Vilíma z Rožmberka

252. Odpověď bratří Hendrychů z Plavna na druhý spis pana Vilíma z Rožmberka

253. Vilím z Rožmberka žádá krále a stavy na sněmu shromážděné, aby při starobylé zvyklosti v příčině "prvního místa přede všemi stavy království na sněmích a sjezdích i všude jinde" zůstaven byl

254. Nález krále Ferdinanda ve při o místa v soudech a na sněmích mezi pánem z Rožmberka a pány z Plavna

III. Jednání předních osob z koruny České ve Vídni I. 1556.

255. První předložení královské osobám z koruny České do Vídně obeslaným

256. Odpověď obeslaných osob na první předložení královské

257. Druhé předložení královské osobám do Vídně obeslaným

258. Odpověď "předních osob" na druhé vznešení královské

259. Třetí předložení královské osobám z koruny České do Vídně obeslaným

260. Odpověď do Vídně obeslaných osob na třetí vznešení královské

261. Čtvrtý spis od krále obeslaným do Vídně osobám podaný

262. Odpověď "předních osob" na čtvrtý jim od krále podaný spis

263. Spis od obeslaných do Vídně osob králi naposledy podaný

264. Ve Vídni 16. listopadu 1556. Ferdinand dává poslům svým instrukci, kterak by s králem Polským Zikmundem Augustem v příčině nároků sestry jeho královny Izabelly na království Uherské, zemi Sedmihradskou a některá panství v Slezště vyjednávati měli

Jednání léta 1557.

I. Sněm léta 1557.

265. V Řezně 21. ledna 1557. Král Ferdinand pokládá sněm obecný na hrad Pražský a nařizuje, aby stavové dne 21. března 1557 do Prahy se sjeli etc.

266. Na Horách Kutných 7. března 1557. Šepmistři a rada na Horách Kutných žádají rytíře a rady k proskoumání hor ustanovené za přímluvu k sněmu o podporu peněžitou na hory, též aby přihlédnuto bylo k šmelcování na horách Kaňkovských, zda-li s užitkem či škodou se děje

267. V Mezně 14. března 1557. Král Ferdinand arciknížeti Ferdinandovi, aby rychle úradu vzal, které artikule ze svolení stavův Dolnorakouských a jakým způsobem i stavům Českým předložiti se mohou

268. Předložení královské na sněmu obecním, jenž zahájen byl na hradě Pražském v pondělí po neděli Oculi 1557 při přítomnosti krále Ferdinanda

269. 5. dubna 1557. Kutnohorští odpovídají stavům na sněmu shromážděným, že Hory Kutny scházejí příčinou úředníků německých, kteří hor znalí nejsou a na místě domácích dosazeni byli

270. Replika královská, kteráž, po učiněném oustním i písemném oznámení Ferdinandovi I. o stalém usnešení sněmovním, stavům království Českého před konečným uzavřením sněmu podána byla

271. Snešení sněmu obecního, jenž zahájen byl na hradě Pražském léta 1557 dne 22. března

II. Jednání "předních osob" z koruny České ve Vídni léta 1557.

272. Předložení královské některým "předním osobám" z koruny České, kteréž na vyzvání krále Ferdinanda s zástupci ostatních zemi do Vídně se byly sjely ke dni 1. prosince 15571 2Přihlásit/registrovat se do ISP