38. Purkmistři, konšelé všech tří měst Pražských králi Ferdinandu v příčině vybytí zlé mince z království Českého.

V PRAZE, 1547, 11 března. - "Akta všech těch věcí" etc.

Najjasnější králi! etc. Oznamujem V. Kr. M., kterak dnuov těchto pominulých, když sou se starší přísežní a obce všech tří měst Pražských pro některé pilné a domácí potřeby sešli, to jsou sobě ku paměti přivedli, jak znamenité a téměř nenabyté škody skrz rozmnožení lehkých mincí polských a lehnických království toto České i všickni obyvatelé téhož království Českého, po zápovědi týchž mincí, nésti a podstoupiti jsou musili, nechtíce ovšem k skutečné zkáze skrze to přijíti. A když to jedno zlé s znamenitou všech království Českého obyvateluov škodou přetrženo jest, teď nyní že druhé a jednostajné témuž království Českému i všem jeho obyvateluom nastává, to jest, že se mince lehké v knížetství Slezském a snad v městě Vratislavi na groších i sic na minci drobnější tepou a mincují a to z grošuov jochmstálských i z jiné mince dobré české; kteroužto lehkou minci slezskou a vratislavskou na větším dílu židé do království Českého nesou, ji za dobrou mění a v tom svých nespravedlivých handlův i užitkuo všelijakých hledají. Jakož pak ta a taková nehodná mince v království Českém hustěji již nežli která jiná proskakuje a nebudeli časného opatření a takové mince přetržení, jisté jest nám všem očekávati záhuby, prosíce, aby časně taková lehká a na ublížení království Českému zaražená mince přetržena a zastavena býti mohla, i v tom se ohrazujíce, že by toho týmž židuom, ani jiným, ježto té mince do království Českého podávají, nikterakž déle snášeti ani vytrpěti nemohli. My pak nechtíce, aby za takovú příčinou něco toho snad nepovstalo, co by V. Kr. M. k zármutku a nám k těžkosti mohlo býti, dne včerajšího k žádosti a k snažné prosbě starších přísežných a obcí Pražských na J. M. pány soudce zemské takovou věc sme vznášeli a za to, aby bez prodlévání taková mince přetržena a zastavena byla, žádali. A poněvadž J. M. na tom jednostajnou jakž i my těžkost majíce, v tom sou nám na V. Kr. M. ukázali, z té příčiny toto psaní k V. Kr. M. dle nebezpečenství a budoucí zkázy království Českému i nám všem obyvateluom téhož království nastávající přetržení učiniti jsme musili, jímžto V. Kr. M., jakožto pána našeho milostivého, se vší ponížeností žádáme a prosíme, že takových lehkých mincí na království české ani na nás obyvatele téhož království českého dopouštěti neráčíte, ale takové všecky mince vnově v knížetství Slezském zaražené, bez prodlévání a nežli by se tím více ještě na lidskou škodu rozmohly, rozkazem aneb V. Kr. M. poručením že zastaveny a milostivě přetrženy budou. A my také při šťastném, dáli pán Buoh, V. Kr. M. do království českého příjezdu takové škody i naše strany takové cizí mince na ublížení království tomuto těžkosti chceme obšírněji V. Kr. M. předložiti, jsouce té do V. Kr. M., jakožto do pána našeho milostivého, nepochybné naděje, že v tom ve všem, jakožto věrní poddaní spravedlivě i milostivě opatřeni budeme. Za milostivou odpověď V. Kr. M. poníženě prosíme.

Dán v Praze v pátek před sv. Řehořem, léta Páně tisícího pětistého čtyřidcátého sedmého.

V. Kr. M. věrní poddaní

purkmistři a konšelé Starého a Nového i Menšího měst Pražských.


38. Der Bürgermeister und die Räthe der drei Prager Städte ersuchen den König Ferdinand um die Entfernung des schlechten Geldes aus dem Lande.

dd. PRAG, den 11. März 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen".

Allerdurchleuchtigister, groszmechtigister Künig, allergenedigister Herr! Eur kön. Mt. seind unsere gehorsame und in alweg Getreue aufrechte Dienst zuvor und wünschen daneben Euer kön. Mt. einen frölichen Gesund auch langwirige gluckselige Regirung als unserm allergnedigisten Herrn. Allergnedigister König, wir zeigen Euer kön. Mt. in Undertenigkeit an, das dise vergangne Tag, als die Eltisten von der Gemein, auch die Gemein aller drei Stete, wegen etzlicher eehafften und einheimischer Sachen bei einander gewesen, haben sie ihnen zu Gemüt gefürt, was für grosse und schier unerschwingliche Schaden durch Meerung der leichten Münz, als nemblich polnisch und lignitzisch diese Cron und aller derselben Cron Inwoner (nach Verpietung derselben Münz) leiden und gedulden müssen, wo sie nit anders dardurch haben wellen, zu genzlichem Verderben kumben. Und als aber das ein Übel mit trefflichen grossen Schaden aller Inwoner diser Cron abgeleint, so kumpt doch jetzt widerumb ein ander und gleich-formüg Übel diser Cron und allen Inwonern zu nemblich, das die leichten Münz im Fürstentumb Slesii und vielleicht in der Stadt Preslau an Groschen und anderer kleinen Münz aus den Talern und andern guten behemischen Münzen gemünzt wirdet, welche ringe slesigische und press-lerische Münz den meisten Teil die Juden in dise Cron bringen und dieselb umb die gute auswechseln und dar ihnen ihre unrechtmessige Handel und Gewin durchaus suchen. Inmassen dann soliche unwirdige Münz in diser Cron mer dan kein andere ganghaft und wo nit zeitliche Fürsehung und solicher Münz Ableinung geschieht, seind wir alle genzliches Verderbens gewartend mit Bitt, das zeitlich soliche ringe Münz, weliche zu Verkleinerung diser Cron gemünzt wirdet, abgeleint und abgewendet werde, dabei auch protestierunde, das sie soliches den Juden noch andern, so dise Münz in die Cron Beheim reichen, mit nichte lenger gedulden, noch leiden wolten oder möchten. Dieweil wir aber nit gern wolten, das hinder solicher Ursach etwas villeicht des entstiende, welches Euer kön. Mt. zu Leid und uns zu Nachteil reichen möchte, haben wir des gestrigen Tags anf hoch Büt und Begern der geschwornen Eltisten und der ganzen Gemein aller dreier Prager Stet soliches an die Herrn im Landrecht gelangen lassen und begert, das one Verzug soliche Münz abgeleint wurde. Dieweil dan die Herrn im Landrecht gleichfals wie wir, darob ein Beschwerung tragen, haben sie uns auf Euer kön. Mt. gewisen. Derhalben in Betrachtung obangezeigter Geferligkeit und künftigen Verderbens diser Cron und aller unser Inwoner haben wir dises Schreiben Euer kün. Mt. thun müssen und bitten hierauf Euer kön. Mt. als unsern allergenedigisten Herrn mit aller Demut, Euer kön. Mt. wellen soliche leichte Münz auf dise Cron Beheim noch auf uns Inwoner der Cron nit zulassen, sondern soliche alle neue Münz, so in der Slesing gemünzt, on Verzug und ee diselben noch mer zu Verderben der Leut gemert werden, gnedigist abstellen und abschaffen. So wellen wir, ob Got wil, bei derselben Euer kön. Mt. in dise Cron glückliche Ankunft soliche Schaden der Münz, auch unsere derhalben Beschwer wegen solicher frembder Münz, zu Nachtheil diser Cron Euer kön. Mt. ferrer entdecken, der genzlichen Zuversicht, wir werden im Fai von Euer kön. Mt. als die treuen Underthanen gnediglich, billich und rechtlich versorgt werden und bitten Euer kön. Mt. underthenigist umb ein genedigiste Antwurt. Datum Prag am Freitag vor Gregoři anno im etc xlvii.

Euer kön. Mt. getreue Underthanen

N. Purgermeister und Ratmannen der Alten, Neuen und Kleinen Stet Prag.

Přihlásit/registrovat se do ISP