70. Kašpar Pflug z Rabštejna Pražanům, a radám ode všech tří stavům království Českého voleným, že lidu nepřátelského stále do Čech přibývá a tudíž zemi nebezpečí hrozí.

Na BEČOVĚ. 1547, 4 dubna. - "Akta těch všech věcí" etc.

Teď V. M. odpověď od J. M. kurfiršta, kterouž na psaní Vaše J. M. učiněné, dávati ráčí, posílám, jemuž porozumíte. A při tom i to oznamuji, že J. M. K. v pátek nyní minulý na Bor s nemalým počtem lidu jízdného a husařuov přijeti ráčil a odtud kde se obrátiti ráčí, tomu vyroz uměti nemohu; tolikéž J. M. C. poctové lidu ne malí se jeden za druhým vždy valí i víc přijeti [.... ] hlas proskakuje a okolo mne ve čtyřech a najdále v šesti mílech se kladou; a tak, jestliže by mně se retuňkem a snažnou pomocí v krátkém času odtahovalo, jest se obávati, aby (čehož pán Bůh uchovati rač), má nejprvnější zkáza nebyla, nad čímž všem třem stavuom království tohoto, podle našeho bohdá křesťanského spolčení, by žádné potěšení nepřišlo. A protož vždy napomínám, prosím, což najspíše možné, že lidem do pole vypravení nařízeno bude, znajíce toho pilnou, duoležitou potřebu království tohoto a nás všech v něm obyvateluov býti; nebo pokudž na mně jest, dokládajíc se prvotně pána Boha svého, pilností osoby mé nic sjíti nemá. Dále sem tomuto služebníku mému V. M. poručil oustní zprávu, nemaje času ku psaní, dáti; nebo když sem tento list napsati dal, opět jest mi jiná zpráva dána, na čemž jistě mnoho záleží.

Dán na Bečově v pondělí po květné neděli, léta tisícího pětistého čtyřidcátého sedmého.

Item, toto jest markrabě Albrecht, jakožto vězeň, J. M. kurfirštu saskému zjevně a dobrovolně vyznal: když koli císař na kurfirštovi vuoli svou vykonati ráčí, že potom na žádost krále, bratra svého, také na Čechy táhnouti, jemu je mocí podmaniti a dědičné učiniti chce. Při tom i ty zprávy jisté jsou, že jsou již husaři panu Volfovi z Krajku městečko jeho Manětín vybrali, zámky i truhly vylámali a vytloukli a tak i jinde škody činí; z čehož znáti jest, že nepřátely v zemi a na sobě máme, jichžto neubývá, ale den ode dne vždy více přibývá.

70. Kaspar Pflug von Rabstein berichtet an die Verordneten der böhm. Stände und an die Prager, dass der Feind in Böhmen täglich an Zahl zunehme und dass dem Lande Gefahr drohe.

dd. PETSCHAU den 9. April 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen".

Lieben Herrn und Freund! Ich übersende hiemit euch die Antwort von churfürstlichen Gnaden, so ihr churfürstl. G. euch auf derselben Schreiben geben, die ihr verneinen werdet. Daneben wil ich euch auch nit verhalten, das die kön. Mt. am vergangnen Freitag gen der Haid nit mit einer kleinen Anzahl Volks zu Ross auch mit den Hussaren ankumben, von dannen aber, wo sich Ihr Mt. hinwenden werden, ist mir unwissent, desgleichen auch zeucht des Kaisers Volk ein Haufen nach dem andern und wie das Geschrei geet, so sol noch meer Volks angenomen werden, weliches sich umb mich in vier und in sechs Meilen am weitisten legert und also, wo man mich mit eilunder Hilf, Rettung und Zuzug verlassen, wer zu besorgen, (des der Almechtig welle verhüten), das ich am allerersten verderbt werden musste, darob alle drei Stende vermug unser, ob Got wil, christlichen Vergleichung kein Gefallen oder Frolockung tragen wurden. Derhalben bit, beger und verman ich nochmals, damit man aufs allereilendist mit dem Volk ins Feld rucke in Ansehung, das es diser Cron und uns allen Inwonern gross vonnöten sein wil. Dann sovil an mir gelegen, doch zu-vordrist mit Hilf meines Gottes, sol und wirt an meiner Person und an meinem Fleiss nichts er-winden. Ferrer hab ich disem meinem Diener (nachdem ich nit sovil Weil euch zu schreiben hab) mündliche Relation zu thun auferlegt, dann da ich disen Brief geschriben, ist mir abermals ein ander Bericht zukomben, daran vil gelegen.

Datum Petschau am Montag nach Palmarum anno etc im xlvii.

Item, dises hat Marggraf Albrecht als ein Gefangener chur. G. frey und gutwillig bekent, alsbald der Kayser an dem Churfürsten seinen Willen verbringen, das er folgends auf Begern seines Bruders an die Behaim ziehen, und ime dieselb mit Gewalt unterthenig und erblich machen wil. Daneben sein diese gewisse Bericht vorhanden, daz nu die Hussaren dem Herrn Wolf von Krayk sein Stati, Manetin genant, geplündert, Schlösser und Truhen aufgeprochen und aufgeschlagen und thun auch anderstwo auch Schaden; daraus abzunemen, das wir im Land und ob uns | die Feind haben, die sich nit mindern, sonder nur von Tag zu Tag meeren.
Přihlásit/registrovat se do ISP