47. Stavové Čeští v Praze shromáždění žádají Jana Fridricha kurfiršta saského, aby jim oznámil, zdali pravdivé jsou zprávy, že by do království Českého válečně vpadnouti chtěl.

V PRAZE. 1547, 21 března. - Orig. v arch. Výmarském.

Služby své a mnohé pozdravení vzkazujem. Osvícené knieže a pane, pane milostivý! Když jsme se z příčin znamenitých a některých potřeb našich na tento čas do města Prahy sjeli, psaní, kteréž k nám od Vaší knížecí milosti v jazyku latinském i také v německém učiněno, jehož datum v Altenburku dvadcátého dne měsíce února léta tohoto čtyřidcátého sedmého, sobě jsme přečísti rozkázali, a tomu, což nám Vaše knížecí milost psáti a nás k zdržení smluv mezi královstvím českým a domem saskýni prošlých žádati a napomínati ráčí, tomu všemu dostatečně jsme vyrozuměli, čehož při týchž smlúvách mezi království Českým a domem saským prošlých zuostavujeme a podle nich k Vaší knížecí milosti i také k poddaným Vaší knížecí milosti pokojně se chovati míníme a chceme. Však v tom nás zprávy docházejí, kterak by Vaše knížecí milost i jiní někteří Vaší knížecí milosti poddaní toho úmyslu byli, aby vpád do království Českého učinili a válečnou mocí na poddané a obyvatele království českého sáhli, čemuž my nechtíce místa dáti ani takovým zprávám věřiti, aby se to s vědomím a poručením Vaší knížecí milosti dáti mělo proti již jmenovaným smlúvám našim dědičným a proti tomu psaní od Vaší knížecí milosti k nám učiněnému, toho se nám za slušné obmeškati nezdálo, abychom k Vaší knížecí milosti neměli hned spěšného a rychlého o to psaní učiniti, kterýmžto žádáme, ač byloli by co toho, jakž a pokudž nás zprávy docházejí, že Vaše knížecí milost o tom o všem psaním svým rychle a beze všeho prodlévání oznámiti a dostatečnú zprávu učiniti i také Vaší knížecí milosti konečný úmysl v tom nám otevříti ráčí, abychom se věděli jak a pokud při takových zprávách zachovati. A pakli by při Vaší knížecí milosti nic toho nebylo, než toliko, že by Vaší knížecí milosti poddaní co takového na škodu a záhubu obyvateluov království Českého před se bráti chtěli, za to žádáme pro zachování budúcího mezi království Českým a domem saským pokoje, že je od takového nepřátelského předsevzetí odvésti a jim to skutečně přetrhnuti ráčíte. A však Vaše knížecí milost i také Vaší knížecí milosti poddaní mělili by co ztížného do které osoby aneb osob z obyvateluov království Českého a tolikéž naši království Českého kteří obyvatelé do Vaší knížecí milosti aneb do poddaných Vaší knížecí milosti, podle týchž smluv našich dědičných takové těžkosti ne během válečným ale prostředky týmiž smlúvami vyměřenými budou se potomně moci pokojně a dobře přátelsky na místě postaviti. Za rychlou a spěšnou, jíž bychom se mohli zpraviti, odpověď, po tomto našem poslu Vaší knížecí milosti prosíme, nébrž i za to žádáme, poněvadž také ty zprávy nás docházejí, že byste Vaše knížecí milost k nám časuov již předešlých některé psaní činiti i některých psaní přípisy odeslati ráčili, kterážto psaní a přípisové nás jsú až posavad nedošli, abyste Vaše knížecí milost nám o tom psaním svým také dostatečnů zprávu učiniti a takových psaní přípisy odeslati ráčili.

Dán v Praze 21 dne měsíce března léta Páně tisícího pětistého čtyřidcátého sedmého.

 

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst království Českého nyní v Praze shromáždění.

Přihlásit/registrovat se do ISP