421. Sněmem svolené a k inventování privilejí zemských nařízené osoby ze stavu panského a rytířského oznamují purkrabímu Karlštejnskému, že dne 8. června na Karlštejn přijedou.

V PRAZE. 1598, 22. května. - DZ. menší č. 95, fol. H 29.

Panu Joachymovi z Kolovrat, purkrabí Karlštejnskýmu. Službu svá vzkazujem, urozený pane, pane a příteli náš milý, zdraví a všeho dobrého přáli bychom VMti rádi. Jakož o tom dobrou vědomost jmíti ráčíte, že jest se JMCská pán náš nejmilostivější se pány stavy tohoto království na tom snésti ráčil, abychom se my i někderé více osoby stavu panského a rytířského v sněme zejména jmenované v pondělí den sv. Medarda nejprve příštího na Karlštejn k přehlídnutí privilegií zemských sjeli, a co tam více činiti máme, o tom artykul sněmovní šíře vyměřuje: i VMti oznamujem, že bude li vůle pána Boha všemohoucího, tak jakž dotčené sněmovní snesení ukazuje, se zachovati a na ten v sněmu jmenovaný den na Karlštejně se sjeti míníme, o čemž se nám VMti oznámiti vidělo. Pán Buoh rač takového shledání našeho ve zdraví popříti. Datum v Praze, v pátek po památce Božího těla léta etc. 98.

Páni a vladyky:

Petr Vok z Rožmberka, Kryštof z Lobkovic, Václav Berka.Adam

z Šternberka, Volf Kolovrat, Hertvík Zejdlic etc.,Jan z Klenového,

Humprecht Černín, Hendrych Kapoun, Jan Malovec, Kryštof Vratislav etc.

Přihlásit/registrovat se do ISP