442. Zbyněk arcibiskup Pražský ohrazuje se při majitelce města Blovic proti propuštění katolického a dosazení utrakvistického faráře, v témš městě.

1598, -20. října. - Koncept v archivu arcib. Pražsk. Emanata ab a. 1564-1599 pag. 210.

Pozdravení naše vzkazujem, urozená a nám v pánu Buohu milá paní přítelkyně. Porozuměli sine tomu, kterak byste faráři svému v městě Blovicích katolickému odpuštění dáti a jiného pod vobojí kněze na touž faru od sv. Havla dosaditi měly, nad čímž nemalou těžkost neseme. A poněvadž to netoliko proti pořádku vystavenému, ale i proti zřízení zemskému jest, kdež se vyměřuje, aby na fary katolické ne jiní než kněží katoličtí dosazováni byli: protož vás přátelsky a otcovsky napomínáme, abyste při starobylé zvyklosti zanechaly a kněze katolického na touž faru zase přijaly, neb kdyby se to nestalo, museli bychom takovou věc neprodlévajíc JMCské předložiti a do vás toho stížiti, tak abyste obeslány souce tomu náležitě před JMCskou dosti učiniti musely. Ale té sme k vám naděje, že takovému zaneprázdnění a přísné domluvě JMCské na sebe přijíti nedopustíte. Datum v outerý po sv. Lukáši evangelistu Páně anno etc. 98.
Přihlásit/registrovat se do ISP