474. Jiřík Slánský z Kosmačova, král. rychtář v Klatovech, oznamuje komoře české, se v témž městě nachází se 403 domy, kromě poustek ohněm zkažených.

V KLATOVECH. 1598, 18. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Službu svů VMtem vzkazuji, vysoce urozený pane etc. Podle toho, kdež mě milostivě napomínati ráčíte, že sem se měl vedle sněmovních nařízení strany sčítání domův u nás v městě zachovati, tak aby zbírka jak z lidí poddaných, tak i z měst dotčeným spůsobem podle sněmu z každého domu na tři terminy svolená náležitě a časně vycházeti a při ní rovnost ode všech zachována býti mohla; že pak ještě až posavad toho se nestalo a nejvyšším pánům berníkům neodeslalo, ráčíte poroučeti, že ukazuje toho JMCské pána, pana našeho nejmilostivějšího, pilná potřeba, nestalo-li se jest a nevykonal-li se jest ten domův vejčet, abych to ihned bez dalších odkladův učinil. I nemohu VMtí tajiti, že jest to ode mne časně vykonáno, ale že pro škodlivé a nakažené povětří, kteréž se téměř všudy nachází, nevěděl sem kde bych a v které místo odeslati měl, aby mi nebylo přičítáno k nějaké nešetrnosti, neb sem o tom zprávu přijal, že netoliko před VMtmi, ale ani do zámku z Plzeňského kraje žádnému přicházeti že se nedopouští; za to žádám VMtí, že mne při VMtech omluvena jmíti ráčíte. Však že ráčíte milostivě o tom poroučeti, aby takové domů sečtení VMtem na komoru odesláno bylo, protož VMtí tajiti nemohu, u nás že se jest našlo a nachází domův v městě i také chalup na předměstí, na nichž hospodářové osedlí jsou a živnůstek svých pracně vyhledávají 6 kop 43 mimo jiné spáleniště a poustky, kteréž od času pokažení ohněm posavad vzdělané nejsou; toho sem VMtí jak podle sněmovního snesení, tak i podle milostivého VMtí poručení pro dostatečnější vyrozumění tajiti nemohl. S tím k ochraně všemohoucího pána Boha VMti poručena činím. Dán v městě Klatovech v středu v ochtáb sv. Martina léta Páně 1598.

VMtem v službách hotový JMCské rychtář v městě Klatovech

Jiřík Slánský z Kosmačova.

Přihlásit/registrovat se do ISP