482. Zikmund Celestin primas a Václav Šimonovic radní, oznamují radě města Rokycan, že se v témž městě nachází 162 domů a žádají, aby se zpráva o tom učinila komoře české.

V ROKYCANECH. 1598, 11. prosince. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15 15.

Slovutné poctivosti VMti pane purkmistře, páni. VMtem oznamuji, že sou JJMti JMCské rady zřízené komory království českého mně poručení, jehož datum v outerý po sv. Lukáši léta tohoto 98., učiniti ráčili, abych vedle sněmovního snesení všeckny domy v tomto městě vyčetl a toho poznamenání náležité na komoru JMtem zase časně odeslal. I poněvadž to pro ránu morovou, kteráž byla z dopuštění božího tehdáž se rozmohla, vykonati se nemohlo až na tento čas, tak jakž ste mně ku pomoci Václava Šimonovic, osobu radní, přidati ráčili, takového vejčtu domův se spravujeme, že se zde domův v městě i na předměstí, v nichž sousedé osedlí sou, toliko nachází v počtu sto šedesát dva, VMti žádajíce, že to ještě přehlídnouti a pro důvěrnost toho tento náš spis i o tom zprávu JMtem učiniti ráčíte. Actum v Rokycanech v pátek po památce Početí blahoslavené panny Marie léta etc. 98.

Zikmund Celestin, primas. Václav Šimonovic.

Přihlásit/registrovat se do ISP