437. Rudolf II. dovoluje, aby přespolní lidé v městech Pražských maso, mouku, chléb a jiné viktualie prodávati mohli, poněvadž nedbá se nařízení v příčině drahot vydaných.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1598, 28. srpna. - Rp. čís. 112, fol. 100 v archivu městském v Praze.

Rudolf Druhý etc. Věrní milí! Jakož vás všech vůbec a zvláště Pražanův Starého, Nového a Menšího měst Pražských i vší obce týchž měst tajno není, že jsme od dávných časův všelijak otcovsky o to pečovati, usilovati, ano nejedná nařízeni vůbec vytisknouti dáti a osoby ouřadní začasto nahoru do kanceláře obsilati a jim skrze nejvyšší ouředniky zemské a rady naše milostivá napomenutí, ano i přísné rozkazy činiti ráčili, aby z strany drahot od všelijakých potrav lidských, masa, piva, chlebův i sice což k pohodlí lidskému slouží, dobrý řád nařízen, ustanoven, držán a zachován byl; avšak aby se co toho vykonávalo, nikdež jsme spatřiti neráčili moci, a tak všecka naše milostivá a otcovská napomínání, předkládání a naposledy poručení netoliko malou platnost přinesla, nýbrž čím dále větší neřád a drahotu učinila, tak že jeden každý z řemeslníkův a obchodníkův pro svůj vlastní zisk svobodné to vše před sebe bére, co mu se vidí a líbí. Čehož nechtíce my dále pro oupění a naříkání lidu chudého, zvláště pak mnoho lidu, jakž z dvořanínův našich, tak také přespolních všelijakého národu, kteří při dvoře našem v svých potřebách činiti mají, a aby snad pán Bůh pro takové neřády větších pokut na lidi dopustiti neráčil, déle snášeti, mocností naší císařskou jakožto král český všem a všelijakým řemeslníkům ze všeho království Českého (kromě těch míst, kdež by rána morová trvala) tu svobodu dávati a dopouštěti ráčíme, aby všelijaká však hodná masa, chleby, mouky a to všecko, což by ku pohodlí lidskému od potrav a jiných potřeb sloužilo, svobodně a bez všelijaké překážky, a to každý týden dvakrát, totiž každou středu a sobotu, do měst Pražských vezli, nesli a dodávali.

A protož z příčin nahoře oznámených přísně pod uvarováním skutečného a neprominutedlného trestání poroučíme purkmistru a konšelům i vší obci nahoře psaných měst Pražských, aby tomu žádnému, kdož by cokoli sem do měst Pražských přivezl a přinesl, v prodaji toho žádné překážky nečinili a činiti nedopouštěli jinače nikoli nečiníce; kteréžto propuštění a svobodné do měst Pražských týchž potřeb vezení do milostivé vůle naší císařské státi a trvati má. O čemž vědouce všickni vůbec i jeden každý tím se spraviti moci budou. Dán na hradě našem Pražském v pátek po svatém Bartoloměji léta devadesátého osmého.
Přihlásit/registrovat se do ISP