405. Stavové na sněmu shromáždění dávají císaři povolení, aby mohl prodati panství Dobříšské . a Trutnovské.

1598, 17. dubna. - Kvatern č. 49, M. 19 "Relací modrý "1594-99 v českém zemském archivu.

Páni. rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po nedéli Jubilate, jakož jest JMCská na všecky tři stavy království Českého, že té milostivé vuole býti ráčí časem svým podle uznalé potřeby zámek a panství Dobřišské, též zámek a panství Trutnovské se vším jich příslušenstvím z některých slušných příčin, že též jedno i druhé panství v kraji hornatém a neužitečném leží a JMti k žádné takové platnosti a užitku ani k zvůli není, někderému obyvateli tohoto království prodati a v dědictví uvésti, aby stavové k tomu své povolení dali etc. Na kderoužto žádost JMCské stavové k tomu své povolení dávají etc.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Krištofa z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské rady, komorníka, nejvyššího komorníka království Českého a téhož království nejvyššího kamermistra a presidenta nad apellacími, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království Českého; též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropcech, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicích, úředníka podkomořího při dskách zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMCové v království českém měst hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Nového města Pražského, Hertvík Zejdlic z Šenfeldu na Polný a Chocni, JMCské rada a JíMCové měst v království Českém podkomoří, Hynek z Roupova, Teobald Švihovský z Ryžmberka a z Švihová a na Horažďovicích, JMCské kráječ, Linhart Kolona z Felzu a na Andělské Hoře, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic na Chudenicích a Ouňovicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Jiřík mladší Vratislav z Mitrovic a na Zalší, purkrabě hradu Pražského, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apellacími, Václav Krištof Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, Václav Mitrovský z Nemysle, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP