Téhož dne podali osvědčení, že v čase tom v pivovaře jich na Všetatech bílého ani ječného piva vařiti nedali.

Souč. česká kopie v archivu města Rakovníka.

417. Purkmistr a rada města Rakovníka do komory království Českého, že dostatečný počet for k vezení velké střelby, prachu, kulí a jiných věcí válečných v městě jich sehnati nemohou, poněvadž ti, kteříž jim piva do Prahy vozí, jsou cizopanští.

V RAKOVNÍCE. 1598, 16. května. - Kopiář v archivu Rakovnickém.

Do komory království Českého. Jakož jest, milostiví páni, JMCská pán pan náš nejmilostivější list odevřený neboližto patent všem stavům a obyvatelům do kraje Rakovnického odeslati ráčil věděti dávajíc, že pro obranu všeho křesťanstva k tomuto nastávajícímu proti ouhlavnímu víry a krve křesťanské žíznivému nepříteli Turku do pole tažení k vezení veliké střelby, prachu, kulí a jiných věcí z samého království českého a markrabství Horních a Dolních Lužic velký počet koní způsobem roku předešlého díl bez vozův, však s nádobím, a druhej díl s vozy neb fasunky dobře opatřenými, potřebovati ráčí, poroučejíc, abychom ihned to nařídili a což největší počet býti může od poddaných neb na gruntech našich obývajících formanských koní k tažení vyptali a vyhledali a JMti zase po naschválním poslu na komoru českou skrze psaní oznámili, jakž týž patent, jehož datum na hradě Pražském v středu po provodní neděli [1. dubna] tohoto etc. 98 léta to v sobě mnohem šíř obsahuje a zavírá. Vedle kteréhožto patentu a milostivé vuole JMCské rádi bychom se poslušně a poddaně tak zachovali, ale že se v obci naší velmi skrovný počet koní nachází, mezi pak poddanými se nic toho, což by k tak pilné potřebě hoditi se mohlo, nadjíti nemůže, za slušné jsme poznali omluvu naši VMtem přednésti; protož VMtí v poníženosti prosíme, že tuto omluvu naši k VMtem laskavě přijíti a nás při ní milostivě zůstaviti ráčíte. Neb ti formané, kdeří od nás do měst Pražských piva vozí, ne všickni ku právu našemu náležejí, někdeří zajisté z nich jsou z měst Pražských a někdeří z gruntův JMCské. Naši pak domácí sousedé a forberečníci cizopanští k tomu velmi nedostateční jsou a množství dluhův na sobě majíce jich odkud spravovati nemají. Jinače kdyby se co toho v obci naší neb mezi poddanými našimi vyhledati mohlo, milostivou vuoli JMCské rádi bychom skutkem hotově naplnili. Stím milosti pána Boha VMti poroučené činíme. Datum v městě Rakovníce v sobotu po slavné památce seslání Ducha sv. na apoštoly léta etc. 98.
Přihlásit/registrovat se do ISP