418. Budějovičtí omlouvají se komoře české, že pro chudobu oba a pomáhání pohořelým spolusousedům nemohou vypraviti koně podle snesení sněmovního k vezení velké střelby proti Turku.

V BUDĚJOVICÍCH ČESKÝCH. 1598, 18. května. - Kniha honc. v archivu města Bud. Českých.

Služby své etc. Dodán jest nám v sobotu po památce svatého Jiří [25. dubna] nyní minulýho mandát otevřený JMCské pána, pana nás všech nejmilostivějšího, jehož datum na hradě Pražském v středu po provodní neděli léta tohoto běžícího devadesátého osmého, kterýž sme ve vší poddané poníženosti přijali, v němž se nám, jakož i všem jiným obyvatelům království Českého lidi poddané majícím milostivě poroučí, abychme k nastávajícímu do pole tažení proti ouhlavnímu a krve křesťanské žíznivému nepříteli Turku, poněvadž toho veliká potřeba ukazuje mezi poddanými koní formanských, jichž by k vezení veliké střelby, prachu, kulí a jiných věcí užívati se mohlo, co nejvíce vyptali a vyhledali, a o tom při schválním poslu stížně na komoru JMCské skrze psaní poddaně co by jich se tak vyhledalo, oznámili. O čemž VMtem tuto zprávu ve vší náležité šetrnosti služebně dáváme, že v vesnicích obecných na větším díle a takměř všickni poddaní k tahu volův užívají. A ačkoliv pře dešlého roku, prvé nežli oheň na město a k zkáze čtvrtý díl města přišel, podlé milostivého poručení JMCské s velikou prací a nákladem formana se čtyřmi koňmi a fasuňkem, též k tomu i pacholka, koně vlastním nákladem (poněvadž poddaní pro chudobu s to býti nemohli) skupujíce a ve všem se poddaně a poslušně chovajíce, jsme vypravili i také formana penězi, kterými by se na mustrplac do praviti i na místě dokudž by zmustrován nebyl, vychovati mohl, opatřili, kteřížto koně zmoření na nejvýše se zase navrátili, že ani k domácímu dílu se hoditi nemohou, a poněvadž k tomu všemu, jakž VMtem bezpochybně vědomé jest, mnoho set za pohořalé sousedy naše berní, sbírek rozličných, defensí z obecního měšce [...], ne bez veliké škody naší jinde se v peníze, neb jinače možné nebylo, zdluživše a nechtíce, aby město JMCské tak zohavené zůstávalo, nýbrž k nějakému prvnějšího způsobu podobenství přijíti i též nebozí sousedé, kde by hlavu skrejti měli, mohlo, jim s ublížením obecních důchodů napomáhati, ochraňovati i všelijak fedrovati sme museli, VMti pokorné žádáme, že ušetřujíce tak velikých nákladů od nás s nemalou škodou obecní v podobné věci zvláště pak v zastupování sbírek a daní i pomoci činění chudým pohořalým spolusousedům našim vynaložených nás tohoto roku v té příčině milostivě ušetřiti a omluvné míti ráčíte. Neb kdyby tato ponížená žádost naše při VMtech místa míti neměla (ač té naděje k VMtem jakožto pánům křesťanským nejsme) a snesení sněmovní malou naději k ulevení kontribucí zemských dává, tehdy obec naše chudá na nejvejš zadlužilá k jisté zkáze a zahynutí přivedena býti by musela; od kteréhožto zmaření, že nás milostivě chrániti a tuto omluvu k srdci připustiti ráčíte, poníženě a pokorně žádáme, milostivé ochraně božské VMti na modlitbách svých nehodných poroučejíce. Datum v Budějovicích českých v pondělí po sv. a nerozdílné Trojici léta 98. VMtem v službách volný

purkmistr a rada města Budějovic Českých.

Přihlásit/registrovat se do ISP