462. Purkmistr a rada města Plzně oznamují komoře české, že ze 337 doma osedlých sbírku sněmem svolenou odvozují.

V PLZNI. 1598. 9. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

Službu svú VMtem vzkazujem. Urození páni etc. Vyrozuměvše z milostivého poručení VMtí, kteréž Šebestianovi Pechovskému z Turnštejna, panu primátoru našemu, o tom, aby jistý počet domův, z kterýchž se zbírka sněmovní dává, VMtem odeslán byl, poroučejíc činiti ráčíte: nemohše toho do- savad pro morovou ránu, kterouž jsme od všemohoucího pána Boha navštíveni byli, tak jakž sněmovní snesení o tom vyměřuje, bezelstně vykonati, VMtem oznamujem, že jsme dosavad vždycky listy našimi podle zbírek a peněz těch, kteréž jsme berníkům krajským odvozovali, specifice, z kolik lidí osedlých taková zbírka u nás vychází, toho dokládali. K čemuž se také i nyní na místě nade psaného primátora našeho ohlašujem, že mimo domy proboštův, opatův, panských též farního a kaplan- ského, obecních lázní a těm podobných příbytků v obecních při jistých terminech, na kteréž se sně movní snesení vztahuje; ze 337 osedlých zbírku sněmem svolená odvozujem. Datum v Plzni v pondělí po sv. Linhartu léta etc. devadesátého osmého. Purkmistr a rada města Plzně.
Přihlásit/registrovat se do ISP