413. Všichni tři stavové nařizují purkrabím na Karlštejně, aby osoby ze stavů panského a rytířského k inventování privilejí zemských i jiných věcí sněmem zvolené a nařízené do kaply na Karlštejně vpustili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1598, 18. dubna. - DZ. menší č. 95, fol. H 29.

Pánům purkrabím oběma společně neb rozdílně.

Urozený pane, pane a urozený statečný rytíři, přátelé naši milí! Zdraví etc. Vězte, že podle jistého s JMCskou pánem naším nejmilostivějším na sněmu nynějším obecním snešení k přehlídnutí a inventování privilegií zemských i jiných věcí v kaple na Karlštejně zůstávajících, vysoce urozený pán pan Petr Vok z Rožmberka, na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského etc. a urození páni páni pan Krištof z Lobkovic, na Tachově a Pátku, nejvyšší komorník království Českého, Václav nejstarší Berka z Dubé a z Lipého na Rychmburce, nejvyšší sudí království Českého, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království českého, Jan Jiří Švanberka na Boru, Vorlíku a Ronšperce, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, Hertvík Zejdlic z Šenfeldu na Polný a Chocni JMCské dvorská rada a JíMti císařové měst podkomoří, z pánův, a urození a stateční rytíři pan Jan z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyšší písař království Českého, Humprecht Černín z Chuděnic na Chuděnicích a Auňovicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běroničkách, Jan Malovec z Malovic na Kamenici a Chejnově, Krištof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, Adam Předenice z Předenic a na Dešenicích a Václav Pétipeský z Chýš, z Egrberku a na Blahoticích, z vladyk voleni sou, tak aby v pondělí den sv. Medarda, totiž 8. dne měsíce Junii jinak června na Karlštejn sjeli, a co tam více činiti a vyříditi i také jak se z strany někderejch listův na Karlštejně složených chovati mají, to vše dále snesení sněmovní vyměřuje. Protož vás podle zřízení zemského napomínáme a poroučíme, abyste svrchu-jmenované osoby od nás k vyřízení těch věcí vyslané na Karlštein a do kaply, kdež privilegia zemská se chovají, pustili, tak aby oni to vše, což jim od nás vedle dotčeného sněmovního snesení poručeno jest, náležitě vyříditi mohli. Té sme naděje k vám, znajíc že tím povinni ste, že se tak zachováte. Dán na hradě Pražském pod pečetí zemskou v sobotu po neděli Jubilate léta 98.

Páni, rytířstvo a vladyky, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království

Českého na sněmu obecním na hradě Pražském pospolu shromáždění.

Přihlásit/registrovat se do ISP