463. Václav Perger z Altenberku oznamuje komoře české, že v Nymburce nachází se 280 domů a k špitálu patří 3 poddaní.

V NYMBURCE. 1598, 9. listopadu. - Orig. y archivu českého místodržitelství. S. 15/15

Službu svů VMtem vzkazuji, urození páni, páni, urození a stateční páni rytíři, JMCské rady zřízené komory v království Českém, páni mně milostivě a laskavě přízniví. Poručení milostivé, kteréž jste mně těchto dní strany vykonání vejčtu domův u nás v Nymburce a pořádného toho poznamenání na komoru odeslání učiniti ráčili, co by v sobě obsahovalo, jsem vyrozuměl. 1 oznamuji VMtem pravdivě, že jsem v tom artikuli tím vším způsobem, jakž snesení sněmovní v sobě obsahuje a zavírá, se zachoval, a před tím, než čas sv. Vavřince a prvního terminu té kontribucí přišel, všecky všudy domy bedlivě sečetl, jichž se dvě stě vosmdesát a poddaných k záduší špitálnímu (neb obec žádných statkův pozemských ani poddaných nemá) tři toliko osoby náležejících našlo. Z kteréhožto počtu sousedův osedlých i také špitálních poddaných na terminy sněmem vyměřené summa peněz, ano i podle toho listy přiznavací berníkům krajským se odvozují. A aby mimo a přes dotčený počet více se co nacházelo, toho se posavad uptati nemohu. Tu zprávu o tom VMtem dávajíc, VMtem na všem se vejborně dobře jmíti vinšuji. Datum v Nymburce v pondělí po sv. Linhartu léta etc. 98.

Václav Perger z Altenberku.

Přihlásit/registrovat se do ISP