483. Městská rada města Rokycan oznamuje komoře české o počtu domů v Rokycanech, jichž se nachází 162.

V ROKYCANECH. 11. prosince 1598. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15 15-175.

Službu svů s náležitou uctivostí vzkazujem VMtem urození páni etc. Zikmund Celestin, primas náš, na poručení milostivé Vlití vykonav vejčet domův u nás v Rokycanech s přidaným k sobě Václavem Šimonovic radním, toho sou nám v spisu podali, žádajíce, abychom jej bedlivě přehlédli a VMteni přednesli. I přehlídše to s bedlivostí, víc domův, v nichž by sousedé osedlí byli, nenacházíme, jakož pak také z těch jednoho sta a šedesáti dvou domův se vejběrčím krajským při odvozování zbírek přiznáváme. Pročež takový spis VMtem odsílajíce, VMtí prosíme, že nás milostivě a laskavé VMtem poručena míti ráčíte. S tím se VMtem na všem dobře a šťastně míti vinšujeme. Datum v městě Rokycanech v pátek po památce Početí blahoslavené panny Marie léta etc. devadesátého osmého.

VMtem k službám hotoví

purkmistr a konšelé města Rokycan

Přihlásit/registrovat se do ISP