423. Starší židovské Pražské obce prosebné žádají císaře Rudolfa, aby ne vedle usnesení sněmovního berní z obojího nýbrž jen z mužského pohlaví odvozovati byli povinni.

Bez data [1598 v květnu]. - Opis souč. v archivu českého místodržitelství. L. 64, 1590-99.

Nejjasnější etc... Na VMCskou se vší ponížeností my chudí židé potřebně vznášeti musíme, tak jakž jest opět na sněmu obecným v létu tomto 98 na nás židy hlavní berně svolena: tu pro uvarování sněmem pokuty rádi spraviti chtíce, od nás ji přijíti se zbraňuje pro příčinu, že v tom artikuli sněmovním na listu 11. židé obojího pohlaví, totiž aby každý, kderý 20 let a vejše stáří jest, po 2 dukátích z hlavy, a kterýž pod 20 let a níže do 10 obojího pohlaví stáří jsou, po jednom dukátu dáti povinni byli, obsaženi jsou, na nás chtíce míti, abychom i od ženského pohlaví berni hlavní spravili, i že tak nápodobně na onen čas v sněmu obecným, kderý v sobotu po památce sv. Lukáše v létu minulém 93 držán byl, o obojím pohlaví doloženo bylo, což se vztahovalo na veliků nemožnost a záhubu naši; za tou příčinou o vysvětlení toho artikule sme VMCské v poníženosti suplikovali. Což měvše VMCská s nejvyššími pány, pány ouředniky a soudci zemskými VMCské radami v milostivém a bedlivém uvážení, ráčili ste to vysvětliti a publice oznámiti poručiti, abychom berni hlavní jen z mužského pohlaví spravili z osob v tom vysvětlení vyspecifikovaných, jakž to vysvětlení, z něhož příležitě vejpis VMCské poníženě podáváme, to v sobě obsahujíc zavírá.

A poněvadž i tohoto léta 98 takové sněmovní snesení na oboje pohlaví nám židuom k veliké nemožnosti a záhubě se vztahuje, z tý bezelstný příčiny k VMCské i na místě vší obce židovské se utíkáme a za to poníženě prosíme: neužívajíce my pozemských statků ani měšťanských živností, vinic, zahrad, pivovarů, mlejnů, i hor stříbrných a zlatých neužívajíce, jen je sobě, někdeří do jiných zemí po kupectví pracujíce, s opovážením hrdel našich sem do království českého přivážíme a někteří, což rukama svýma a z posluhování lidem vypracujem, tím sobě manželky naše obživovati a VMCské berně náležité i jiné poplatky obecní spravovati musíme, že VMCská nás v tom milostivě ušetřiti a nyní také ten sněmovní artikul, souc na nejvýš velikými berněmi a sbírkami ochuzeni, vysvětliti ráčíte, jak bychom berni spraviti měli pro uvarování pokuty sněmem uložené, tak abychom mimo nemožnost stěžováni nebyli. A což v tom VMCská pro nás chudou obec učiniti ráčíte, pán Buoh ráčí býti za to VMCské hojná a věčná odplata nebeskou radostí a zde dobrým zdravím, dlouhým kralováním, šťastným a veselým vítězstvím nad nepřátely, za čež my také pána Boha prositi povinni sme. S tím poroučejíc se VMCské k ochraně a k opatření spravedlivému za milostivu brzků odpověď se vší ponížeností prosíme. VMCské v poddanosti věrni a poslušní

N. starší a obecní starší židé Pražští i na místě vší obce židovské.

Přihlásit/registrovat se do ISP