408. Stavové na sněme shromáždění přijímají Petra Roderà, dvořana císařského, za obyvatele království Českého.

1598, 17. dubna. - Kvatern č. 49, M. 22 "Relací modrý 1594-99" v českém zemském archivu.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále českého a snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto Českého Petra Rodera, JMti Římského císaře dvořenína, přijíti jsou ráčili na takový způsob etc.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Krištofa z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské rady, komorníka, nejvyššího komorníka království Českého a téhož království nejvyššího kamermejstra a presidenta nad apellacími, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království českého a JMti císaře Římského rady; též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropsech, mistosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicích, úředníka podkomořího při dskách zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMtiCové v království Českém měst hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Nového města Pražského, Karel z Wartmberka na Skále a Svijanech, JMCské rada, Ladslav z Šternberka na Zelené Hoře a Planici, JMCské radu a JMti arciknížete Matyáše komorník, Ferdinand Šlik z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte, JMCské rada nad apellacími, Adrspach Berka z Dubé, z Lipého a z Náchoda a na Lauknově [sic], z pánův: Humprecht Černín z Chuděnic a na Chuděnicích a Ounovicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Hendrych Kapoun z Svojkova na Běroničkách, JMCské rada, Jindřich z Písnice a na Hertmberce, JMCské rada a prokurátor v království Českém, Adam Předenice z Předenic a na Dešenicích, JMCské rada, Přech z Hodějova na Tloskové, Milivště a Lčovicích, JMCské rada, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP