461. Blažej Soběslavský, král. rychtář v Čáslavi, oznamuje komoře české, že v témž městě nachází se 264 domy nepočítaje v to dva dvory šosovné obecní a jiné dva dvory šosovní v Šintlochách, které drží Zikmund Robmhap z Suché, jakož i budovu školní, sladovnu a jeden dům pustý.

V ČÁSLAVI. 1598, 9. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Službu svů vzkazuji VMtem, vysoce urozený pane etc. Jaké ste mi psaní za příčinou sčítání domův u nás podle sněmovního nařízení učiniti ráčili, tomu sem vyrozuměl a vedle toho za jiné sem neměl, nežli že to od předešlého pana rychtáře se stalo a tu kdež náleží odesláno jest: v čemž aby tu povinností mou podle laskavého VMtí napomenutí nic nesešlo, toho sem neobmeškal, ale spolu s jednou osobou radní, tak jakž sněmovní snesení ukazuje, takové domy jak v městě, tak i na předměstí bedlivě přehlídše sem sčetl, kterýchžto, mimo dva dvory šosovní v Šintlochách, jichž na ten čas urozený a statečný rytíř pan Zikmund Robmhap z Suché etc. v držení jest, a mimo tři domy vobecní jednoho na školu, a druhého pro spuštění k opravení, třetího pro sladovnu obecní od pana Jana Giglingara z Knejslštejna etc., též dvou dvorů šosovních ku potřebě obecní skoupených, nachází se dvě stě šedesáte čtyry domy, pojímaje do toho počtu i ty domy v městě, v nichž na ten čas osedlí nezůstávají, ano i na předměstí dosti skrovný a spustlý některých nádenníků domky, z nichž, což tak sněmem nařízeno jest, s velikou obtížností, jakž mi to v skutku vědomé jest, vychází; čehož zase podle poručení VMtí a své povinnosti tejna nečině, s tím se VMtem na všem dobře a šťastně jmíti vinšuji a sebe v laskavou ochranu VMtem poručena činím. Datum v Čáslavi v pondělí po sv. Linhartu léta etc. 98.

VMtem v službách povolný JMCské rychtář v městě Čáslavi

Blažej Soběslavský.

Přihlásit/registrovat se do ISP